The gender-fluid history of the Philippines | France Villarta

145,425 views ・ 2020-04-03

TED


Proszę kliknąć dwukrotnie na poniższe angielskie napisy, aby odtworzyć film.

Tłumaczenie: Marcin Tabisz Korekta: Rysia Wand
00:13
I was an eight-year-old kid in the mid-1990s.
0
13040
2532
Miałem 8 lat w połowie lat 90.
00:15
I grew up in southern Philippines.
1
15596
2387
Dorastałem na południu Filipin.
00:18
At that age, you're young enough to be oblivious
2
18007
2293
W tym wieku jeszcze się nie wie,
00:20
about what society expects from each of us
3
20324
2065
czego społeczeństwo oczekuje od każdego z nas,
00:22
but old enough to be aware of what's going on around you.
4
22413
3292
ale już człowiek widzi, co się dookoła dzieje.
00:26
We lived in a one-bedroom house,
5
26101
2275
Mieszkaliśmy w jednopokojowym domku,
00:28
all five of us.
6
28400
1390
cała nasza piątka.
00:29
Our house was amongst clusters of houses
7
29814
2196
Był to jeden z wielu domów
00:32
made mostly of wood and corrugated metal sheets.
8
32034
3926
zrobionych głównie z drewna i blach falistych.
00:36
These houses were built very close to each other
9
36430
2812
Budowano je bardzo blisko siebie
00:39
along unpaved roads.
10
39266
1705
wzdłuż gruntowych dróg.
00:41
There was little to no expectation of privacy.
11
41475
2671
Nie było co liczyć na prywatność.
00:44
Whenever an argument broke out next door,
12
44470
3208
Gdy u sąsiadów wybuchała kłótnia,
00:47
you heard it all.
13
47702
1380
wszystko było słychać.
00:49
Or, if there was a little ... something something going on --
14
49106
4110
Podobnie przy takim małym czymś...
00:53
(Laughter)
15
53240
1960
(Śmiech)
00:55
you would probably hear that, too.
16
55950
2003
też raczej było słychać.
00:58
(Laughter)
17
58033
1590
(Śmiech)
00:59
Like any other kid, I learned what a family looked like.
18
59813
3149
Jak każde inne dziecko, nauczyłem się, jak wygląda rodzina.
01:03
It was a man, a woman, plus a child or children.
19
63508
3276
Byli to mężczyzna, kobieta plus dziecko lub dzieci.
01:07
But I also learned it wasn't always that way.
20
67180
2236
Ale nauczyłem się też, że nie zawsze tak było.
01:09
There were other combinations that worked just as well.
21
69760
2723
Były inne kombinacje, które działały równie dobrze.
01:12
There was this family of three who lived down the street.
22
72507
2732
Przy naszej ulicy była taka trzyosobowa rodzina.
01:15
The lady of the house was called Lenie.
23
75263
2334
Pani domu nazywała się Lenie.
01:18
Lenie had long black hair, often in a ponytail,
24
78133
3058
Lenie miała długie czarne włosy, często związane w kucyk,
01:21
and manicured nails.
25
81215
1957
i pomalowane paznokcie.
01:23
She always went out with a little makeup on
26
83196
2198
Zawsze trochę umalowana,
01:25
and her signature red lipstick.
27
85418
1845
z charakterystyczną czerwoną szminką.
01:28
Lenie's other half, I don't remember much about him
28
88018
2463
Niezbyt pamiętam jej drugą połówkę,
01:30
except that he had a thing for white sleeveless shirts
29
90505
2563
poza tym, że bardzo lubił białe koszulki bez rękawów
01:33
and gold chains around his neck.
30
93092
2303
i złote łańcuchy na szyi.
01:36
Their daughter was a couple years younger than me.
31
96109
2390
Ich córka była kilka lat młodsza ode mnie.
01:39
Now, everybody in the village knew Lenie.
32
99007
2673
Każdy w wiosce znał Lenie.
01:42
She owned and ran what was the most popular beauty salon
33
102128
2886
Posiadała i prowadziła najpopularniejszy salon piękności
01:45
in our side of town.
34
105038
1696
w naszej okolicy.
01:46
Every time their family would walk down the roads,
35
106758
2382
Gdy ich rodzina szła ulicą,
01:49
they would always be greeted with smiles
36
109164
2419
zawsze witano ich uśmiechami
01:51
and occasionally stopped for a little chitchat.
37
111607
3858
i czasem zatrzymywano na pogawędkę.
01:56
Now, the interesting thing about Lenie
38
116677
1995
Lenie, co ciekawe,
01:58
is that she also happened to be a transgender woman.
39
118696
3540
była transpłciową kobietą,
02:03
She exemplified one of the Philippines' long-standing stories
40
123488
4460
przykładem długotrwałej historii Filipin
02:07
about gender diversity.
41
127972
1563
o różnorodności płciowej.
02:10
Lenie was proof that oftentimes we think of something as strange
42
130650
5555
Lenie była też dowodem na to, że często coś nas dziwi
02:16
only because we're not familiar with it,
43
136229
2236
jedynie z braku przyzwyczajenia
02:18
or we haven't taken enough time to try and understand.
44
138489
3749
albo przez niedostateczne próby zrozumienia.
02:23
In most cultures around the world,
45
143541
2786
W większości kultur na świecie
02:26
gender is this man-woman dichotomy.
46
146351
3048
płeć to damsko-męska dwudzielność.
02:29
It's this immovable, nonnegotiable, distinct classes of individuals.
47
149423
5456
To niewzruszone, bezdyskusyjne, odmienne klasy jednostek.
02:35
We assign characteristics and expectations
48
155475
2580
Przydzielamy cechy i oczekiwania
02:38
the moment a person's biological sex is determined.
49
158079
3718
w momencie określenia czyjejś biologicznej płci.
02:42
But not all cultures are like that.
50
162671
1864
Ale nie wszystkie kultury takie są.
02:45
Not all cultures are as rigid.
51
165250
1826
Nie wszystkie kultury są tak surowe.
02:47
Many cultures don't look at genitalia primarily
52
167727
2830
Wiele kultur nie uznaje genitaliów
02:50
as basis for gender construction,
53
170581
2209
za podstawę konstrukcji płci
02:52
and some communities in North America, Africa, the Indian subcontinent
54
172814
5761
i niektóre wspólnoty Ameryki Północnej, Afryki, subkontynentu indyjskiego
02:58
and the Pacific Islands, including the Philippines,
55
178599
3200
i wysp Pacyfiku, włączając Filipiny,
03:01
have a long history of cultural permissiveness
56
181823
3214
mają długą historię kulturowego liberalizmu
03:05
and accommodation of gender variances.
57
185061
2397
i akomodacji wariantów płciowych.
03:08
As you may know,
58
188307
1189
Jak wiadomo,
03:09
the people of the Philippines were under Spanish rule for over 300 years.
59
189520
4447
Filipińczykami rządzili Hiszpanie przez ponad 300 lat.
03:14
That's from 1565 to 1898.
60
194405
2970
Od 1565 do 1898.
03:17
This explains why everyday Filipino conversations
61
197787
2606
To dlatego dzisiaj w filipińskie rozmowy
03:20
are peppered with Spanish words
62
200417
2190
wplata się hiszpańskie słowa
03:22
and why so many of our last names, including mine, sound very Spanish.
63
202631
4973
i dlaczego tak wiele naszych imion, włączając moje, brzmi bardzo hiszpańsko.
03:28
This also explains the firmly entrenched influence of Catholicism.
64
208667
4240
To także tłumaczy mocno zakorzeniony katolicyzm.
03:34
But precolonial Philippine societies,
65
214026
2940
Ale mieszkańcy Filipin sprzed kolonializmu
03:36
they were mostly animists.
66
216990
1681
byli głównie animistami.
03:39
They believed all things had a distinct spiritual essence:
67
219818
5174
Wierzyli w odrębność duchową wszystkich rzeczy:
03:45
plants, animals, rocks, rivers, places.
68
225016
4801
roślin, zwierząt, skał, rzek, miejsc.
03:50
Power resided in the spirit.
69
230635
1791
Moc rezydowała w duszy.
03:53
Whoever was able to harness that spiritual power was highly revered.
70
233235
4820
Ten, kto umiał posiąść tę moc, cieszył się wielkim szacunkiem.
03:59
Now, scholars who have studied the Spanish colonial archives
71
239223
3712
Uczeni, którzy studiowali hiszpańskie archiwa kolonialne,
04:02
also tell us that these early societies were largely egalitarian.
72
242959
4333
także mówią o wielkiej równości wśród dawnych ludów.
04:08
Men did not necessarily have an advantage over women.
73
248181
2812
Mężczyźni niekoniecznie mieli przewagę nad kobietami.
04:12
Wives were treated as companions, not slaves.
74
252001
3883
Żony traktowano jak towarzyszki, a nie niewolnice.
04:15
And family contracts were not done without their presence and approval.
75
255908
3582
Kontraktów rodzinnych nie robiono bez ich wiedzy i zgody.
04:20
In some ways, women had the upper hand.
76
260290
2644
W niektórych sprawach kobiety miały przewagę.
04:23
A woman could divorce her husband and own property under her own name,
77
263800
4588
Kobieta mogła rozwieść się z mężem i posiadać rzeczy na własność,
04:28
which she kept even after marriage.
78
268412
2112
nawet po ustaniu małżeństwa.
04:30
She had the prerogative to have a baby or not
79
270979
2972
Decydowała o posiadaniu dzieci
04:33
and then decide the baby's name.
80
273975
1960
i wybieraniu im imion.
04:36
But the real key to the power of the precolonial Filipino woman
81
276760
4560
Ale prawdziwym kluczem do siły filipińskiej kobiety sprzed kolonializmu
04:41
was in her role as "babaylan,"
82
281344
2978
była jej rola jako "babaylan",
04:45
a collective term for shamans of various ethnic groups.
83
285236
4421
zbiorowa nazw dla szamanów różnych grup etnicznych.
04:49
They were the community healers,
84
289681
2389
Były miejscowymi uzdrowicielkami,
04:52
specialists in herbal and divine lore.
85
292094
3086
specjalistkami w wiedzy o ziołach i boskości.
04:56
They delivered babies
86
296160
1288
Odbierały porody
04:57
and communicated with the spirit world.
87
297472
2261
i porozumiewały się ze światem duchów.
05:00
They performed exorcisms
88
300677
1820
Przeprowadzały egzorcyzmy
05:03
and occasionally, and in defense of their community,
89
303489
3254
a czasami, w obronie swoich ludzi,
05:07
they kicked some ass.
90
307767
1731
kopały trochę tyłków.
05:09
(Laughter)
91
309522
1627
(Śmiech)
05:11
And while the babaylan was a female role,
92
311708
2870
Choć babaylan była rolą damską,
05:14
there were also, in fact, male practitioners in the spiritual realm.
93
314602
3741
byli także męscy adepci duchowej dziedziny.
05:18
Reports from early Spanish chroniclers contain several references
94
318927
4381
Sprawozdania wczesnych hiszpańskich kronikarzy
zawierają kilka odniesień do szamanów-mężczyzn
05:23
to male shamans who did not conform to normative Western masculine standards.
95
323332
5261
odbiegających od zachodnich standardów męskości.
05:29
They cross-dressed
96
329068
1758
Nosili ubrania płci przeciwnej
05:30
and appeared effeminate
97
330850
2186
i wydawali się zniewieściali
05:33
or sexually ambiguous.
98
333060
1683
albo seksualnie niejednoznaczni.
05:35
A Jesuit missionary named Francisco Alcina
99
335146
2452
Jezuicki misjonarz Francisco Alcina
05:37
said that one man he believed to be a shaman
100
337622
2989
powiedział, że jeden mężczyzna, którego nazwał szamanem,
05:40
was "so effeminate
101
340635
1646
był "tak zniewieściały,
05:42
that in every way he was more a woman than a man.
102
342794
3486
że pod każdym względem był bardziej kobietą niż mężczyzną.
05:47
All the things the women did
103
347414
1513
Wykonywał wszystkie czynności kobiet,
05:49
he performed,
104
349945
1538
05:51
such as weaving blankets,
105
351507
1814
takie jak tkanie koców,
05:53
sewing clothes and making pots.
106
353345
2603
szycie ubrań i toczenie garnków.
05:57
He danced also like they did,
107
357029
2069
Tańczył także jak one,
06:00
never like a man,
108
360471
1870
nigdy jak mężczyźni,
06:02
whose dance is different.
109
362365
1552
których taniec jest inny.
06:04
In all, he appeared more a woman than a man."
110
364909
3683
W sumie wydawał się bardziej kobietą niż mężczyzną".
06:10
Well, any other juicy details in the colonial archives?
111
370230
4897
Czy są jeszcze jakieś soczyste detale z kolonialnych archiwów?
Myślałem, że nigdy nie spytacie.
06:16
Thought you'd never ask.
112
376090
1278
06:17
(Laughter)
113
377392
1711
(Śmiech)
06:19
As you may have deduced by now,
114
379720
2024
Jak mogliście już wydedukować,
06:21
the manner in which these precolonial societies conducted themselves
115
381768
3363
sposób postępowania ludów przed-kolonialnych
06:25
didn't go over so well.
116
385155
1474
nie był dobrze widziany.
06:27
All the free-loving, gender-variant-permitting,
117
387294
2812
Cała ta wolna miłość, przyzwolenie na warianty płci,
06:30
gender equality wokeness
118
390130
2065
świadomość równości płci
06:32
clashed viciously with the European sensibilities at the time,
119
392219
4112
brutalnie zderzyły się z ówczesnymi przekonaniami Europejczyków,
06:36
so much so that the Spanish missionaries spent the next 300 years
120
396355
4637
tak bardzo, że hiszpańscy misjonarze przez następne 300 lat
06:41
trying to enforce their two-sex, two-gender model.
121
401016
2872
próbowali wmusić dwupłciowy model.
06:44
Many Spanish friars also thought that the cross-dressing babaylan
122
404777
4474
Wielu hiszpańskich mnichów myślało, że babaylan w ubraniach płci przeciwnej
06:49
were either celibates like themselves
123
409275
3787
albo żyją w celibacie, tak jak oni,
06:53
or had deficient or malformed genitals.
124
413086
2577
albo mają za małe lub zniekształcone przyrodzenie.
06:56
But this was pure speculation.
125
416185
1836
Ale były to czyste spekulacje.
06:58
Documents compiled between 1679 and 1685, called "The Bolinao Manuscript,"
126
418959
5709
Sporządzony między 1679 i 1685 rokiem tak zwany "Rękopis Bolinao"
07:04
mentions male shamans marrying women.
127
424692
2557
wspomina o małżeństwach męskich szamanów.
07:08
The Boxer Codex, circa 1590,
128
428431
3470
Boxer Codex, około 1590 roku,
07:11
provide clues on the nature of the male babaylan sexuality.
129
431925
3709
dostarcza wskazówek co do natury seksualności męskich babaylan.
07:16
It says, "Ordinarily they dress as women,
130
436584
4217
Mówi: "Zwykle ubierają się jak kobiety,
07:21
act like prudes
131
441781
2000
zachowują się jak świętoszki
07:23
and are so effeminate
132
443805
1856
i są tak zniewieściali,
07:25
that one who does not know them would believe they are women.
133
445685
2861
że obcy uznałby ich za kobiety.
07:29
Almost all are impotent for the reproductive act,
134
449593
2994
Prawie wszyscy są niezdatni do reprodukcji,
07:33
and thus they marry other males and sleep with them as man and wife
135
453472
5972
przez co wychodzą za innych mężczyzn i śpią z nimi jak mąż z żoną
07:39
and have carnal knowledge."
136
459468
1478
i mają cielesną wiedzę".
07:42
Carnal knowledge, of course, meaning sex.
137
462200
3872
Cielesna wiedza, oczywiście, oznacza seks.
07:47
Now, there's an ongoing debate in contemporary society
138
467662
2586
We współczesnym społeczeństwie trwa debata o tym,
07:50
about what constitutes gender and how it should be defined.
139
470272
3234
co stanowi płeć i jak należy ją definiować.
07:53
My country is no exception.
140
473530
1695
Moje państwo nie jest wyjątkiem.
07:55
Some countries like Australia, New Zealand, Pakistan, Nepal and Canada
141
475852
4738
Niektóre kraje jak Australia, Nowa Zelandia, Pakistan, Nepal i Kanada
08:00
have begun introducing nonbinary options in their legal documents,
142
480614
3876
zaczęły wprowadzać opcje niebinarne w swoich dokumentach prawnych,
08:04
such as their passports and their permanent resident cards.
143
484514
2970
takich jak paszporty i karty stałego pobytu.
08:08
In all these discussions about gender,
144
488064
2483
We wszystkich dyskusjach o płci
08:10
I think it's important to keep in mind
145
490571
1852
trzeba pamiętać,
08:12
that the prevailing notions of man and woman as static genders
146
492447
4475
że panujące pojęcia statycznej płci męskiej i żeńskiej
08:16
anchored strictly on biological sex
147
496946
2941
zakotwiczone ściśle w płci biologicznej
08:19
are social constructs.
148
499911
1444
są społecznymi konstruktami.
08:22
In my people's case, this social construct is an imposition.
149
502126
4839
W moim narodzie ten konstrukt społeczny jest narzucony.
08:28
It was hammered into their heads over hundreds of years
150
508266
4713
Wbijano im go do głowy przez setki lat,
08:33
until they were convinced that their way of thinking was erroneous.
151
513003
4079
aż przekonano ich, że się mylili.
08:38
But the good thing about social constructs
152
518836
3245
Na szczęście konstrukty społeczne
08:42
is they can be reconstructed
153
522105
1498
można przebudować tak,
08:44
to fit a time and age.
154
524571
1931
by pasowały do czasu i epoki.
08:47
They can be reconstructed
155
527646
1395
Można je zbudować tak, by odpowiadały
08:49
to respond to communities that are becoming more diverse.
156
529065
3274
coraz bardziej zróżnicowanym grupom społecznym.
08:53
And they can be reconstructed
157
533356
2197
Można je odbudować dla świata,
08:55
for a world that's starting to realize
158
535577
2677
który zaczyna sobie uświadamiać,
08:58
we have so much to gain from learning and working through our differences.
159
538278
5278
że można wiele zyskać z wiedzy o odmiennościach i ich integracji.
09:04
When I think about this subject,
160
544269
1560
Kiedy myślę o tym temacie,
09:06
I think about the Filipino people
161
546700
1849
myślę o Filipińczykach
09:08
and an almost forgotten but important legacy
162
548573
3569
i o prawie zapomnianym, ale ważnym dziedzictwie
09:12
of gender equality and inclusivity.
163
552166
2583
równości płci i inkluzywności.
09:15
I think about lovers who were some of the gentlest souls I had known
164
555221
6091
Myślę o kochankach,
chyba najdelikatniejszych duszach, jakie znałem,
które nie mogły się w pełni otworzyć.
09:21
but could not be fully open.
165
561336
1669
09:23
I think about people who have made an impact in my life,
166
563584
4519
Myślę o ludziach, którzy mieli wpływ na moje życie,
09:28
who showed me that integrity, kindness and strength of character
167
568127
4538
którzy pokazali mi, że uczciwość, dobroć i siła charakteru
09:32
are far better measures of judgment,
168
572689
1901
są o wiele lepszymi miernikami,
09:35
far better than things that are beyond a person's control
169
575804
2784
o wiele lepszymi niż cechy poza naszą kontrolą,
09:38
such as their skin color, their age
170
578612
3624
jak kolor skóry, wiek
09:42
or their gender.
171
582260
1157
czy płeć.
09:44
As I stand here today, on the shoulders of people like Lenie,
172
584870
3931
Stojąc dziś tutaj, na ramionach ludzi takich jak Lenie,
09:49
I feel incredibly grateful for all who have come before me,
173
589801
3713
czuję się niesamowicie wdzięczny wszystkim, którzy przybyli przede mną,
09:54
the ones courageous enough to put themselves out there,
174
594501
4027
którym starczyło odwagi, by wyjść do ludzi,
09:59
who lived a life that was theirs
175
599759
2809
którzy żyli własnym życiem
10:02
and in the process, made it a little easier for us to live our lives now.
176
602592
4112
i w efekcie ułatwili nam życie dzisiaj.
10:07
Because being yourself is revolutionary.
177
607685
3306
Ponieważ bycie sobą jest rewolucyjne.
10:12
And to anyone reeling from forces trying to knock you down
178
612372
4564
Jeśli kimś wstrząsają niszczycielskie siły
10:16
and cram you into these neat little boxes people have decided for you:
179
616960
3859
wpychające go do narzuconych kategorii:
10:22
don't break.
180
622289
1240
nie poddawaj się.
10:24
I see you.
181
624143
1238
Widzę cię.
10:26
My ancestors see you.
182
626041
1571
Moi przodkowie cię widzą.
10:28
Their blood runs through me as they run through so many of us.
183
628380
4315
Ich krew płynie w moich żyłach, jak i w wielu innych.
10:33
You are valid, and you deserve rights and recognition
184
633957
4867
Liczysz się i zasługujesz na prawa i uznanie,
10:40
just like everyone else.
185
640745
1567
tak jak wszyscy inni.
10:44
Thank you.
186
644081
1168
Dziękuję.
10:45
(Applause)
187
645273
3390
(Brawa)
O tej stronie

Na tej stronie poznasz filmy z YouTube, które są przydatne do nauki języka angielskiego. Zobaczysz lekcje angielskiego prowadzone przez najlepszych nauczycieli z całego świata. Kliknij dwukrotnie na angielskie napisy wyświetlane na stronie każdego filmu, aby odtworzyć film od tego miejsca. Napisy przewijają się synchronicznie z odtwarzaniem filmu. Jeśli masz jakieś uwagi lub prośby, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7