The gender-fluid history of the Philippines | France Villarta

141,956 views ・ 2020-04-03

TED


لطفا برای پخش فیلم روی زیرنویس انگلیسی زیر دوبار کلیک کنید.

Translator: Mahshad Jonaidi Reviewer: Mahshid Moballegh Nasery
00:13
I was an eight-year-old kid in the mid-1990s.
0
13040
2532
در اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰ من یک بچه‌ی هشت ساله بودم.
00:15
I grew up in southern Philippines.
1
15596
2387
در جنوب فیلیپین بزرگ شدم.
در آن سن شما به اندازه‌ی کافی جوان هستید
00:18
At that age, you're young enough to be oblivious
2
18007
2293
که نسبت چیزی که جامعه از هر کدام‌مان می‌خواهد بی‌توجه باشید.
00:20
about what society expects from each of us
3
20324
2065
00:22
but old enough to be aware of what's going on around you.
4
22413
3292
ولی آنقدر بزرگ هستید که بدانید دوروبرتان چه اتفاق می‌افتد.
00:26
We lived in a one-bedroom house,
5
26101
2275
ما در یک خانه‌ی یک خوابه زندگی می‌کردیم،
00:28
all five of us.
6
28400
1390
هر پنج نفرمان.
00:29
Our house was amongst clusters of houses
7
29814
2196
خانه‌ی ما بین انبوهی از خانه‌ها بود،
00:32
made mostly of wood and corrugated metal sheets.
8
32034
3926
که عمدتا از چوب و ورقه‌های فلزی ساخته شده‌ بودند.
00:36
These houses were built very close to each other
9
36430
2812
این خانه‌ها خیلی نزدیک- به هم ساخته شده‌ بودند.
00:39
along unpaved roads.
10
39266
1705
در جاده‌های آسفالت نشده.
00:41
There was little to no expectation of privacy.
11
41475
2671
بدون هیچ انتظاری از حریم خصوصی.
00:44
Whenever an argument broke out next door,
12
44470
3208
هرموقع که در خانه‌ی همسایه دعوایی شروع می‌شد،
00:47
you heard it all.
13
47702
1380
همه‌اش را می‌شنیدید.
00:49
Or, if there was a little ... something something going on --
14
49106
4110
یا اگر که مسایل، بسیارخصوصی بود،
00:53
(Laughter)
15
53240
1960
(خنده‌ی حضار)
00:55
you would probably hear that, too.
16
55950
2003
احتمالا آن را هم می‌شنیدید.
00:58
(Laughter)
17
58033
1590
(خنده‌ی حضار)
00:59
Like any other kid, I learned what a family looked like.
18
59813
3149
مثل هر بچه‌ی دیگری، متوجه شدم خانواده باید چه شکلی باشد.
01:03
It was a man, a woman, plus a child or children.
19
63508
3276
یک مرد بود، یک خانم، به‌علاوه‌ی یک یا چند بچه.
01:07
But I also learned it wasn't always that way.
20
67180
2236
ولی این را هم متوجه شدم که همیشه این‌شکلی نبوده.
01:09
There were other combinations that worked just as well.
21
69760
2723
ترکیب‌های دیگری هم بوده‌اند، که به همین اندازه خوب بودند.
01:12
There was this family of three who lived down the street.
22
72507
2732
یک خانواده‌ی سه نفره بود که در انتهای خیابان زندگی می‌کردند.
01:15
The lady of the house was called Lenie.
23
75263
2334
خانم خانه، نامش لنی بود.
01:18
Lenie had long black hair, often in a ponytail,
24
78133
3058
لنی موهای بلند مشکی داشت، که اغلب دم اسبی بودند،
01:21
and manicured nails.
25
81215
1957
و ناخن‌های مانیکور شده.
01:23
She always went out with a little makeup on
26
83196
2198
همیشه با کمی آرایش،
01:25
and her signature red lipstick.
27
85418
1845
و رژ قرمزاش بیرون می‌رفت.
01:28
Lenie's other half, I don't remember much about him
28
88018
2463
همسر لنی، خیلی از او به یاد ندارم.
01:30
except that he had a thing for white sleeveless shirts
29
90505
2563
جز اینکه علاقه‌ی خاصی به پیراهن‌های بدون آستین سفید
01:33
and gold chains around his neck.
30
93092
2303
و زنجیرهای طلا دور گردنش داشت.
01:36
Their daughter was a couple years younger than me.
31
96109
2390
دخترشان چندسالی از من کوچک‌تر بود.
01:39
Now, everybody in the village knew Lenie.
32
99007
2673
خب، همه در روستا لنی را می‌شناختند.
01:42
She owned and ran what was the most popular beauty salon
33
102128
2886
او صاحب معروف‌ترین آرایشگاه بود، و آنجا را می‌گرداند.
01:45
in our side of town.
34
105038
1696
در آن سمت شهر که ما بودیم.
01:46
Every time their family would walk down the roads,
35
106758
2382
هرموقع که آنها در جاده قدم می‌گذاشتند،
01:49
they would always be greeted with smiles
36
109164
2419
همیشه با لبخند از آن‌ها استقبال می‌شد.
01:51
and occasionally stopped for a little chitchat.
37
111607
3858
و گهگاهی هم برای یک صحبت دوستانه‌ی کوتاه می‌ایستادند.
01:56
Now, the interesting thing about Lenie
38
116677
1995
و حالا نکته جالب درباره‌ی لنی
01:58
is that she also happened to be a transgender woman.
39
118696
3540
این است که او اتفاقا یک خانم تغییرجنسیتی هم بود.
02:03
She exemplified one of the Philippines' long-standing stories
40
123488
4460
او مثالی بود برای یکی از دیرینه‌ترین داستان‌ها
02:07
about gender diversity.
41
127972
1563
درباره‌ی تفاوت جنسیتی.
02:10
Lenie was proof that oftentimes we think of something as strange
42
130650
5555
لنی اثبات این موضوع بود، که ما اغلب فکر می‌کنیم چیزی عجیب است،
02:16
only because we're not familiar with it,
43
136229
2236
فقط بخاطر اینکه با آن آشنا نیستیم.
02:18
or we haven't taken enough time to try and understand.
44
138489
3749
یا وقت کافی برای تلاش‌کردن و فهمیدن نگذاشتیم.
02:23
In most cultures around the world,
45
143541
2786
در بیشتر فرهنگ‌های دنیا،
02:26
gender is this man-woman dichotomy.
46
146351
3048
جنیست این دوگانگیِ زن و مرد است.
02:29
It's this immovable, nonnegotiable, distinct classes of individuals.
47
149423
5456
این چیز ثابت، غیر قابل بحث، طبقات متمایز از افراد است.
02:35
We assign characteristics and expectations
48
155475
2580
ما مشخصات و انتظارات را تعیین می‌کنیم
02:38
the moment a person's biological sex is determined.
49
158079
3718
لحظه‌ای که جنسیت بیولوژیکی افراد مشخص می‌شود.
02:42
But not all cultures are like that.
50
162671
1864
ولی همه‌ی فرهنگ‌ها این شکلی نیستند.
02:45
Not all cultures are as rigid.
51
165250
1826
همه‌ی فرهنگ‌ها انقدر سفت و سخت نیستند.
02:47
Many cultures don't look at genitalia primarily
52
167727
2830
خیلی از فرهنگ‌ها به اندام‌های جنسی افراد،
02:50
as basis for gender construction,
53
170581
2209
به عنوان پایه‌ای برای ساختن جنسیت نگاه نمی‌کنند.
02:52
and some communities in North America, Africa, the Indian subcontinent
54
172814
5761
و برخی از جامعه‌ها در آمریکای شمالی، آفریقا، شبه‌قاره‌ی هند،
02:58
and the Pacific Islands, including the Philippines,
55
178599
3200
و جزیره‌های اقیانوس آرام از جمله فیلیپین،
03:01
have a long history of cultural permissiveness
56
181823
3214
سابقه‌ی طولانی در فرهنگ مجازبودن،
03:05
and accommodation of gender variances.
57
185061
2397
و تطبیق اختلاف‌های جنسیت‌ی دارد.
همانطور که ممکن است بدانید،
03:08
As you may know,
58
188307
1189
03:09
the people of the Philippines were under Spanish rule for over 300 years.
59
189520
4447
مردم فیلیپین، بیشتر از ۳۰۰ سال، تحت سلطه‌ی اسپانیا بودند.
03:14
That's from 1565 to 1898.
60
194405
2970
از ۱۵۶۵ تا ۱۸۹۸.
03:17
This explains why everyday Filipino conversations
61
197787
2606
این توضیح می‌دهد که چرا صحبت‌های روزانه‌ی فیلیپینی‌ها،
03:20
are peppered with Spanish words
62
200417
2190
با کلمه‌های اسپانیایی، ترکیپ شده‌اند،
03:22
and why so many of our last names, including mine, sound very Spanish.
63
202631
4973
و چرا خیلی از نام‌های خانوادگی ما، از جمله مال من، خیلی اسپانیایی بنظر می‌رسد
03:28
This also explains the firmly entrenched influence of Catholicism.
64
208667
4240
همچنین تأثیر جدی و تثبیت شده‌ی مذهب کاتولیک را توضیح می‌دهد.
03:34
But precolonial Philippine societies,
65
214026
2940
اما جوامع قبل از استعمار فیلیپین،
03:36
they were mostly animists.
66
216990
1681
بیشتر آنیمیست(زنده انگار) بودند.
03:39
They believed all things had a distinct spiritual essence:
67
219818
5174
آن‌ها باور داشتند همه چیز، ماهیت معنوی متمایز دارد:
03:45
plants, animals, rocks, rivers, places.
68
225016
4801
گیاهان، حیوانات، سنگ‌ها، رودها، مکان‌ها.
03:50
Power resided in the spirit.
69
230635
1791
قدرت مستقر در روح.
03:53
Whoever was able to harness that spiritual power was highly revered.
70
233235
4820
هر کس که می‌توانست آن قدرت را تحت فرمان خودش بگیرد، مورد احترام قرار می‌گرفت.
03:59
Now, scholars who have studied the Spanish colonial archives
71
239223
3712
حالا، پژوهشگرهایی که بایگانی- استمعاری اسپانیا را مطالعه کرده‌اند،
04:02
also tell us that these early societies were largely egalitarian.
72
242959
4333
همچنین به ما می‌گویند که این جوامع اولیه، تا حد زیادی برابری‌طلب بوده‌اند.
04:08
Men did not necessarily have an advantage over women.
73
248181
2812
مردها لزوما برتری‌ای بر زن‌ها نداشته‌اند.
04:12
Wives were treated as companions, not slaves.
74
252001
3883
با زن‌ها مانند همراه رفتار می‌شد، نه برده.
04:15
And family contracts were not done without their presence and approval.
75
255908
3582
و قراردادهای خانوادگی بدون حضور و تأیید آن‌ها صورت نمی‌گرفت.
04:20
In some ways, women had the upper hand.
76
260290
2644
در بعضی موارد، زن‌ها قدرت بیشتری داشتند.
04:23
A woman could divorce her husband and own property under her own name,
77
263800
4588
یک زن می‌توانست از همسرش طلاق بگیرد و مالکیت دارایی‌ها را برای خودش داشته‌باشد.
04:28
which she kept even after marriage.
78
268412
2112
که بعد از ازدواج هم نگهش می‌داشت.
04:30
She had the prerogative to have a baby or not
79
270979
2972
او این حق انتخاب را داشت که بچه داشته باشد یا نه.
04:33
and then decide the baby's name.
80
273975
1960
و همین‌طور اسم بچه را انتخاب کند.
04:36
But the real key to the power of the precolonial Filipino woman
81
276760
4560
ولی کلید اصلی برای قدرت یک زن فیلیپیینی پیش از استعمار،
04:41
was in her role as "babaylan,"
82
281344
2978
نقش او به عنوان «بابیلن» بود،
04:45
a collective term for shamans of various ethnic groups.
83
285236
4421
اصطلاح جمعی برای شامان‎‌ها از اقوام مختلف.
04:49
They were the community healers,
84
289681
2389
آن‌ها شفادهندگان جامعه بودند.
04:52
specialists in herbal and divine lore.
85
292094
3086
متخصصانی در گیاه‌شناسی و افسانه‌های الهی.
آن‌ها نوزادان را به دنیا می‌آوردند
04:56
They delivered babies
86
296160
1288
04:57
and communicated with the spirit world.
87
297472
2261
و با ارواح ارتباط برقرار می‌کردند.
05:00
They performed exorcisms
88
300677
1820
آن‌ها جن‌گیری می‌کردند
05:03
and occasionally, and in defense of their community,
89
303489
3254
و گهگاهی و برای دفاع از جامعه‌شان،
05:07
they kicked some ass.
90
307767
1731
حساب بعضی‌ها را می‌رسیدند.
05:09
(Laughter)
91
309522
1627
(خنده‌ی حضار)
05:11
And while the babaylan was a female role,
92
311708
2870
و در حالی که بابیلن نقش زنانه بود،
05:14
there were also, in fact, male practitioners in the spiritual realm.
93
314602
3741
در واقع، همچنین، مردان شاغل در حوزه‌ی معنوی هم وجود داشتند.
05:18
Reports from early Spanish chroniclers contain several references
94
318927
4381
گزارشاتی از وقایع‌نگاران اولیه‌ی اسپانانیی شامل چند منبع است
05:23
to male shamans who did not conform to normative Western masculine standards.
95
323332
5261
به مردان شامان که از استانداردهای- هنجاری مردان غربی، پیروی نمی‌کردند.
05:29
They cross-dressed
96
329068
1758
لباس‌های زنانه می‌پوشیدند
05:30
and appeared effeminate
97
330850
2186
با ویژگی‌های زنانه
05:33
or sexually ambiguous.
98
333060
1683
یا ویژگی‌های مبهم جنسیتی ظاهر می‌شدند.
05:35
A Jesuit missionary named Francisco Alcina
99
335146
2452
یک مبلغ عیسوی به نام فرانسیسکو آلسینا
05:37
said that one man he believed to be a shaman
100
337622
2989
گفت:« آن مرد که فکر می‌کرد یک شامان است،
05:40
was "so effeminate
101
340635
1646
خیلی ویژگی‌های زنانه داشت
05:42
that in every way he was more a woman than a man.
102
342794
3486
که از هر نظر او بیشتر زن بود تا مرد.
05:47
All the things the women did
103
347414
1513
تمام کارهایی که زن‌ها انجام می‌داند،
05:49
he performed,
104
349945
1538
او انجام می‌داد،
05:51
such as weaving blankets,
105
351507
1814
مثل پتوبافی،
05:53
sewing clothes and making pots.
106
353345
2603
دوختن لباس و ساختن دیگ.
05:57
He danced also like they did,
107
357029
2069
او حتی مثل آن‌ها می‌رقصید،
06:00
never like a man,
108
360471
1870
نه مثل یک مرد،
06:02
whose dance is different.
109
362365
1552
که رقصش متفاوت است.
06:04
In all, he appeared more a woman than a man."
110
364909
3683
در کل، بیشتر مثل زن‌ها بود تا مردها.»
06:10
Well, any other juicy details in the colonial archives?
111
370230
4897
خب، جزئیات جذاب دیگری در بایگانی استعمار هست؟
فکر می‌کردم هیچ وقت نمی‌پرسید؟
06:16
Thought you'd never ask.
112
376090
1278
06:17
(Laughter)
113
377392
1711
(خنده‌ی حضار)
06:19
As you may have deduced by now,
114
379720
2024
همانطور که ممکن است تا به الان متوجه شده‌باشید،
06:21
the manner in which these precolonial societies conducted themselves
115
381768
3363
روشی که این جوامع- قبل از استعمار اجرا می‌کرند،
06:25
didn't go over so well.
116
385155
1474
خیلی خوب پیش نرفت.
06:27
All the free-loving, gender-variant-permitting,
117
387294
2812
همه‌ی آن عشق آزاد، اجازه‌ی جنسیت آزاد،
06:30
gender equality wokeness
118
390130
2065
آگاهی از برابری جنسیت
06:32
clashed viciously with the European sensibilities at the time,
119
392219
4112
درگیری نادرستی با حساسیت‌های اروپایی آن زمان داشت.
06:36
so much so that the Spanish missionaries spent the next 300 years
120
396355
4637
به حدی که مبلغان اسپانیایی ۳۰۰ سال بعد را،
06:41
trying to enforce their two-sex, two-gender model.
121
401016
2872
به تلاش برای از پیش بردن مدل دو-جنسیتی خود صرف کردند.
06:44
Many Spanish friars also thought that the cross-dressing babaylan
122
404777
4474
خیلی از راهبان اسپانیایی همچنین فکر می‌کردند، مبدل پوشی بابیلن‌ها،
06:49
were either celibates like themselves
123
409275
3787
یا مثل خودشان مجرد بودند،
06:53
or had deficient or malformed genitals.
124
413086
2577
یا ناهنجاری اندام تناسلی داشتند.
06:56
But this was pure speculation.
125
416185
1836
ولی این حدس و گمان محض بود.
06:58
Documents compiled between 1679 and 1685, called "The Bolinao Manuscript,"
126
418959
5709
اسناد نسخه خطی بولیینائو که بین سال‌های ۱۶۷۹ و ۱۶۸۵ تنظیم شده‌اند،
07:04
mentions male shamans marrying women.
127
424692
2557
این را ذکر می‌کند که شامان‌های مرد با خانم‌ها ازدواج می‌کنند.
07:08
The Boxer Codex, circa 1590,
128
428431
3470
کد باکسر حدود سال ۱۵۹۰،
07:11
provide clues on the nature of the male babaylan sexuality.
129
431925
3709
سرنخ‌هایی از طبیعت جنسیت بابیلن مرد می‌دهد
07:16
It says, "Ordinarily they dress as women,
130
436584
4217
می‌گوید:«معمولا شبیه زنان لباس می‌پوشند،
07:21
act like prudes
131
441781
2000
با احتیاط رفتار می‌کنند،
07:23
and are so effeminate
132
443805
1856
و خیلی ویژگی‌های زنانه دارند
07:25
that one who does not know them would believe they are women.
133
445685
2861
که کسی که آن‌ها را نمی‌شناسد، فکر می‌کند که آن‌ها زن هستند.
07:29
Almost all are impotent for the reproductive act,
134
449593
2994
تقریبا همه‌شان برای عمل تولیدمثل ناتوانند،
07:33
and thus they marry other males and sleep with them as man and wife
135
453472
5972
و بنابراین با مردان دیگر ازدواج می‌کنند و با آن‌ها مانند زن و شوهر هم‌خواب می‌شوند
07:39
and have carnal knowledge."
136
459468
1478
و جماع دارند.»
07:42
Carnal knowledge, of course, meaning sex.
137
462200
3872
جماع، به معنای رابطه‌ی جنسی.
07:47
Now, there's an ongoing debate in contemporary society
138
467662
2586
حالا، یک بحث ادامه‌دار در جامعه‌های معاصر وجود دارد
07:50
about what constitutes gender and how it should be defined.
139
470272
3234
درباره‌ی آنچه جنسیت را تشکیل می‌دهد و چگونه تعریف می‌شود.
07:53
My country is no exception.
140
473530
1695
کشور من هم مستثنی نیست.
07:55
Some countries like Australia, New Zealand, Pakistan, Nepal and Canada
141
475852
4738
بعضی از کشورها مثل استرالیا، نیوزلند، پاکستان، نپال و کانادا
08:00
have begun introducing nonbinary options in their legal documents,
142
480614
3876
معرفی گزینه‌های غیرباینری را در اسناد قانونی‌شان آغاز کرده‌اند.
08:04
such as their passports and their permanent resident cards.
143
484514
2970
مثل گذرنامه‌هاشان و کارت‌های اقامت دائمی‌شان.
08:08
In all these discussions about gender,
144
488064
2483
در همه‌ی این بحث‌های درباره‌ی جنسیت،
08:10
I think it's important to keep in mind
145
490571
1852
فکر می‌کنم مهم است که در ذهن داشته باشیم،
08:12
that the prevailing notions of man and woman as static genders
146
492447
4475
که تصور غالب از زن و مرد به عنوان جنسیت‌های ثابت
08:16
anchored strictly on biological sex
147
496946
2941
کاملا وابسته به جنسیت بیولوژیکی
08:19
are social constructs.
148
499911
1444
و ساختار اجتماعی است.
08:22
In my people's case, this social construct is an imposition.
149
502126
4839
در رابطه با مردم من، این ساختار اجتماعی تحمیل است.
08:28
It was hammered into their heads over hundreds of years
150
508266
4713
به اجبار سال‌ها این را به آنها یاد داده‌اند.
08:33
until they were convinced that their way of thinking was erroneous.
151
513003
4079
تا اینکه آنها قانع شدند که روش فکری آنها غلط بوده.
08:38
But the good thing about social constructs
152
518836
3245
ولی نکته‌ی خوب در مورد ساختارهای اجتماعی
08:42
is they can be reconstructed
153
522105
1498
این است که می‌توان آنها را دوباره ایجاد کرد،
08:44
to fit a time and age.
154
524571
1931
به طوری که با زمان و عصرشان هماهنگ باشند.
08:47
They can be reconstructed
155
527646
1395
می‌تواند دوباره طوری ایجاد شوند،
08:49
to respond to communities that are becoming more diverse.
156
529065
3274
که بتوانند پاسخگوی جوامعی که متنوع‌تر هستند باشند.
08:53
And they can be reconstructed
157
533356
2197
و می‌تواند دوباره ایجاد شوند،
08:55
for a world that's starting to realize
158
535577
2677
برای دنیایی که دارد متوجه می‌شود
08:58
we have so much to gain from learning and working through our differences.
159
538278
5278
که ما حالا حالاها کار داریم تا از تفاوت‌ها یاد بگیریم و با آنها کنار بیایم.
09:04
When I think about this subject,
160
544269
1560
وقتی درباره‌ی این موضوع فکر می‌کنم،
09:06
I think about the Filipino people
161
546700
1849
درباره‌ی مردم فیلیپینی فکر می‌کنم
09:08
and an almost forgotten but important legacy
162
548573
3569
و درباره‌ی یک میراث فراموش شده ولی مهم
09:12
of gender equality and inclusivity.
163
552166
2583
از برابری و فراگیری جنسیتی.
09:15
I think about lovers who were some of the gentlest souls I had known
164
555221
6091
درباره‌ی عشاقی فکر می‌کنم که از آرام‌ترین و نجیب‌ترین انسان‌هایی بودند که می‌شناختم
09:21
but could not be fully open.
165
561336
1669
که نمی‌توانستند کاملا خودشان باشند.
09:23
I think about people who have made an impact in my life,
166
563584
4519
درباره‌ی آدم‌هایی فکر می‌کنم که روی زندگی من تآثیر گذاشتند،
09:28
who showed me that integrity, kindness and strength of character
167
568127
4538
که به من نشان دادند، صداقت، مهربان و شخصیت قوی
09:32
are far better measures of judgment,
168
572689
1901
مقیاس‌های خیلی بهتری برای قضاوت هستند.
09:35
far better than things that are beyond a person's control
169
575804
2784
خیلی بهتر از چیزهایی که از کنترل فرد خارج‌اند.
09:38
such as their skin color, their age
170
578612
3624
مثل رنگ پوستشان، سنشان
09:42
or their gender.
171
582260
1157
یا جنسیتشان.
09:44
As I stand here today, on the shoulders of people like Lenie,
172
584870
3931
حالا که اینجا هستم، درحالی که راه افرادی مثل لنی را ادامه می‌دهم،
09:49
I feel incredibly grateful for all who have come before me,
173
589801
3713
بسیار قدردانم از همه‌ی کسانی که قبل از من آمدند،
09:54
the ones courageous enough to put themselves out there,
174
594501
4027
آن‌هایی که به اندازه‌ی کافی جرئت داشتند، که خودشان را قربانی کنند،
09:59
who lived a life that was theirs
175
599759
2809
آن‌هایی که زندگی خودشان را کردند
10:02
and in the process, made it a little easier for us to live our lives now.
176
602592
4112
و در طی مسیر، شرایط را کمی آسان کردند که ما هم زندگی خودمان را بکنیم و لذت ببریم.
10:07
Because being yourself is revolutionary.
177
607685
3306
چرا که، اینکه خودت باشی، انقلابی است.
10:12
And to anyone reeling from forces trying to knock you down
178
612372
4564
و خطاب به همه کسانی که رنج می‌کشید از تحمیل‌هایی که شما را پایین می‌کشد
10:16
and cram you into these neat little boxes people have decided for you:
179
616960
3859
و شما را در این شرایط مرتب و منظمی که مردم برای شما تصمیم گرفته‌اند، جا می‌کنند.
10:22
don't break.
180
622289
1240
ناامید نشید.
10:24
I see you.
181
624143
1238
من می‌بینمتان.
10:26
My ancestors see you.
182
626041
1571
گذشتگان من شما را می‌بینند.
10:28
Their blood runs through me as they run through so many of us.
183
628380
4315
خون آن‌ها در من جریان دارد، همان‌طوری که در خیلی از ماها جریان دارد.
10:33
You are valid, and you deserve rights and recognition
184
633957
4867
شما ارزشمند هستید و سزاوار حقوق و توجه‌.
10:40
just like everyone else.
185
640745
1567
درست مثل هرکس دیگر.
10:44
Thank you.
186
644081
1168
متشکرم.
10:45
(Applause)
187
645273
3390
(تشویق حضار)
درباره این وب سایت

این سایت ویدیوهای یوتیوب را به شما معرفی می کند که برای یادگیری زبان انگلیسی مفید هستند. دروس انگلیسی را خواهید دید که توسط معلمان درجه یک از سراسر جهان تدریس می شود. روی زیرنویس انگلیسی نمایش داده شده در هر صفحه ویدیو دوبار کلیک کنید تا ویدیو از آنجا پخش شود. زیرنویس‌ها با پخش ویدیو همگام می‌شوند. اگر نظر یا درخواستی دارید، لطفا با استفاده از این فرم تماس با ما تماس بگیرید.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7