The gender-fluid history of the Philippines | France Villarta

151,899 views ・ 2020-04-03

TED


Dubbelklicka på de engelska undertexterna nedan för att spela upp videon.

Översättare: Linnea Berg Granskare: Annika Bidner
00:13
I was an eight-year-old kid in the mid-1990s.
0
13040
2532
Jag var ett åttaårigt barn i mitten av 90-talet.
00:15
I grew up in southern Philippines.
1
15596
2387
Jag växte upp i södra Filippinerna.
00:18
At that age, you're young enough to be oblivious
2
18007
2293
Vid den åldern är du ung nog att vara ovetande
00:20
about what society expects from each of us
3
20324
2065
om vad samhället kräver från oss alla
00:22
but old enough to be aware of what's going on around you.
4
22413
3292
men gammal nog att vara uppmärksam om vad som pågår runt dig.
00:26
We lived in a one-bedroom house,
5
26101
2275
Vi bodde i ett hus med ett sovrum
00:28
all five of us.
6
28400
1390
med fem personer
00:29
Our house was amongst clusters of houses
7
29814
2196
och vårt hus var i en grupp av hus
00:32
made mostly of wood and corrugated metal sheets.
8
32034
3926
gjorda främst av trä och korrugerade metallskivor.
00:36
These houses were built very close to each other
9
36430
2812
Dom här husen var byggda väldigt nära varandra
00:39
along unpaved roads.
10
39266
1705
längs med obelagda vägar.
00:41
There was little to no expectation of privacy.
11
41475
2671
Det fanns i stort sett ingen förväntan på privatliv.
00:44
Whenever an argument broke out next door,
12
44470
3208
När någon bråkade i grannhuset
00:47
you heard it all.
13
47702
1380
så hörde du allt.
00:49
Or, if there was a little ... something something going on --
14
49106
4110
Eller, om det var lite du vet vad som pågick...
00:53
(Laughter)
15
53240
1960
(Skratt)
00:55
you would probably hear that, too.
16
55950
2003
så hörde du antagligen det också.
00:58
(Laughter)
17
58033
1590
(Skratt)
00:59
Like any other kid, I learned what a family looked like.
18
59813
3149
Som vilket barn som helst, lärde jag mig hur en familj såg ut.
01:03
It was a man, a woman, plus a child or children.
19
63508
3276
Det fanns en man, en kvinna plus ett eller flera barn.
01:07
But I also learned it wasn't always that way.
20
67180
2236
Men jag lärde mig att ibland var det inte så.
01:09
There were other combinations that worked just as well.
21
69760
2723
Det fanns andra kombinationer som funkade lika bra.
01:12
There was this family of three who lived down the street.
22
72507
2732
Det fanns en familj med tre personer som levde längre ned på gatan.
01:15
The lady of the house was called Lenie.
23
75263
2334
Kvinnan i huset hette Leanie.
01:18
Lenie had long black hair, often in a ponytail,
24
78133
3058
Leanie hade långt svart hår, ofta i en hästsvans.
01:21
and manicured nails.
25
81215
1957
och manikerade naglar.
01:23
She always went out with a little makeup on
26
83196
2198
Hon gick alltid ut med lite smink på sig,
01:25
and her signature red lipstick.
27
85418
1845
och hennes signum: rött läppstift.
01:28
Lenie's other half, I don't remember much about him
28
88018
2463
Leanies partner, jag minns honom knappt,
01:30
except that he had a thing for white sleeveless shirts
29
90505
2563
förutom att han gillade vita ärmlösa skjortor
01:33
and gold chains around his neck.
30
93092
2303
och guldkedjor runt halsen.
01:36
Their daughter was a couple years younger than me.
31
96109
2390
Deras dotter var några år yngre än jag.
01:39
Now, everybody in the village knew Lenie.
32
99007
2673
Alla i byn kände Leanie.
01:42
She owned and ran what was the most popular beauty salon
33
102128
2886
Hon ägde och skötte den mest populära skönhetssalongen
01:45
in our side of town.
34
105038
1696
på vår sida av stan.
01:46
Every time their family would walk down the roads,
35
106758
2382
Varje gång deras familj gick på gatan,
01:49
they would always be greeted with smiles
36
109164
2419
möttes dom alltid av leenden,
01:51
and occasionally stopped for a little chitchat.
37
111607
3858
och ibland stannade de och småpratade med någon.
01:56
Now, the interesting thing about Lenie
38
116677
1995
Men en intressant sak om Leanie
01:58
is that she also happened to be a transgender woman.
39
118696
3540
är att hon också råkade vara en transperson.
02:03
She exemplified one of the Philippines' long-standing stories
40
123488
4460
Hon är en del av Filippinernas långa historia
02:07
about gender diversity.
41
127972
1563
av könsmångfald.
02:10
Lenie was proof that oftentimes we think of something as strange
42
130650
5555
Leanie var beviset att ofta tror vi att något är konstigt
02:16
only because we're not familiar with it,
43
136229
2236
bara för att vi inte är vana vid det,
02:18
or we haven't taken enough time to try and understand.
44
138489
3749
eller för att vi inte tagit oss tid för att försöka förstå.
02:23
In most cultures around the world,
45
143541
2786
I de flesta av världens kulturer
02:26
gender is this man-woman dichotomy.
46
146351
3048
är kön en diktomi mellan man och kvinna.
02:29
It's this immovable, nonnegotiable, distinct classes of individuals.
47
149423
5456
Det är orörliga, oförhandlingsbara, distinkta grupper av individer.
02:35
We assign characteristics and expectations
48
155475
2580
Vi utser karaktärsdrag och förväntningar
02:38
the moment a person's biological sex is determined.
49
158079
3718
så fort en persons biologiska kön är bestämt.
02:42
But not all cultures are like that.
50
162671
1864
Men alla kulturer är inte så.
02:45
Not all cultures are as rigid.
51
165250
1826
Alla kulturer är inte lika stränga.
02:47
Many cultures don't look at genitalia primarily
52
167727
2830
Många kulturer kollar inte bara på genitalia framförallt
02:50
as basis for gender construction,
53
170581
2209
som bas för könskonstruktion,
02:52
and some communities in North America, Africa, the Indian subcontinent
54
172814
5761
och vissa samhällen i norra Amerika, Afrika, den indiska subkontinenten
02:58
and the Pacific Islands, including the Philippines,
55
178599
3200
och Stillahavsöarna, inklusive Filippinerna,
03:01
have a long history of cultural permissiveness
56
181823
3214
har en lång historia av kulturell tolerans
03:05
and accommodation of gender variances.
57
185061
2397
och anpassning för könsvariationer.
03:08
As you may know,
58
188307
1189
Som du kanske vet,
03:09
the people of the Philippines were under Spanish rule for over 300 years.
59
189520
4447
var det filippinska folket under spanskt styre i över 300 år.
03:14
That's from 1565 to 1898.
60
194405
2970
Det vill säga från 1565 till 1898.
03:17
This explains why everyday Filipino conversations
61
197787
2606
Det förklarar varför dagliga filippinska konversationer
03:20
are peppered with Spanish words
62
200417
2190
är fyllda av spanska ord,
03:22
and why so many of our last names, including mine, sound very Spanish.
63
202631
4973
och varför så många av våra efternamn, också mitt eget, låter väldigt spanskt.
03:28
This also explains the firmly entrenched influence of Catholicism.
64
208667
4240
Det förklarar också den starkt etablerade influensen av katolicism.
03:34
But precolonial Philippine societies,
65
214026
2940
Men förkoloniala filippinska samhällen
03:36
they were mostly animists.
66
216990
1681
var mestadels animistiska.
03:39
They believed all things had a distinct spiritual essence:
67
219818
5174
De trodde att alla saker hade en spirituell essens:
03:45
plants, animals, rocks, rivers, places.
68
225016
4801
växter, djur, stenar, floder, platser.
03:50
Power resided in the spirit.
69
230635
1791
Kraft fanns i själen.
03:53
Whoever was able to harness that spiritual power was highly revered.
70
233235
4820
Den som kunde tygla den spirituella kraften var högt aktad.
03:59
Now, scholars who have studied the Spanish colonial archives
71
239223
3712
Akademiker som har studerat de spanska koloniala arkiven
04:02
also tell us that these early societies were largely egalitarian.
72
242959
4333
säger också att dessa tidiga samhällen i stort sett var egalitära.
04:08
Men did not necessarily have an advantage over women.
73
248181
2812
Män hade inte nödvändigtvis en fördel över kvinnor.
04:12
Wives were treated as companions, not slaves.
74
252001
3883
Fruar behandlades som kompanioner, inte slavar.
04:15
And family contracts were not done without their presence and approval.
75
255908
3582
Och familjeavtal upprättades inte utan deras närvaro och godkännande.
04:20
In some ways, women had the upper hand.
76
260290
2644
I vissa anseenden hade kvinnor övertaget.
04:23
A woman could divorce her husband and own property under her own name,
77
263800
4588
En kvinna kunde skilja sig från sin man, och äga egendom under sitt eget namn,
04:28
which she kept even after marriage.
78
268412
2112
som hon hade kvar efter giftermålet.
04:30
She had the prerogative to have a baby or not
79
270979
2972
Hon hade rätt att bestämma om hon ville ha barn eller inte
04:33
and then decide the baby's name.
80
273975
1960
och bestämde då barnets namn.
04:36
But the real key to the power of the precolonial Filipino woman
81
276760
4560
Men den riktiga nyckeln till makt för den förkoloniala filippinska kvinnan
04:41
was in her role as "babaylan,"
82
281344
2978
var hennes roll som "babaylan",
04:45
a collective term for shamans of various ethnic groups.
83
285236
4421
en kollektiv term för shamaner för olika etniska grupper.
04:49
They were the community healers,
84
289681
2389
De var samhällets helare,
04:52
specialists in herbal and divine lore.
85
292094
3086
specialister på örter och gudomliga läror.
04:56
They delivered babies
86
296160
1288
Dom förlöste bebisar
04:57
and communicated with the spirit world.
87
297472
2261
och kommunicerade med den spirituella världen.
05:00
They performed exorcisms
88
300677
1820
Dom utförde exorcism
05:03
and occasionally, and in defense of their community,
89
303489
3254
och ibland, för att försvara sina samhällen
05:07
they kicked some ass.
90
307767
1731
slog de nån på käften.
05:09
(Laughter)
91
309522
1627
(Skratt)
05:11
And while the babaylan was a female role,
92
311708
2870
Och även om babaylan var en kvinnlig roll,
05:14
there were also, in fact, male practitioners in the spiritual realm.
93
314602
3741
var de också, faktiskt, manliga i den spirituella världen.
05:18
Reports from early Spanish chroniclers contain several references
94
318927
4381
Rapporter från tidiga spanska krönikörer innehåller flera referenser
05:23
to male shamans who did not conform to normative Western masculine standards.
95
323332
5261
till manliga shamaner vars maskulinitet inte följer den västerländska normen.
05:29
They cross-dressed
96
329068
1758
Dom klädde sig i kvinnliga kläder
05:30
and appeared effeminate
97
330850
2186
och verkade feminina
05:33
or sexually ambiguous.
98
333060
1683
eller sexuellt mångtydliga.
05:35
A Jesuit missionary named Francisco Alcina
99
335146
2452
Jesuitmissionären Francisco Alcina
05:37
said that one man he believed to be a shaman
100
337622
2989
sa att en man han trodde var en shaman
05:40
was "so effeminate
101
340635
1646
var så feminin
05:42
that in every way he was more a woman than a man.
102
342794
3486
att han på alla sätt var mer kvinna än man.
05:47
All the things the women did
103
347414
1513
Allt som kvinnor gjorde
05:49
he performed,
104
349945
1538
gjorde han,
05:51
such as weaving blankets,
105
351507
1814
så som att väva filtar,
05:53
sewing clothes and making pots.
106
353345
2603
sy kläder och göra grytor.
05:57
He danced also like they did,
107
357029
2069
Han dansade också som de,
06:00
never like a man,
108
360471
1870
aldrig som en man,
06:02
whose dance is different.
109
362365
1552
vars dans var annorlunda.
06:04
In all, he appeared more a woman than a man."
110
364909
3683
På alla sätt verkade han mer som en kvinna än man.
06:10
Well, any other juicy details in the colonial archives?
111
370230
4897
Så, några andra saftiga detaljer från de koloniala arkiven?
06:16
Thought you'd never ask.
112
376090
1278
Kul att du frågar.
06:17
(Laughter)
113
377392
1711
(Skratt)
06:19
As you may have deduced by now,
114
379720
2024
Som många nu har listat ut,
06:21
the manner in which these precolonial societies conducted themselves
115
381768
3363
sättet som dom här förkoloniala samhällen betedde sig
06:25
didn't go over so well.
116
385155
1474
togs inte emot så väl.
06:27
All the free-loving, gender-variant-permitting,
117
387294
2812
Alla fri kärlek, accepterande av könsavvikelser,
06:30
gender equality wokeness
118
390130
2065
och jämställdhet mellan könen
06:32
clashed viciously with the European sensibilities at the time,
119
392219
4112
kolliderade med dåtidens europeiska seder och bruk,
06:36
so much so that the Spanish missionaries spent the next 300 years
120
396355
4637
så mycket så att spanska missionärer spenderade dom kommande 300 åren
06:41
trying to enforce their two-sex, two-gender model.
121
401016
2872
med att framtvinga deras tvåkönade modell, med två könsidentiteter.
06:44
Many Spanish friars also thought that the cross-dressing babaylan
122
404777
4474
Många spanska tiggarmunkar tänkte också att babaylanerna i kvinnokläder
06:49
were either celibates like themselves
123
409275
3787
antingen var celibatära som de själva
06:53
or had deficient or malformed genitals.
124
413086
2577
eller hade bristfälliga eller missbildade genitalier.
06:56
But this was pure speculation.
125
416185
1836
Men det här var bara spekulation.
06:58
Documents compiled between 1679 and 1685, called "The Bolinao Manuscript,"
126
418959
5709
Dokument från 1679 och 1685, "Bolinao-manuskriptet",
07:04
mentions male shamans marrying women.
127
424692
2557
nämner att manliga shamaner gifte sig med kvinnor.
07:08
The Boxer Codex, circa 1590,
128
428431
3470
"Boxer Codex", som kom runt 1590,
07:11
provide clues on the nature of the male babaylan sexuality.
129
431925
3709
ger ledtrådar till hur den manliga Babylan-sexualiteten fungerade.
07:16
It says, "Ordinarily they dress as women,
130
436584
4217
Den säger att "Vanligtvis klär de sig som kvinnor,
07:21
act like prudes
131
441781
2000
agerar som pryda personer
07:23
and are so effeminate
132
443805
1856
och är så feminina
07:25
that one who does not know them would believe they are women.
133
445685
2861
att de som känner dem skulle tro att de var kvinnor.
07:29
Almost all are impotent for the reproductive act,
134
449593
2994
Nästan alla är impotenta i fortplantningsakten,
07:33
and thus they marry other males and sleep with them as man and wife
135
453472
5972
och dom gifter sig med andra män och har samlag som man och kvinna
07:39
and have carnal knowledge."
136
459468
1478
och har sinnlig vetskap."
07:42
Carnal knowledge, of course, meaning sex.
137
462200
3872
Sinnlig vetskap, såklart, betyder sex.
07:47
Now, there's an ongoing debate in contemporary society
138
467662
2586
Det pågår en debatt i dagens samhälle
07:50
about what constitutes gender and how it should be defined.
139
470272
3234
om vad som är könsidentitet och hur den ska definieras.
07:53
My country is no exception.
140
473530
1695
Mitt land är inget undantag.
07:55
Some countries like Australia, New Zealand, Pakistan, Nepal and Canada
141
475852
4738
Vissa länder, som Australien, Nya Zeeland, Pakistan, Nepal och Kanada
08:00
have begun introducing nonbinary options in their legal documents,
142
480614
3876
har börjat att introducera icke-binära alternativ i rättsakter,
08:04
such as their passports and their permanent resident cards.
143
484514
2970
som deras pass och permanenta uppehållstillstånd.
08:08
In all these discussions about gender,
144
488064
2483
I alla dessa diskussioner om kön,
08:10
I think it's important to keep in mind
145
490571
1852
så tycker jag att det är viktigt
08:12
that the prevailing notions of man and woman as static genders
146
492447
4475
att se nuvarande uppfattningar av man och kvinna som statiska identiteter
08:16
anchored strictly on biological sex
147
496946
2941
förankrade i enbart det biologiska könet
08:19
are social constructs.
148
499911
1444
som sociala konstruktioner.
08:22
In my people's case, this social construct is an imposition.
149
502126
4839
När det gäller mitt folk så var den sociala konstruktion ett tvång.
08:28
It was hammered into their heads over hundreds of years
150
508266
4713
Det klubbades in i deras huvuden i hundratals år
08:33
until they were convinced that their way of thinking was erroneous.
151
513003
4079
tills dom var säkra på att deras sätt att tänka var felaktigt.
08:38
But the good thing about social constructs
152
518836
3245
Men en bra sak med sociala konstruktioner
08:42
is they can be reconstructed
153
522105
1498
är att dom kan omkonstrueras
08:44
to fit a time and age.
154
524571
1931
till att passa en viss tid och era.
08:47
They can be reconstructed
155
527646
1395
Dom kan omkonstrueras
08:49
to respond to communities that are becoming more diverse.
156
529065
3274
till att passa samhällen som börjar visa mångfald.
08:53
And they can be reconstructed
157
533356
2197
Dom kan omstruktureras
08:55
for a world that's starting to realize
158
535577
2677
för en värld som börjar inse
08:58
we have so much to gain from learning and working through our differences.
159
538278
5278
att vi kan tjäna så mycket på att lära oss om våra olikheter.
09:04
When I think about this subject,
160
544269
1560
När jag tänker på det här ämnet,
09:06
I think about the Filipino people
161
546700
1849
så tänker jag på det filippinska folket
09:08
and an almost forgotten but important legacy
162
548573
3569
och ett nästan bortglömt men viktigt arv
09:12
of gender equality and inclusivity.
163
552166
2583
av könsjämställdhet och inkludering.
09:15
I think about lovers who were some of the gentlest souls I had known
164
555221
6091
Jag tänker på älskare som var några av de vänligaste själarna
09:21
but could not be fully open.
165
561336
1669
som inte kunde vara sig själva.
09:23
I think about people who have made an impact in my life,
166
563584
4519
Jag tänker på folk som har haft påverkan på mitt liv,
09:28
who showed me that integrity, kindness and strength of character
167
568127
4538
som har visat mig att integritet, vänlighet och karaktärsstyrka
09:32
are far better measures of judgment,
168
572689
1901
är en så mycket bättre måttstock,
09:35
far better than things that are beyond a person's control
169
575804
2784
mycket bättre än saker som är bortom en persons kontroll
09:38
such as their skin color, their age
170
578612
3624
som hudfärg, ålder
09:42
or their gender.
171
582260
1157
eller kön.
09:44
As I stand here today, on the shoulders of people like Lenie,
172
584870
3931
När jag står här idag, på axlarna av folk som Leanie,
09:49
I feel incredibly grateful for all who have come before me,
173
589801
3713
känner jag mig oerhört tacksam mot alla före mig,
09:54
the ones courageous enough to put themselves out there,
174
594501
4027
de som var modiga nog att visa vem de var
09:59
who lived a life that was theirs
175
599759
2809
som levde ett liv som var deras
10:02
and in the process, made it a little easier for us to live our lives now.
176
602592
4112
och i processen, gjorde det lite enklare för oss att leva våra liv nu.
10:07
Because being yourself is revolutionary.
177
607685
3306
För att vara sig själv är revolutionerande.
10:12
And to anyone reeling from forces trying to knock you down
178
612372
4564
Och för någon som påverkas av krafter som försöker slå ned dig
10:16
and cram you into these neat little boxes people have decided for you:
179
616960
3859
och få dig att passa i en liten box som någon annan har bestämt åt dig:
10:22
don't break.
180
622289
1240
stå emot.
10:24
I see you.
181
624143
1238
Jag ser dig.
10:26
My ancestors see you.
182
626041
1571
Mina förfäder ser dig.
10:28
Their blood runs through me as they run through so many of us.
183
628380
4315
Deras blod flyter i min kropp som det flyter i så många av oss.
10:33
You are valid, and you deserve rights and recognition
184
633957
4867
Du är berättigad, och du förtjänar rättigheter och erkännande
10:40
just like everyone else.
185
640745
1567
precis som alla andra.
10:44
Thank you.
186
644081
1168
Tack.
10:45
(Applause)
187
645273
3390
(Applåder)
Om denna webbplats

På den här webbplatsen hittar du YouTube-videor som är användbara för att lära sig engelska. Du kommer att få se engelska lektioner som ges av förstklassiga lärare från hela världen. Dubbelklicka på de engelska undertexterna som visas på varje videosida för att spela upp videon därifrån. Undertexterna rullar i takt med videouppspelningen. Om du har några kommentarer eller önskemål kan du kontakta oss via detta kontaktformulär.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7