The gender-fluid history of the Philippines | France Villarta

127,917 views ・ 2020-04-03

TED


Vă rugăm să faceți dublu clic pe subtitrările în limba engleză de mai jos pentru a reda videoclipul.

Traducător: Denisa Doba Corector: Bianca-Ioanidia Mirea
00:13
I was an eight-year-old kid in the mid-1990s.
0
13040
2532
Eram un puști de opt ani pe la jumătatea anilor '90.
00:15
I grew up in southern Philippines.
1
15596
2387
Crescusem în sudul Filipinelor.
La vârsta aia ești prea mic să îți dai seama
00:18
At that age, you're young enough to be oblivious
2
18007
2293
ce așteaptă societatea de la noi,
00:20
about what society expects from each of us
3
20324
2065
00:22
but old enough to be aware of what's going on around you.
4
22413
3292
dar destul de mare să îți dai seama de ce se întâmplă în jurul tău.
00:26
We lived in a one-bedroom house,
5
26101
2275
Locuiam cinci persoane
într-o casă cu un dormitor.
00:28
all five of us.
6
28400
1390
00:29
Our house was amongst clusters of houses
7
29814
2196
Casa noastră făcea parte dintr-o grupare de case
00:32
made mostly of wood and corrugated metal sheets.
8
32034
3926
făcute din lemn și plăci de metal.
00:36
These houses were built very close to each other
9
36430
2812
Casele erau construite foarte aproape unele de altele
00:39
along unpaved roads.
10
39266
1705
de-a lungul unor drumuri neasfaltate.
00:41
There was little to no expectation of privacy.
11
41475
2671
Aveam foarte puțină intimitate sau deloc.
00:44
Whenever an argument broke out next door,
12
44470
3208
De fiecare dată când vecinii se certau puteai auzi tot.
00:47
you heard it all.
13
47702
1380
00:49
Or, if there was a little ... something something going on --
14
49106
4110
Sau dacă făceau... alte lucruri...
00:53
(Laughter)
15
53240
1960
(Râsete)
00:55
you would probably hear that, too.
16
55950
2003
cel mai probabil puteai auzi și asta.
(Râsete)
00:58
(Laughter)
17
58033
1590
00:59
Like any other kid, I learned what a family looked like.
18
59813
3149
Ca orice alt copil, am învățat cum arată o familie.
01:03
It was a man, a woman, plus a child or children.
19
63508
3276
Un bărbat, o femeie cu unul sau mai mulți copii.
01:07
But I also learned it wasn't always that way.
20
67180
2236
Dar am mai învățat că nu e mereu așa.
01:09
There were other combinations that worked just as well.
21
69760
2723
Mai erau și alte combinații care funcționau la fel de bine.
01:12
There was this family of three who lived down the street.
22
72507
2732
Era o familie cu trei membri care locuia pe strada mea.
01:15
The lady of the house was called Lenie.
23
75263
2334
Pe stăpâna casei o chema Lenie.
01:18
Lenie had long black hair, often in a ponytail,
24
78133
3058
Lenie avea părul lung și negru, adesea prins in coadă
01:21
and manicured nails.
25
81215
1957
și unghiile făcute.
01:23
She always went out with a little makeup on
26
83196
2198
Mereu ieșea puțin machiată
01:25
and her signature red lipstick.
27
85418
1845
și cu rujul ei roșu preferat.
01:28
Lenie's other half, I don't remember much about him
28
88018
2463
Despre partenerul ei nu-mi amintesc foarte multe
01:30
except that he had a thing for white sleeveless shirts
29
90505
2563
decât că avea o slăbiciune pentru maiouri albe
01:33
and gold chains around his neck.
30
93092
2303
și lanțuri de aur în jurul gâtului.
Fiica lor era cu vreo doi ani mai mică decât mine.
01:36
Their daughter was a couple years younger than me.
31
96109
2390
01:39
Now, everybody in the village knew Lenie.
32
99007
2673
Toată lumea din sat o cunoștea pe Lenie.
01:42
She owned and ran what was the most popular beauty salon
33
102128
2886
Avea cel mai faimos salon de frumusețe din zona noastră.
01:45
in our side of town.
34
105038
1696
01:46
Every time their family would walk down the roads,
35
106758
2382
De fiecare dată când familia ei mergea pe stradă,
erau întâmpinați mereu cu zâmbete
01:49
they would always be greeted with smiles
36
109164
2419
01:51
and occasionally stopped for a little chitchat.
37
111607
3858
și opriți din când în când să mai schimbe o vorbă.
01:56
Now, the interesting thing about Lenie
38
116677
1995
Ce era interesant la Lenie
01:58
is that she also happened to be a transgender woman.
39
118696
3540
era că întâmplător, era o femeie trans.
02:03
She exemplified one of the Philippines' long-standing stories
40
123488
4460
Ea exemplifica una dintre îndelungatele povești din Filipine
02:07
about gender diversity.
41
127972
1563
despre diversitatea de gen.
02:10
Lenie was proof that oftentimes we think of something as strange
42
130650
5555
Lenie era dovada că de multe ori credem că ceva e ciudat
02:16
only because we're not familiar with it,
43
136229
2236
doar pentru că nu suntem obișnuiți
02:18
or we haven't taken enough time to try and understand.
44
138489
3749
sau pentru că nu investim timp în a încerca să înțelegem.
02:23
In most cultures around the world,
45
143541
2786
În majoritatea culturilor din jurul lumii,
genul este această dihotomie bărbat-femeie.
02:26
gender is this man-woman dichotomy.
46
146351
3048
02:29
It's this immovable, nonnegotiable, distinct classes of individuals.
47
149423
5456
Este această clasă de indivizi, de neclintit, nenegociabilă și distinctă.
02:35
We assign characteristics and expectations
48
155475
2580
Atribuim caracteristici și așteptări în momentul în care
02:38
the moment a person's biological sex is determined.
49
158079
3718
sexul biologic al unei persoane este determinat.
02:42
But not all cultures are like that.
50
162671
1864
Dar nu toate culturile sunt la fel.
02:45
Not all cultures are as rigid.
51
165250
1826
Nu toate culturile sunt la fel de rigide.
02:47
Many cultures don't look at genitalia primarily
52
167727
2830
Multe culturi nu consideră organele genitale
02:50
as basis for gender construction,
53
170581
2209
ca principala bază pentru identitatea de gen,
02:52
and some communities in North America, Africa, the Indian subcontinent
54
172814
5761
iar unele comunități din America de Nord, Africa, subcontinentul Indian
02:58
and the Pacific Islands, including the Philippines,
55
178599
3200
și insulele Pacifice, incluzâznd Filipinele,
03:01
have a long history of cultural permissiveness
56
181823
3214
au o lungă istorie de permisivitate culturală
03:05
and accommodation of gender variances.
57
185061
2397
și de adaptare a variațiilor de gen.
03:08
As you may know,
58
188307
1189
Probabil știți că Filipinele
03:09
the people of the Philippines were under Spanish rule for over 300 years.
59
189520
4447
au fost sub dominație spaniolă timp de mai bine de 300 de ani.
03:14
That's from 1565 to 1898.
60
194405
2970
Din 1565 până în 1898.
03:17
This explains why everyday Filipino conversations
61
197787
2606
Asta explică de ce în vorbirea cotidiană filipineză
03:20
are peppered with Spanish words
62
200417
2190
sunt presărate cuvinte în spaniolă
03:22
and why so many of our last names, including mine, sound very Spanish.
63
202631
4973
și de ce multe nume de familie, ca și al meu, sună foarte spaniol.
03:28
This also explains the firmly entrenched influence of Catholicism.
64
208667
4240
Asta explică și influența ferm înrădăcinată a catolicismului.
03:34
But precolonial Philippine societies,
65
214026
2940
Dar societățile filipineze precoloniale
03:36
they were mostly animists.
66
216990
1681
erau preponderent animiste.
03:39
They believed all things had a distinct spiritual essence:
67
219818
5174
Credeau că toate lucrurile au o esență spirituală:
03:45
plants, animals, rocks, rivers, places.
68
225016
4801
plante, animale, pietre, râuri, locuri.
03:50
Power resided in the spirit.
69
230635
1791
Puterea stă în spirit.
Oricine era capabil să valorifice acea putere spirituală
03:53
Whoever was able to harness that spiritual power was highly revered.
70
233235
4820
era foarte respectat.
03:59
Now, scholars who have studied the Spanish colonial archives
71
239223
3712
Cercetătorii care au studiat arhivele coloniale spaniole
04:02
also tell us that these early societies were largely egalitarian.
72
242959
4333
ne spun că aceste societăți erau în mare parte egalitare.
04:08
Men did not necessarily have an advantage over women.
73
248181
2812
Bărbații nu aveau neapărat vreun avantaj față de femei.
04:12
Wives were treated as companions, not slaves.
74
252001
3883
Soțiile erau tratate ca partenere, nu ca sclave.
04:15
And family contracts were not done without their presence and approval.
75
255908
3582
Iar contractele familiale nu se făceau fără prezența și aprobarea lor.
04:20
In some ways, women had the upper hand.
76
260290
2644
Oarecum, femeile erau în avantaj.
04:23
A woman could divorce her husband and own property under her own name,
77
263800
4588
O femeie putea divorța de soțul ei și putea deține proprietăți pe numele ei
04:28
which she kept even after marriage.
78
268412
2112
pe care le păstra chiar și după divorț.
04:30
She had the prerogative to have a baby or not
79
270979
2972
Avea dreptul de a avea sau nu un copil
04:33
and then decide the baby's name.
80
273975
1960
și apoi de a-i decide numele.
04:36
But the real key to the power of the precolonial Filipino woman
81
276760
4560
Dar adevărata putere a femeilor din Filipinele precoloniale
04:41
was in her role as "babaylan,"
82
281344
2978
stătea în rolul de „babaylan”,
04:45
a collective term for shamans of various ethnic groups.
83
285236
4421
un termen colectiv pentru șamanii diverselor grupuri etnice.
04:49
They were the community healers,
84
289681
2389
Erau vindecătoarele comunității
04:52
specialists in herbal and divine lore.
85
292094
3086
specialiste în plante și tradiții divine.
04:56
They delivered babies
86
296160
1288
Aduceau pe lume copii
04:57
and communicated with the spirit world.
87
297472
2261
și comunicau cu lumea spirituală.
05:00
They performed exorcisms
88
300677
1820
Făceau exorcizări
05:03
and occasionally, and in defense of their community,
89
303489
3254
și ocazional, pentru a-și proteja comunitatea,
05:07
they kicked some ass.
90
307767
1731
tăbăceau funduri.
05:09
(Laughter)
91
309522
1627
(Râsete)
05:11
And while the babaylan was a female role,
92
311708
2870
Deși rolul de babaylan era pentru femei,
05:14
there were also, in fact, male practitioners in the spiritual realm.
93
314602
3741
existau și bărbați practicanți pe tărâmul spiritual.
05:18
Reports from early Spanish chroniclers contain several references
94
318927
4381
Rapoartele cronicarilor spanioli menționează
05:23
to male shamans who did not conform to normative Western masculine standards.
95
323332
5261
bărbați șamani care nu se conformau
standardelor masculine normative din Occident.
05:29
They cross-dressed
96
329068
1758
Se travesteau
05:30
and appeared effeminate
97
330850
2186
și păreau efeminați
sau ambigui din punct de vedere sexual.
05:33
or sexually ambiguous.
98
333060
1683
05:35
A Jesuit missionary named Francisco Alcina
99
335146
2452
Un misionar iezuit pe nume Francisco Alcina
05:37
said that one man he believed to be a shaman
100
337622
2989
spunea că un bărbat despre care credea că e șaman
05:40
was "so effeminate
101
340635
1646
era „atât de efeminat
05:42
that in every way he was more a woman than a man.
102
342794
3486
încât părea mai degrabă femeie decât bărbat.
05:47
All the things the women did
103
347414
1513
Făcea toate lucrurile
05:49
he performed,
104
349945
1538
pe care le făceau femeile,
05:51
such as weaving blankets,
105
351507
1814
țesut de pături,
05:53
sewing clothes and making pots.
106
353345
2603
țesut de haine și olărit.
05:57
He danced also like they did,
107
357029
2069
Dansa ca ele, niciodată ca bărbații
06:00
never like a man,
108
360471
1870
06:02
whose dance is different.
109
362365
1552
care aveau un dans diferit.
06:04
In all, he appeared more a woman than a man."
110
364909
3683
Părea mai degrabă femeie decât bărbat.”
06:10
Well, any other juicy details in the colonial archives?
111
370230
4897
Alte detalii picante în arhivele coloniale?
06:16
Thought you'd never ask.
112
376090
1278
Credeam că nu mai întrebați.
06:17
(Laughter)
113
377392
1711
(Râsete)
06:19
As you may have deduced by now,
114
379720
2024
După cum v-ați dat seama,
06:21
the manner in which these precolonial societies conducted themselves
115
381768
3363
comportamentele acestor societăți precoloniale
06:25
didn't go over so well.
116
385155
1474
nu au fost bine receptate.
06:27
All the free-loving, gender-variant-permitting,
117
387294
2812
Atâta dragoste liberă, diversitate de gen,
conștientizare a egalității sexelor
06:30
gender equality wokeness
118
390130
2065
06:32
clashed viciously with the European sensibilities at the time,
119
392219
4112
se ciocnea atât de mult cu sensibiltățile europene de atunci
06:36
so much so that the Spanish missionaries spent the next 300 years
120
396355
4637
încât misionarii spanioli au petrecut următorii 300 de ani
06:41
trying to enforce their two-sex, two-gender model.
121
401016
2872
încercând să impună modelul lor de două sexe - două genuri.
06:44
Many Spanish friars also thought that the cross-dressing babaylan
122
404777
4474
Mulți călugări spanioli credeau că babaylanii travestiți
erau ori celibatari ca și ei,
06:49
were either celibates like themselves
123
409275
3787
06:53
or had deficient or malformed genitals.
124
413086
2577
ori aveau organe genitale cu deficiențe sau malformații.
06:56
But this was pure speculation.
125
416185
1836
Dar erau doar speculații.
06:58
Documents compiled between 1679 and 1685, called "The Bolinao Manuscript,"
126
418959
5709
Documente compilate între 1679 și 1685 numite „Manuscriptul din Bolinao”
07:04
mentions male shamans marrying women.
127
424692
2557
menționează bărbați șamani căsătoriți cu femei.
07:08
The Boxer Codex, circa 1590,
128
428431
3470
În „Boxer Codex”, 1590,
07:11
provide clues on the nature of the male babaylan sexuality.
129
431925
3709
se oferă indicii despre natura sexualității babaylan masculine.
07:16
It says, "Ordinarily they dress as women,
130
436584
4217
„În mod normal, se îmbracă asemenea femeilor,
07:21
act like prudes
131
441781
2000
par pudici
07:23
and are so effeminate
132
443805
1856
și sunt atât de efeminați
07:25
that one who does not know them would believe they are women.
133
445685
2861
încât un necunoscut ar crede că sunt femei.
07:29
Almost all are impotent for the reproductive act,
134
449593
2994
Aproape toți sunt impotenți în ce privește reproducerea,
07:33
and thus they marry other males and sleep with them as man and wife
135
453472
5972
de aceea se căsătoresc cu alți bărbați și se culcă cu ei ca bărbat și femeie
07:39
and have carnal knowledge."
136
459468
1478
și întrețin relații carnale.¨
07:42
Carnal knowledge, of course, meaning sex.
137
462200
3872
Relații carnale, adică sex.
07:47
Now, there's an ongoing debate in contemporary society
138
467662
2586
În societatea contemporană există o continuă dezbatere
07:50
about what constitutes gender and how it should be defined.
139
470272
3234
despre ce înseamnă genul și cum ar trebui să fie definit.
07:53
My country is no exception.
140
473530
1695
Țara mea nu face excepție.
07:55
Some countries like Australia, New Zealand, Pakistan, Nepal and Canada
141
475852
4738
Țări ca Australia, Noua Zeelandă Pakistan, Nepal și Canada
08:00
have begun introducing nonbinary options in their legal documents,
142
480614
3876
au început să introducă opțiuni non-binare în documentele legale,
08:04
such as their passports and their permanent resident cards.
143
484514
2970
precum pașapoarte sau carduri de rezidență permanentă.
08:08
In all these discussions about gender,
144
488064
2483
În toate discuțiile astea despre gen,
08:10
I think it's important to keep in mind
145
490571
1852
e important să ținem cont
08:12
that the prevailing notions of man and woman as static genders
146
492447
4475
că noțiunile predominante despre femeie și bărbat ca genuri fixe,
08:16
anchored strictly on biological sex
147
496946
2941
strict ancorate de sexul biologic
08:19
are social constructs.
148
499911
1444
sunt construcții sociale.
08:22
In my people's case, this social construct is an imposition.
149
502126
4839
În cazul poporului meu, construcția socială e impusă.
08:28
It was hammered into their heads over hundreds of years
150
508266
4713
Le-a fost băgată în cap de-a lungul secolelor
08:33
until they were convinced that their way of thinking was erroneous.
151
513003
4079
până când au fost convinși că modul lor de gândire era greșit.
08:38
But the good thing about social constructs
152
518836
3245
Partea bună a construcțiilor sociale
08:42
is they can be reconstructed
153
522105
1498
este că se pot reconstrui
08:44
to fit a time and age.
154
524571
1931
pentru a se adapta timpurilor.
08:47
They can be reconstructed
155
527646
1395
Se pot reconstrui
08:49
to respond to communities that are becoming more diverse.
156
529065
3274
pentru a se adapta comunităților din ce în ce mai diverse.
08:53
And they can be reconstructed
157
533356
2197
Și se pot reconstrui
08:55
for a world that's starting to realize
158
535577
2677
pentru o lume care începe să-și dea seama
08:58
we have so much to gain from learning and working through our differences.
159
538278
5278
că avem multe de învățat dacă trecem peste diferențele dintre noi.
09:04
When I think about this subject,
160
544269
1560
Când mă gândesc la subiectul ăsta,
09:06
I think about the Filipino people
161
546700
1849
mă gândesc la filipinezi
09:08
and an almost forgotten but important legacy
162
548573
3569
și la moștenirea importantă, dar aproape uitată
09:12
of gender equality and inclusivity.
163
552166
2583
a egalității de gen și a incluziunii.
09:15
I think about lovers who were some of the gentlest souls I had known
164
555221
6091
Mă gândesc la îndrăgostiții care aveau sufletele cele mai blânde,
09:21
but could not be fully open.
165
561336
1669
dar nu puteau fi ei înșiși.
09:23
I think about people who have made an impact in my life,
166
563584
4519
Mă gândesc la oamenii care și-au pus amprenta în viața mea,
09:28
who showed me that integrity, kindness and strength of character
167
568127
4538
care mi-au arătat că integritatea, bunătatea și tăria de caracter
09:32
are far better measures of judgment,
168
572689
1901
sunt criterii de judecată mult mai bune
09:35
far better than things that are beyond a person's control
169
575804
2784
decât lucrurile care nu țin de controlul unei persoane,
09:38
such as their skin color, their age
170
578612
3624
precum culoarea pielii, vârsta
sau genul.
09:42
or their gender.
171
582260
1157
09:44
As I stand here today, on the shoulders of people like Lenie,
172
584870
3931
Așa cum stau aici astăzi, pe umerii celor ca Lenie,
09:49
I feel incredibly grateful for all who have come before me,
173
589801
3713
le sunt recunoscător celor care au fost înaintea mea,
09:54
the ones courageous enough to put themselves out there,
174
594501
4027
și au fost destul de curajoși să se deschidă lumii,
09:59
who lived a life that was theirs
175
599759
2809
care și-au trăit propria viață
10:02
and in the process, made it a little easier for us to live our lives now.
176
602592
4112
și în acelați timp au ajutat să ne-o facă pe a noastră mai ușoară.
10:07
Because being yourself is revolutionary.
177
607685
3306
A fi tu însuți e revoluționar.
10:12
And to anyone reeling from forces trying to knock you down
178
612372
4564
Celor care vă îndepărtați de forțele care încearcă să vă doboare
10:16
and cram you into these neat little boxes people have decided for you:
179
616960
3859
și să vă bage în niște cutiuțe pe care alții le-au decis pentu voi:
10:22
don't break.
180
622289
1240
nu renunțați.
10:24
I see you.
181
624143
1238
Eu vă văd.
10:26
My ancestors see you.
182
626041
1571
Strămoșii mei vă văd.
10:28
Their blood runs through me as they run through so many of us.
183
628380
4315
Sângele lor curge atât prin mine, cât și prin mulți dintre noi.
10:33
You are valid, and you deserve rights and recognition
184
633957
4867
Sunteți autentici și meritați drepturi și recunoaștere
10:40
just like everyone else.
185
640745
1567
ca restul lumii.
10:44
Thank you.
186
644081
1168
Vă mulțumesc!
10:45
(Applause)
187
645273
3390
(Aplauze)
About this site

Acest site vă va prezenta videoclipuri de pe YouTube care sunt utile pentru a învăța limba engleză. Veți vedea lecții de engleză predate de profesori de top din întreaga lume. Faceți dublu clic pe subtitrările în limba engleză afișate pe fiecare pagină video pentru a reda videoclipul de acolo. Subtitrările se derulează în sincron cu redarea videoclipului. Dacă aveți comentarii sau solicitări, vă rugăm să ne contactați folosind acest formular de contact.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7