The gender-fluid history of the Philippines | France Villarta

113,026 views

2020-04-03・ TED channel

The gender-fluid history of the Philippines | France Villarta

113,026 views・2020-04-03

TED channel


Double-click on the English subtitles below to play the video.

Traducător: Denisa Doba Corector: Bianca-Ioanidia Mirea
00:13
I was an eight-year-old kid in the mid-1990s.
Eram un puști de opt ani pe la jumătatea anilor '90.
00:15
I grew up in southern Philippines.
Crescusem în sudul Filipinelor.
La vârsta aia ești prea mic să îți dai seama
00:18
At that age, you're young enough to be oblivious
ce așteaptă societatea de la noi,
00:20
about what society expects from each of us
00:22
but old enough to be aware of what's going on around you.
dar destul de mare să îți dai seama de ce se întâmplă în jurul tău.
00:26
We lived in a one-bedroom house,
Locuiam cinci persoane
într-o casă cu un dormitor.
00:28
all five of us.
00:29
Our house was amongst clusters of houses
Casa noastră făcea parte dintr-o grupare de case
00:32
made mostly of wood and corrugated metal sheets.
făcute din lemn și plăci de metal.
00:36
These houses were built very close to each other
Casele erau construite foarte aproape unele de altele
00:39
along unpaved roads.
de-a lungul unor drumuri neasfaltate.
00:41
There was little to no expectation of privacy.
Aveam foarte puțină intimitate sau deloc.
00:44
Whenever an argument broke out next door,
De fiecare dată când vecinii se certau puteai auzi tot.
00:47
you heard it all.
00:49
Or, if there was a little ... something something going on --
Sau dacă făceau... alte lucruri...
00:53
(Laughter)
(Râsete)
00:55
you would probably hear that, too.
cel mai probabil puteai auzi și asta.
(Râsete)
00:58
(Laughter)
00:59
Like any other kid, I learned what a family looked like.
Ca orice alt copil, am învățat cum arată o familie.
01:03
It was a man, a woman, plus a child or children.
Un bărbat, o femeie cu unul sau mai mulți copii.
01:07
But I also learned it wasn't always that way.
Dar am mai învățat că nu e mereu așa.
01:09
There were other combinations that worked just as well.
Mai erau și alte combinații care funcționau la fel de bine.
01:12
There was this family of three who lived down the street.
Era o familie cu trei membri care locuia pe strada mea.
01:15
The lady of the house was called Lenie.
Pe stăpâna casei o chema Lenie.
01:18
Lenie had long black hair, often in a ponytail,
Lenie avea părul lung și negru, adesea prins in coadă
01:21
and manicured nails.
și unghiile făcute.
01:23
She always went out with a little makeup on
Mereu ieșea puțin machiată
01:25
and her signature red lipstick.
și cu rujul ei roșu preferat.
01:28
Lenie's other half, I don't remember much about him
Despre partenerul ei nu-mi amintesc foarte multe
01:30
except that he had a thing for white sleeveless shirts
decât că avea o slăbiciune pentru maiouri albe
01:33
and gold chains around his neck.
și lanțuri de aur în jurul gâtului.
Fiica lor era cu vreo doi ani mai mică decât mine.
01:36
Their daughter was a couple years younger than me.
01:39
Now, everybody in the village knew Lenie.
Toată lumea din sat o cunoștea pe Lenie.
01:42
She owned and ran what was the most popular beauty salon
Avea cel mai faimos salon de frumusețe din zona noastră.
01:45
in our side of town.
01:46
Every time their family would walk down the roads,
De fiecare dată când familia ei mergea pe stradă,
erau întâmpinați mereu cu zâmbete
01:49
they would always be greeted with smiles
01:51
and occasionally stopped for a little chitchat.
și opriți din când în când să mai schimbe o vorbă.
01:56
Now, the interesting thing about Lenie
Ce era interesant la Lenie
01:58
is that she also happened to be a transgender woman.
era că întâmplător, era o femeie trans.
02:03
She exemplified one of the Philippines' long-standing stories
Ea exemplifica una dintre îndelungatele povești din Filipine
02:07
about gender diversity.
despre diversitatea de gen.
02:10
Lenie was proof that oftentimes we think of something as strange
Lenie era dovada că de multe ori credem că ceva e ciudat
02:16
only because we're not familiar with it,
doar pentru că nu suntem obișnuiți
02:18
or we haven't taken enough time to try and understand.
sau pentru că nu investim timp în a încerca să înțelegem.
02:23
In most cultures around the world,
În majoritatea culturilor din jurul lumii,
genul este această dihotomie bărbat-femeie.
02:26
gender is this man-woman dichotomy.
02:29
It's this immovable, nonnegotiable, distinct classes of individuals.
Este această clasă de indivizi, de neclintit, nenegociabilă și distinctă.
02:35
We assign characteristics and expectations
Atribuim caracteristici și așteptări în momentul în care
02:38
the moment a person's biological sex is determined.
sexul biologic al unei persoane este determinat.
02:42
But not all cultures are like that.
Dar nu toate culturile sunt la fel.
02:45
Not all cultures are as rigid.
Nu toate culturile sunt la fel de rigide.
02:47
Many cultures don't look at genitalia primarily
Multe culturi nu consideră organele genitale
02:50
as basis for gender construction,
ca principala bază pentru identitatea de gen,
02:52
and some communities in North America, Africa, the Indian subcontinent
iar unele comunități din America de Nord, Africa, subcontinentul Indian
02:58
and the Pacific Islands, including the Philippines,
și insulele Pacifice, incluzâznd Filipinele,
03:01
have a long history of cultural permissiveness
au o lungă istorie de permisivitate culturală
03:05
and accommodation of gender variances.
și de adaptare a variațiilor de gen.
03:08
As you may know,
Probabil știți că Filipinele
03:09
the people of the Philippines were under Spanish rule for over 300 years.
au fost sub dominație spaniolă timp de mai bine de 300 de ani.
03:14
That's from 1565 to 1898.
Din 1565 până în 1898.
03:17
This explains why everyday Filipino conversations
Asta explică de ce în vorbirea cotidiană filipineză
03:20
are peppered with Spanish words
sunt presărate cuvinte în spaniolă
03:22
and why so many of our last names, including mine, sound very Spanish.
și de ce multe nume de familie, ca și al meu, sună foarte spaniol.
03:28
This also explains the firmly entrenched influence of Catholicism.
Asta explică și influența ferm înrădăcinată a catolicismului.
03:34
But precolonial Philippine societies,
Dar societățile filipineze precoloniale
03:36
they were mostly animists.
erau preponderent animiste.
03:39
They believed all things had a distinct spiritual essence:
Credeau că toate lucrurile au o esență spirituală:
03:45
plants, animals, rocks, rivers, places.
plante, animale, pietre, râuri, locuri.
03:50
Power resided in the spirit.
Puterea stă în spirit.
Oricine era capabil să valorifice acea putere spirituală
03:53
Whoever was able to harness that spiritual power was highly revered.
era foarte respectat.
03:59
Now, scholars who have studied the Spanish colonial archives
Cercetătorii care au studiat arhivele coloniale spaniole
04:02
also tell us that these early societies were largely egalitarian.
ne spun că aceste societăți erau în mare parte egalitare.
04:08
Men did not necessarily have an advantage over women.
Bărbații nu aveau neapărat vreun avantaj față de femei.
04:12
Wives were treated as companions, not slaves.
Soțiile erau tratate ca partenere, nu ca sclave.
04:15
And family contracts were not done without their presence and approval.
Iar contractele familiale nu se făceau fără prezența și aprobarea lor.
04:20
In some ways, women had the upper hand.
Oarecum, femeile erau în avantaj.
04:23
A woman could divorce her husband and own property under her own name,
O femeie putea divorța de soțul ei și putea deține proprietăți pe numele ei
04:28
which she kept even after marriage.
pe care le păstra chiar și după divorț.
04:30
She had the prerogative to have a baby or not
Avea dreptul de a avea sau nu un copil
04:33
and then decide the baby's name.
și apoi de a-i decide numele.
04:36
But the real key to the power of the precolonial Filipino woman
Dar adevărata putere a femeilor din Filipinele precoloniale
04:41
was in her role as "babaylan,"
stătea în rolul de „babaylan”,
04:45
a collective term for shamans of various ethnic groups.
un termen colectiv pentru șamanii diverselor grupuri etnice.
04:49
They were the community healers,
Erau vindecătoarele comunității
04:52
specialists in herbal and divine lore.
specialiste în plante și tradiții divine.
04:56
They delivered babies
Aduceau pe lume copii
04:57
and communicated with the spirit world.
și comunicau cu lumea spirituală.
05:00
They performed exorcisms
Făceau exorcizări
05:03
and occasionally, and in defense of their community,
și ocazional, pentru a-și proteja comunitatea,
05:07
they kicked some ass.
tăbăceau funduri.
05:09
(Laughter)
(Râsete)
05:11
And while the babaylan was a female role,
Deși rolul de babaylan era pentru femei,
05:14
there were also, in fact, male practitioners in the spiritual realm.
existau și bărbați practicanți pe tărâmul spiritual.
05:18
Reports from early Spanish chroniclers contain several references
Rapoartele cronicarilor spanioli menționează
05:23
to male shamans who did not conform to normative Western masculine standards.
bărbați șamani care nu se conformau
standardelor masculine normative din Occident.
05:29
They cross-dressed
Se travesteau
05:30
and appeared effeminate
și păreau efeminați
sau ambigui din punct de vedere sexual.
05:33
or sexually ambiguous.
05:35
A Jesuit missionary named Francisco Alcina
Un misionar iezuit pe nume Francisco Alcina
05:37
said that one man he believed to be a shaman
spunea că un bărbat despre care credea că e șaman
05:40
was "so effeminate
era „atât de efeminat
05:42
that in every way he was more a woman than a man.
încât părea mai degrabă femeie decât bărbat.
05:47
All the things the women did
Făcea toate lucrurile
05:49
he performed,
pe care le făceau femeile,
05:51
such as weaving blankets,
țesut de pături,
05:53
sewing clothes and making pots.
țesut de haine și olărit.
05:57
He danced also like they did,
Dansa ca ele, niciodată ca bărbații
06:00
never like a man,
06:02
whose dance is different.
care aveau un dans diferit.
06:04
In all, he appeared more a woman than a man."
Părea mai degrabă femeie decât bărbat.”
06:10
Well, any other juicy details in the colonial archives?
Alte detalii picante în arhivele coloniale?
06:16
Thought you'd never ask.
Credeam că nu mai întrebați.
06:17
(Laughter)
(Râsete)
06:19
As you may have deduced by now,
După cum v-ați dat seama,
06:21
the manner in which these precolonial societies conducted themselves
comportamentele acestor societăți precoloniale
06:25
didn't go over so well.
nu au fost bine receptate.
06:27
All the free-loving, gender-variant-permitting,
Atâta dragoste liberă, diversitate de gen,
conștientizare a egalității sexelor
06:30
gender equality wokeness
06:32
clashed viciously with the European sensibilities at the time,
se ciocnea atât de mult cu sensibiltățile europene de atunci
06:36
so much so that the Spanish missionaries spent the next 300 years
încât misionarii spanioli au petrecut următorii 300 de ani
06:41
trying to enforce their two-sex, two-gender model.
încercând să impună modelul lor de două sexe - două genuri.
06:44
Many Spanish friars also thought that the cross-dressing babaylan
Mulți călugări spanioli credeau că babaylanii travestiți
erau ori celibatari ca și ei,
06:49
were either celibates like themselves
06:53
or had deficient or malformed genitals.
ori aveau organe genitale cu deficiențe sau malformații.
06:56
But this was pure speculation.
Dar erau doar speculații.
06:58
Documents compiled between 1679 and 1685, called "The Bolinao Manuscript,"
Documente compilate între 1679 și 1685 numite „Manuscriptul din Bolinao”
07:04
mentions male shamans marrying women.
menționează bărbați șamani căsătoriți cu femei.
07:08
The Boxer Codex, circa 1590,
În „Boxer Codex”, 1590,
07:11
provide clues on the nature of the male babaylan sexuality.
se oferă indicii despre natura sexualității babaylan masculine.
07:16
It says, "Ordinarily they dress as women,
„În mod normal, se îmbracă asemenea femeilor,
07:21
act like prudes
par pudici
07:23
and are so effeminate
și sunt atât de efeminați
07:25
that one who does not know them would believe they are women.
încât un necunoscut ar crede că sunt femei.
07:29
Almost all are impotent for the reproductive act,
Aproape toți sunt impotenți în ce privește reproducerea,
07:33
and thus they marry other males and sleep with them as man and wife
de aceea se căsătoresc cu alți bărbați și se culcă cu ei ca bărbat și femeie
07:39
and have carnal knowledge."
și întrețin relații carnale.¨
07:42
Carnal knowledge, of course, meaning sex.
Relații carnale, adică sex.
07:47
Now, there's an ongoing debate in contemporary society
În societatea contemporană există o continuă dezbatere
07:50
about what constitutes gender and how it should be defined.
despre ce înseamnă genul și cum ar trebui să fie definit.
07:53
My country is no exception.
Țara mea nu face excepție.
07:55
Some countries like Australia, New Zealand, Pakistan, Nepal and Canada
Țări ca Australia, Noua Zeelandă Pakistan, Nepal și Canada
08:00
have begun introducing nonbinary options in their legal documents,
au început să introducă opțiuni non-binare în documentele legale,
08:04
such as their passports and their permanent resident cards.
precum pașapoarte sau carduri de rezidență permanentă.
08:08
In all these discussions about gender,
În toate discuțiile astea despre gen,
08:10
I think it's important to keep in mind
e important să ținem cont
08:12
that the prevailing notions of man and woman as static genders
că noțiunile predominante despre femeie și bărbat ca genuri fixe,
08:16
anchored strictly on biological sex
strict ancorate de sexul biologic
08:19
are social constructs.
sunt construcții sociale.
08:22
In my people's case, this social construct is an imposition.
În cazul poporului meu, construcția socială e impusă.
08:28
It was hammered into their heads over hundreds of years
Le-a fost băgată în cap de-a lungul secolelor
08:33
until they were convinced that their way of thinking was erroneous.
până când au fost convinși că modul lor de gândire era greșit.
08:38
But the good thing about social constructs
Partea bună a construcțiilor sociale
08:42
is they can be reconstructed
este că se pot reconstrui
08:44
to fit a time and age.
pentru a se adapta timpurilor.
08:47
They can be reconstructed
Se pot reconstrui
08:49
to respond to communities that are becoming more diverse.
pentru a se adapta comunităților din ce în ce mai diverse.
08:53
And they can be reconstructed
Și se pot reconstrui
08:55
for a world that's starting to realize
pentru o lume care începe să-și dea seama
08:58
we have so much to gain from learning and working through our differences.
că avem multe de învățat dacă trecem peste diferențele dintre noi.
09:04
When I think about this subject,
Când mă gândesc la subiectul ăsta,
09:06
I think about the Filipino people
mă gândesc la filipinezi
09:08
and an almost forgotten but important legacy
și la moștenirea importantă, dar aproape uitată
09:12
of gender equality and inclusivity.
a egalității de gen și a incluziunii.
09:15
I think about lovers who were some of the gentlest souls I had known
Mă gândesc la îndrăgostiții care aveau sufletele cele mai blânde,
09:21
but could not be fully open.
dar nu puteau fi ei înșiși.
09:23
I think about people who have made an impact in my life,
Mă gândesc la oamenii care și-au pus amprenta în viața mea,
09:28
who showed me that integrity, kindness and strength of character
care mi-au arătat că integritatea, bunătatea și tăria de caracter
09:32
are far better measures of judgment,
sunt criterii de judecată mult mai bune
09:35
far better than things that are beyond a person's control
decât lucrurile care nu țin de controlul unei persoane,
09:38
such as their skin color, their age
precum culoarea pielii, vârsta
sau genul.
09:42
or their gender.
09:44
As I stand here today, on the shoulders of people like Lenie,
Așa cum stau aici astăzi, pe umerii celor ca Lenie,
09:49
I feel incredibly grateful for all who have come before me,
le sunt recunoscător celor care au fost înaintea mea,
09:54
the ones courageous enough to put themselves out there,
și au fost destul de curajoși să se deschidă lumii,
09:59
who lived a life that was theirs
care și-au trăit propria viață
10:02
and in the process, made it a little easier for us to live our lives now.
și în acelați timp au ajutat să ne-o facă pe a noastră mai ușoară.
10:07
Because being yourself is revolutionary.
A fi tu însuți e revoluționar.
10:12
And to anyone reeling from forces trying to knock you down
Celor care vă îndepărtați de forțele care încearcă să vă doboare
10:16
and cram you into these neat little boxes people have decided for you:
și să vă bage în niște cutiuțe pe care alții le-au decis pentu voi:
10:22
don't break.
nu renunțați.
10:24
I see you.
Eu vă văd.
10:26
My ancestors see you.
Strămoșii mei vă văd.
10:28
Their blood runs through me as they run through so many of us.
Sângele lor curge atât prin mine, cât și prin mulți dintre noi.
10:33
You are valid, and you deserve rights and recognition
Sunteți autentici și meritați drepturi și recunoaștere
10:40
just like everyone else.
ca restul lumii.
10:44
Thank you.
Vă mulțumesc!
10:45
(Applause)
(Aplauze)
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.