How the pandemic will shape the near future | Bill Gates

1,800,942 views

2020-07-06・ 29399    17123


Visit http://TED.com to get our entire library of TED Talks, transcripts, translations, personalized talk recommendations and more. Bill Gates talks best (and worst) case scenarios for the coronavirus pandemic in the months ahead, explaining the challenges of reducing virus transmission, providing an update on promising vaccine candidates, offering his thoughts on reopening and even taking a moment to address conspiracy theories circulating about himself. Stay tuned for his critical call to fellow philanthropists to ramp up their action, ambition and awareness to create a better world for all. (This virtual conversation, hosted by head of TED Chris Anderson, was recorded June 29, 2020.) The TED Talks channel features the best talks and performances from the TED Conference, where the world's leading thinkers and doers give the talk of their lives in 18 minutes (or less). Look for talks on Technology, Entertainment and Design -- plus science, business, global issues, the arts and more. You're welcome to link to or embed these videos, forward them to others and share these ideas with people you know. Become a TED Member: http://ted.com/membership Follow TED on Twitter: http://twitter.com/TEDTalks Like TED on Facebook: http://facebook.com/TED Subscribe to our channel: http://youtube.com/TED TED's videos may be used for non-commercial purposes under a Creative Commons License, Attribution–Non Commercial–No Derivatives (or the CC BY – NC – ND 4.0 International) and in accordance with our TED Talks Usage Policy (https://www.ted.com/about/our-organization/our-policies-terms/ted-talks-usage-policy). For more information on using TED for commercial purposes (e.g. employee learning, in a film or online course), please submit a Media Request at https://media-requests.ted.com

Instruction

Double-click on the English captions to play the video from there.

00:00
Chris Anderson: Welcome, Bill Gates.
Vertaald door: Peter Van de Ven Nagekeken door: Rik Delaet
Chris Anderson: Welkom, Bill Gates.
00:02
Bill Gates: Thank you.
Bill Gates: Dankjewel.
00:04
CA: Alright. It's great to have you here, Bill.
CA: Fijn dat je er bent, Bill.
00:06
You know, we had a TED conversation about three months ago
We hadden samen een TED-gesprek drie maanden geleden
over deze pandemie
00:09
about this pandemic,
00:10
and back then, I think fewer than -- I think that was the end of March --
en toen waren er nog -- ik geloof dat het eind maart was --
toen waren er nog minder dan 1.000 sterfgevallen in de VS
00:14
back then, fewer than 1,000 people in the US had died
00:16
and fewer than 20,000 worldwide.
en minder dan 20.000 wereldwijd.
00:19
I mean, the numbers now are, like, 128,000 dead in the US
En kijk nu eens: 128.000 doden in de VS
00:24
and more than half a million worldwide,
en meer dan een half miljoen wereldwijd
00:27
in three months.
in drie maanden --
00:28
In three months.
in drie maanden.
00:30
What is your diagnosis of what is possible for the rest of this year?
Wat is jouw diagnose van wat dit jaar nog gaat gebeuren?
00:34
You look at a lot of models.
Jij ziet een hoop modellen.
00:37
What do you think best- and worst-case scenarios might be?
Wat denk jij dat de best-case en worst-case scenario's zijn?
00:43
BG: Well, the range of scenarios, sadly, is quite large,
BG: Nou, het aantal mogelijke scenario's is helaas nogal groot,
00:46
including that, as we get into the fall,
waaronder ook een die voorspelt dat we in de herfst
00:51
we could have death rates that rival the worst of what we had
aantallen sterfgevallen kunnen hebben die net zo hoog zijn als we gezien hebben
00:56
in the April time period.
rond april.
00:58
If you get a lot of young people infected,
Als er veel jonge mensen geïnfecteerd raken,
01:00
eventually, they will infect old people again,
zullen die uiteindelijk ook oude mensen weer aansteken,
01:03
and so you'll get into the nursing homes,
dus dat gaat de verpleeghuizen in,
01:06
the homeless shelters,
de daklozenopvang,
de plaatsen waar we veel sterfgevallen hebben gehad.
01:08
the places where we've had a lot of our deaths.
01:11
The innovation track, which probably we'll touch on --
Het innovatieverhaal, waar we het wel over zullen hebben --
01:15
diagnostics, therapeutics, vaccines --
diagnostiek, therapieën, vaccins --
01:17
there's good progress there,
daar maakt men stappen vooruit,
01:20
but nothing that would fundamentally alter the fact
maar niets dat iets fundamenteel verandert aan het feit
01:24
that this fall in the United States could be quite bad,
dat deze herfst in de VS heel ernstig zou kunnen zijn.
01:28
and that's worse than I would have expected a month ago,
En het ziet er slechter uit dan ik een maand geleden verwachtte:
01:32
the degree to which we're back at high mobility,
de mate waarin we ons weer vrij bewegen,
01:35
not wearing masks,
geen maskers dragen
01:37
and now the virus actually has gotten into a lot of cities
en nu zien we het virus ook in een groot aantal steden
01:42
that it hadn't been in before in a significant way,
waar we het eerder nog niet echt hadden gezien,
01:47
so it's going to be a challenge.
dus dat wordt een heel probleem.
01:50
There's no case where we get much below the current death rate,
In geen enkel scenario gaat de huidige sterftegraad echt omlaag,
01:54
which is about 500 deaths a day,
dat is nu 500 doden per dag,
01:57
but there's a significant risk we'd go back up
maar er is een groot risico dat dat omhoog gaat
02:01
to the even 2,000 a day that we had before,
naar zelfs de 2.000 per dag zoals we eerder hadden,
02:06
because we don't have the distancing,
want we zien geen social distancing
02:09
the behavior change,
en aangepast gedrag
02:11
to the degree that we had in April and May.
in de mate zoals we dat in april en mei zagen.
02:15
And we know this virus is somewhat seasonal,
En we weten dat dit virus een beetje seizoengebonden is,
02:19
so that the force of infection,
zodat het risico op een infectie,
02:21
both through temperature, humidity, more time indoors,
zowel door de temperatuur, luchtvochtigheid, meer binnen zitten,
02:25
will be worse as we get into the fall.
groter wordt als we de herfst ingaan.
CA: Er zijn dus scenario's waarbij de VS,
02:28
CA: So there are scenarios where in the US,
als je de cijfers zou extrapoleren,
02:30
like, if you extrapolate those numbers forward,
02:32
we end up with, what,
zou uitkomen op meer dan een kwart miljoen doden,
02:33
more than a quarter of a million deaths, perchance,
02:36
even this year if we're not careful,
zelfs dit jaar al, als we niet uitkijken,
02:39
and worldwide, I guess the death toll could, by the end of the year,
en wereldwijd zou het dodencijfer tegen het einde van het jaar
02:42
be well into the millions, with an "s."
in de miljoenen kunnen lopen.
02:45
Is there evidence that the hotter temperatures of the summer
Zijn er bewijzen dat de hogere temperaturen in de zomer
02:49
actually have been helping us?
ons feitelijk hebben geholpen?
BG: Dat is niet zeker,
02:53
BG: They're not absolutely sure,
02:54
but certainly, the IHME model definitely wanted to use the season,
maar absoluut, het IHME-model heeft zeker geprobeerd
om het seizoen, inclusief temperatuur en luchtvochtigheid,
03:01
including temperature and humidity,
03:03
to try and explain why May wasn't worse than it was.
te gebruiken om te verklaren waarom mei niet erger was dan het was.
03:08
And so as we came out and the mobility numbers got higher,
Dus toen we weer buiten kwamen en mensen zich weer vrijer gingen bewegen,
03:14
the models expected more infections and deaths to come out of that,
verwachtten de modellen daardoor meer infecties en doden te zien
03:20
and the model kept wanting to say,
en het model wilde maar blijven zeggen:
03:22
"But I need to use this seasonality
'Maar ik moet die seizoensgevoeligheid gebruiken
03:28
to match why May wasn't worse,
om te verklaren waarom mei niet erger was,
03:30
why June wasn't worse than it was."
waarom juni niet erger was dan het was.'
03:34
And we see in the Southern Hemisphere,
En we zien op het zuidelijk halfrond,
03:39
you know, Brazil,
zoals Brazilië,
03:41
which is the opposite season,
met zijn omgekeerde seizoenen,
03:43
now all of South America is having a huge epidemic.
dat nu heel Zuid-Amerika een gigantische epidemie heeft.
03:48
South Africa is having a very fast-growing epidemic.
Zuid-Afrika heeft nu een snel groeiende epidemie.
03:53
Fortunately, Australia and New Zealand,
Gelukkig hebben Australië en Nieuw-Zeeland,
03:55
the last countries in the Southern Hemisphere,
de laatste landen op het zuidelijk halfrond,
03:57
are at really tiny case counts,
heel weinig gevallen.
03:59
and so although they have to keep knocking it down,
Dus hoewel ze het de baas moeten blijven,
04:03
they're talking about, "Oh, we have 10 cases,
hebben ze het over 'O, we hebben 10 gevallen.
04:05
that's a big deal, let's go get rid of that."
Dat is een serieus aantal. Dat moeten we de kop indrukken.'
04:09
So they're one of these amazing countries that got the numbers so low
Dus dat zijn enkele opmerkelijke landen die de aantallen zo laag hebben
04:14
that test, quarantine and trace
dat testen, in quarantaine houden en infecties traceren
04:18
is working to get them, keep them at very near zero.
een werkende aanpak is om de gevallen dichtbij nul te houden.
04:23
CA: Aided perhaps a bit by being easier to isolate
CA: Misschien een beetje geholpen door eenvoudiger te isoleren te zijn
04:26
and by less density, less population density.
en door lagere dichtheid, lagere populatiedichtheid.
04:29
But nonetheless, smart policies down there.
Maar dan nog, intelligent beleid daar.
04:32
BG: Yeah, everything is so exponential
BG: Ja, alles is zo exponentieel
04:33
that a little bit of good work goes a long way.
dat een beetje goed werk een heleboel goeds voortbrengt.
04:36
It's not a linear game.
Het werkt niet lineair.
04:38
You know, contact tracing, if you have the number of cases we have in the US,
Weet je, tracering van contacten, als je zoveel gevallen hebt als in de VS,
04:43
it's super important to do,
is superbelangrijk,
04:45
but it won't get you back down to zero.
maar het brengt je niet terug naar nul.
04:48
It'll help you be down,
Het helpt je het te vertragen,
04:49
but it's too overwhelming.
maar het is te overweldigend.
04:53
CA: OK, so in May and June in the US,
CA: OK, dus in mei en juni in de VS
04:56
the numbers were slightly better than some of the models predicted,
waren de aantallen iets gunstiger dan de modellen voorspelden
04:59
and it's hypothesized that that might be partly because of the warmer weather.
en men veronderstelt dat het warmere weer daaraan bijdraagt.
Wat we nu zien, zou jij dat beschrijven
05:03
Now we're seeing, really, would you describe it
05:05
as really quite alarming upticks in case rates in the US?
als een echt alarmerende aanwas in het aantal gevallen in de VS?
05:11
BG: That's right, it's --
BG: dat klopt, het is ...
05:13
In, say, the New York area,
In de omgeving van New York
05:17
the cases continue to go down somewhat,
blijft het aantal gevallen wat omlaag gaan,
05:20
but in other parts of the country,
maar in andere delen van het land,
05:22
primarily the South right now,
met name in het zuiden op dit moment,
05:26
you have increases that are offsetting that,
zie je een toename die dat weer teniet doet
05:28
and you have testing-positive rates in young people
en het aantal positieve gevallen onder geteste jongeren
05:32
that are actually higher than what we saw even in some of the tougher areas.
is feitelijk zelfs hoger dan wat we zagen in de zwaar getroffen gebieden.
05:38
And so, clearly, younger people have come out of mobility
Dus het is duidelijk dat jonge mensen hun bewegingsvrijheid sneller opvoeren
05:42
more than older people have increased their mobility,
dan de oudere mensen dat doen,
05:46
so the age structure is right now very young,
dus de leeftijdsstructuur is nu erg jong,
05:51
but because of multigenerational households,
maar vanwege families waarin meerdere generaties samenleven,
05:54
people work in nursing care homes,
vanwege mensen die in verpleeghuizen werken,
05:56
unfortunately, that will work its way back,
zal dat zijn weg wel weer terugvinden,
06:00
both the time lag and the transmission,
zowel in tijd als in infecties,
06:03
back up into the elderly,
terug naar de ouderen,
06:04
will start to push the death rate back up,
en dat zal het sterftecijfer weer omhoog zal brengen --
06:07
which, it is down --
wat een heel eind omlaag gekomen is,
06:10
way down from 2,000 to around 500 right now.
helemaal omlaag van 2.000 naar 500 op dit moment.
06:15
CA: And is that partly because there's a three-week lag
CA: En is dat gedeeltelijk omdat het drie weken duurt
06:18
between case numbers and fatality numbers?
voordat het aantal gevallen zich vertaalt naar sterftecijfers?
06:21
And also, perhaps, partly because
En misschien ook gedeeltelijk
06:24
there have been some effective interventions,
omdat er een paar effectieve interventies zijn geweest
06:26
and we're actually seeing the possibility
en dat we nu mogelijk ook zien
dat het totale relatieve sterftecijfer feitelijk wat terugloopt
06:29
that the overall fatality rate is actually falling a bit
nu we wat extra kennis hebben opgedaan?
06:32
now that we've gained some extra knowledge?
06:34
BG: Yeah, certainly your fatality rate is always lower
BG: In ieder geval is je sterftecijfer altijd lager
06:38
when you're not overloaded.
als je niet te weinig bedden hebt.
06:40
And so Italy, when they were overloaded,
Dus in Italië, toen ze het daar niet aankonden,
06:43
Spain, even New York at the start,
Spanje, zelf New York in het begin,
06:46
certainly China,
zeker China,
06:48
there you weren't even able to provide the basics,
daar konden ze niet eens aan de basisbehoeften voorzien,
06:53
the oxygen and things.
de zuurstof en zo.
06:56
A study that our foundation funded in the UK
Een door onze stichting gefinancierd onderzoek in het VK
07:00
found the only thing other than remdesivir
vond de enig andere stof dan remdesivir,
07:03
that is a proven therapeutic,
waarvan bewezen is dat ze helpt,
07:06
which is the dexamethasone,
dexamethason is,
07:08
that for serious patients,
dat voor serieuze patiënten
07:11
is about a 20 percent death reduction,
een sterftereductie van 20% geeft
07:15
and there's still quite a pipeline of those things.
en er zitten nog behoorlijk wat van dat soort dingen in de pijplijn.
07:20
You know, hydroxychloroquine never established positive data,
Hydroxychloroquine heeft nooit positieve resultaten gegeven,
07:23
so that's pretty much done.
dus dat is achterhaald.
Er lopen nog wat proeven,
07:26
There's still a few trials ongoing,
07:28
but the list of things being tried,
maar de lijst van dingen die worden geprobeerd,
07:31
including, eventually, the monoclonal antibodies,
uiteindelijk inclusief de monoklonale antilichamen,
07:35
we will have some additional tools for the fall.
we zullen in de herfst wat aanvullende hulpmiddelen hebben.
07:39
And so when you talk about death rates,
Dus als je het hebt over sterftecijfers
07:42
the good news is, some innovation we already have,
dan is het goede nieuws dat we al wat innovaties hebben
07:46
and we'll have more, even in the fall.
en in de herfst zullen we er nog wat meer hebben.
07:49
We should start to have monoclonal antibodies,
Monoklonale antilichamen zouden beschikbaar moeten komen,
07:53
which is the single therapeutic that I'm most excited about.
wat de behandelingswijze is waar ik het meest enthousiast over ben.
07:57
CA: I'll actually ask you to tell me a bit more about that in one sec,
CA: Daar wou ik je zo meteen ook naar gaan vragen,
maar om het verhaal van sterftecijfers af te maken:
08:01
but just putting the pieces together on death rates:
08:03
so in a well-functioning health system,
dus in een goedlopend medisch systeem,
08:05
so take the US when places aren't overcrowded,
neem de VS in tijden dat we de aanloop aankunnen,
08:09
what do you think
in welke richting, denk jij,
08:11
the current fatality numbers are, approximately, going forward,
dat de sterftecijfers zich zullen ontwikkelen
08:14
like as a percentage of total cases?
als een percentage van het totaal aantal gevallen.
Zitten we onder de 1% misschien?
08:17
Are we below one percent, perhaps?
08:20
BG: If you found every case, yes,
BG: Als je elk geval zou vinden, ja,
08:23
you're well below one percent.
dan zit je ruim onder de 1%.
08:26
People argue, you know, 0.4, 0.5.
Mensen hebben het over 0,4, 0,5.
08:31
By the time you bring in the never symptomatics,
Als je de niet symptomatische patiënten meerekent,
08:34
it probably is below 0.5,
zit het waarschijnlijk onder de 0,5
en dat is goed nieuws.
08:37
and that's good news.
08:38
This disease could have been a five-percent disease.
Deze ziekte had een 5%-ziekte kunnen zijn.
08:43
The transmission dynamics of this disease
De manier waarop deze ziekte zich verspreidt,
08:47
are more difficult than even the experts predicted.
is moeilijker dan zelfs de experts hadden voorspeld --
08:54
The amount of presymptomatic and never symptomatic spread
de mate waarin het zich pre-symptomatisch en nooit-symptomatisch verspreidt
08:58
and the fact that it's not coughing,
en het feit dat het niet hoesten is,
09:01
where you would kind of notice, "Hey, I'm coughing" --
waarbij je bij jezelf merkt: 'Hé, ik hoest',
09:03
most respiratory diseases make you cough.
wat de meeste luchtwegaandoeningen kenmerkt.
09:06
This one, in its early stages, it's not coughing,
Bij deze, in een vroeg stadium, hoef je niet te hoesten.
09:09
it's singing, laughing, talking,
Het is zingen, lachen, praten,
09:13
actually, still, particularly for the super-spreaders,
en dan met name voor de superverspreiders,
mensen met een hoge virale lading,
09:16
people with very high viral loads,
09:17
causes that spread,
dat voor de verspreiding zorgt
09:18
and that's pretty novel,
en dat is behoorlijk nieuw
09:21
and so even the experts have to say, "Wow, this caught us by surprise."
en dus moeten zelfs de experts bekennen: 'Wauw, dit heeft ons verrast',
09:25
The amount of asymptomatic spread
de asymptomatische verspreiding
09:27
and the fact that there's not a coughing element
en het feit dat er geen hoest-aspect is,
09:30
is not a major piece like the flu or TB.
tenminste, niet in grote mate, zoals bij tbc of griep.
09:33
CA: Yeah, that is devilish cunning by the virus.
CA: Ja, dat zijn duivelse trucs van dit virus.
09:36
I mean, how much is that nonsymptomatic transmission
Hoe groot is die asymptomatische overdracht
09:41
as a percentage of total transmission?
als percentage van het totaal?
09:43
I've heard numbers it could be as much as half of all transmissions
Ik heb gehoord dat misschien wel de helft van alle overdracht
09:46
are basically presymptomatic.
in principe pre-symptomatisch is.
09:49
BG: Yeah, if you count presymptomatics,
BG: Ja, als je kijkt naar pre-symptomatisch,
09:52
then most of the studies show that's like at 40 percent,
dan zeggen de meeste onderzoeken dat het ongeveer 40% is,
09:57
and we also have never symptomatics.
en dan hebben we nog de nooit-symptomatische.
10:00
The amount of virus you get in your upper respiratory area
De hoeveelheid virus die je krijgt in je bovenste luchtwegen
10:04
is somewhat disconnected.
staat er een beetje los van.
10:05
Some people will have a lot here and very little in their lungs,
Sommige mensen hebben hier veel, maar heel weinig in hun longen
10:08
and what you get in your lungs causes the really bad symptoms --
en wat je in je longen krijgt, zorgt voor de echt ernstige symptomen --
10:13
and other organs, but mostly the lungs --
en andere organen, maar met name de longen --
10:16
and so that's when you seek treatment.
en dan ga je dus hulp zoeken.
10:19
And so the worst case in terms of spreading
Dus het ergste, wat verspreiding betreft,
10:21
is somebody who's got a lot in the upper respiratory tract
is iemand die veel in de bovenste luchtwegen heeft,
10:24
but almost none in their lungs,
maar bijna niets in zijn longen,
10:26
so they're not care-seeking.
zodat ze zich niet melden bij een dokter.
10:29
CA: Right.
CA: Precies.
10:31
And so if you add in the never symptomatic
Dus als je de nooit-symptomatische
10:34
to the presymptomatic,
toevoegt aan de pre-symptomatische,
10:36
do you get above 50 percent of the transmission
heb je dan meer dan 50% van de verspreiding
10:38
is actually from nonsymptomatic people?
door niet-symptomatische mensen?
10:41
BG: Yeah, transmission is harder to measure.
BG: Ja, verspreiding is moeilijker te meten.
10:45
You know, we see certain hotspots and things,
We zien wel hotspots en zo,
10:48
but that's a huge question with the vaccine:
maar dat is de grote vraag met een vaccin:
10:51
Will it, besides avoiding you getting sick,
gaat het, behalve voorkomen dat je ziek wordt,
10:55
which is what the trial will test,
en daar wordt het op getest,
10:57
will it also stop you from being a transmitter?
gaat het ook zorgen dat je geen verspreider wordt?
11:01
CA: So that vaccine,
CA: Dat vaccin.
11:02
it's such an important question, let's come on to that.
Ja, laten we het daarover hebben.
Maar eerst:
11:05
But before we go there,
zijn er andere verrassingen in de laatste maanden
11:06
any other surprises in the last couple months
die we hebben geleerd over dit virus
11:08
that we've learned about this virus
die echt beïnvloeden wat onze reactie moet zijn?
11:10
that really impact how we should respond to it?
11:14
BG: We're still not able to characterize who the super-spreaders are
BG: We weten nog steeds niet wat superverspreiders kenmerkt,
11:19
in terms of what that profile is,
in de zin van wat hun profiel is,
11:21
and we may never.
en misschien lukt dat nooit.
11:23
That may just be quite random.
Dat is wellicht vrij willekeurig.
11:25
If you could identify them,
Als je hen zou kunnen identificeren --
11:28
they're responsible for the majority of transmission,
zij zorgen voor de meeste verspreiding,
11:30
a few people who have very high viral loads.
een paar mensen met een hoge virale lading.
11:33
But sadly, we haven't figured that out.
Maar helaas hebben we dat niet kunnen ontdekken.
11:38
This mode of transmission,
Die manier van verspreiding --
11:40
if you're in a room and nobody talks,
als je in een kamer bent en er praat niemand,
11:42
there's way less transmission.
dan is er veel minder overdracht.
11:45
That's partly why, although planes can transmit,
Dat verklaart ook deels, hoewel het ook kan in een vliegtuig,
11:48
it's less than you would expect just in terms of time proximity measures,
dat het daar minder is dan je verwacht gezien de tijd en de ruimte,
11:53
because unlike, say, a choir or a restaurant,
omdat, anders dan in een koor of restaurant,
11:57
you're not exhaling in loud talking
je daar niet zo luid sprekend uitademt
12:03
quite as much as in other indoor environments.
als je in andere ruimtes binnen zou doen.
12:05
CA: Hmm.
CA: Wat denk je van de ethiek van iemand die in een vliegtuig stapt
12:07
What do you think about the ethics of someone who would go on a plane
en weigert een mondkapje te dragen?
12:10
and refuse to wear a mask?
12:11
BG: If they own the plane, that would be fine.
BG: Als het hun vliegtuig is, dan moeten ze dat zelf weten.
12:15
If there's other people on the plane,
Als er ook anderen in het vliegtuig zitten,
12:18
that would be endangering those other people.
dan brengen ze daar die anderen mee in gevaar.
12:21
CA: Early on in the pandemic,
CA: Vroeg in de pandemie
12:22
the WHO did not advise that people wear masks.
adviseerde de WHO niet om mondkapjes te dragen.
12:27
They were worried about taking them away from frontline medical providers.
Ze waren bang ze weg te halen voor zorgverleners in de frontlinie.
12:33
In retrospect, was that a terrible mistake that they made?
Was dat achteraf gezien een vreselijke fout van ze?
12:38
BG: Yes.
BG: Ja.
12:40
All the experts feel bad that the value of masks --
Alle experts vinden het vervelend dat de waarde van mondkapjes --
12:46
which ties back somewhat to the asymptomatics;
Dit heeft ook weer te maken met dat niet-symptomatische.
12:49
if people were very symptomatic,
Als mensen heel symptomatisch zouden zijn,
12:52
like an Ebola,
zoals met Ebola,
12:55
then you know it and you isolate,
dan zie je dat en je isoleert,
12:59
and so you don't have a need for a masklike thing.
dus heb je geen behoefte aan zoiets als een mondkapje.
13:03
The value of masks,
De waarde van mondkapjes,
13:05
the fact that the medical masks was a different supply chain
het feit dat de medische mondkapjes een andere toevoerketen hadden
13:09
than the normal masks,
dan de normale mondkapjes,
13:12
the fact you could scale up the normal masks so well,
het feit dat de normale zo snel konden worden gemaakt,
13:14
the fact that it would stop that presymptomatic,
het feit dat ze een halt zouden toeroepen
aan pre-symptomatische en nooit-symptomatische verspreiding --
13:18
never symptomatic transmission,
13:20
it's a mistake.
het is een vergissing.
13:22
But it's not a conspiracy.
Maar het is geen complot.
13:25
It's something that, we now know more.
Het is gewoon dat we nu meer weten.
13:29
And even now, our error bars on the benefit of masks
En zelfs nu kennen we de voordelen van mondkapjes
13:32
are higher than we'd like to admit,
minder goed dan we zouden willen,
13:33
but it's a significant benefit.
maar ze zijn wel significant.
13:36
CA: Alright, I'm going to come in with some questions
CA: Goed, ik ga beginnen met wat vragen
uit onze gemeenschap.
13:39
from the community.
13:42
Let's pull them up there.
Laat ze maar zien.
13:44
Jim Pitofsky, "Do you think reopening efforts in the US have been premature,
Jim Pitofsky: "Denkt U dat pogingen tot heropening in de VS voorbarig waren
13:50
and if so, how far should the US go to responsibly confront this pandemic?"
en als dat zo is, wat is dan wel een verantwoordelijke aanpak voor de VS?"
13:57
BG: Well, the question of how you make trade-offs
BG: De vraag hoe je de afweging maakt,
14:01
between the benefits, say, of going to school
zoals het voordeel van naar school gaan
14:05
versus the risk of people getting sick because they go to school,
versus het risico dat mensen ziek worden omdat ze naar school gaan,
14:10
those are very tough questions
dat zijn hele lastige vragen
14:13
that I don't think any single person can say,
waarvan ik denk dat niemand kan zeggen:
14:20
"I will tell you how to make all these trade-offs."
'Ik zal je vertellen hoe je al die afwegingen moet maken.'
14:24
The understanding of where you have transmission,
Het begrijpen van waar je overdracht hebt
en het feit dat jonge mensen wel geïnfecteerd raken
14:28
and the fact that young people do get infected
14:31
and are part of the multigenerational transmission chain,
en deel uitmaken van de keten van overdracht tussen de generaties,
14:35
we should get that out.
dat moeten we bekend maken.
14:37
If you just look at the health aspect,
Als je alleen naar het gezondheidsaspect kijkt,
14:40
we have opened up too liberally.
zijn we te vrij geweest met heropenen.
14:43
Now, opening up in terms of mental health
Maar heropenen, als het gaat om mentale gezondheid
14:47
and seeking normal health things like vaccines or other care,
of andere gezondheidszaken zoals bijvoorbeeld vaccinaties,
14:54
there are benefits.
heeft voordelen.
14:56
I think some of our opening up has created more risk than benefit.
Ik denk dat ons heropenen soms meer risico's dan voordelen heeft gehad.
15:02
Opening the bars up as quickly as they did,
Om de cafés weer zo snel te openen,
15:05
you know, is that critical for mental health?
hoe kritisch is dat voor je mentale gezondheid?
15:07
Maybe not.
Misschien niet.
15:09
So I don't think we've been as tasteful about opening up
Dus ik denk niet dat we erg smaakvol over heropenen zijn geweest
15:13
as I'm sure, as we study it,
en ik weet zeker dat als we straks terugkijken,
15:19
that we'll realize some things we shouldn't have opened up as fast.
we zullen beseffen dat we sommige dingen niet zo snel hadden moeten heropenen.
15:25
But then you have something like school,
Maar dan heb je zoiets als school,
15:27
where even sitting here today,
waar ik zelfs vandaag nog,
15:30
the exact plan, say, for inner-city schools for the fall,
over het precieze plan om stadsscholen in de herfst te heropenen,
15:35
I wouldn't have a black-and-white view
geen zwart-witte mening heb
15:38
on the relative trade-offs involved there.
over de balans tussen voor- en nadelen.
15:44
There are huge benefits to letting those kids go to school,
Er kleven enorme voordelen aan je kinderen naar school laten gaan
15:50
and how do you weigh the risk?
en hoe weeg je de risico's?
15:53
If you're in a city without many cases,
Als je een stad bent zonder veel gevallen,
15:57
I would say probably the benefit is there.
dan denk ik dat die balans positief is.
16:01
Now that means that you could get surprised.
Dat betekent wel dat je verrast kunt worden.
16:03
The cases could show up, and then you'd have to change that,
Als er dan gevallen komen, moet je van koers veranderen,
16:06
which is not easy.
wat niet zal meevallen.
16:08
But I think around the US,
Maar ik denk dat in de VS
16:10
there will be places where that won't be a good trade-off.
er plaatsen zullen zijn waar de balans negatief is.
16:15
So almost any dimension of inequity,
Bijna elke vorm van ongelijkheid
16:18
this disease has made worse:
is door deze ziekte erger gemaakt:
16:22
job type, internet connection,
soort baan, internetconnectie,
16:27
ability of your school to do online learning.
het vermogen van je school om online-onderwijs te organiseren.
16:31
White-collar workers,
Witteboordenwerkers --
16:33
people are embarrassed to admit it,
mensen schamen zich ervoor --
16:35
some of them are more productive
sommigen zijn productiever
16:37
and enjoying the flexibility that the at-home thing has created,
en genieten van de flexibiliteit die hun thuiswerk heeft gebracht,
16:42
and that feels terrible
en dat voelt vreselijk
16:44
when you know lots of people are suffering in many ways,
als je weet dat veel mensen er onder te lijden hebben,
16:49
including their kids not going to school.
bijvoorbeeld doordat hun kinderen niet naar school kunnen.
16:52
CA: Indeed. Let's have the next question.
CA: Inderdaad. Volgende vraag.
16:54
[Nathalie Munyampenda] "For us in Rwanda,
[Nathalie Munyampenda] "In Rwanda maakte een snelle beleidswijziging het verschil.
16:56
early policy interventions have made the difference.
Welke beleidswijzigingen stelt U nu voor de VS voor?"
16:59
At this point, what policy interventions do you suggest for the US now?"
17:03
Bill, I dream of the day where you are appointed
Bill, ik droom ervan dat jij het voor het zeggen had
17:05
the coronavirus czar
inzake het coronavirus
17:07
with authority to actually speak to the public.
en de autoriteit had om het publiek toe te spreken.
17:10
What would you do?
Wat zou je doen?
17:13
BG: Well, the innovation tools
BG: Wel, het innovatie-instrumentarium
17:18
are where I and the foundation probably has the most expertise.
is waarschijnlijk waar ik en de stichting de meeste ervaring mee hebben.
17:23
Clearly, some of the policies on opening up have been too generous,
Sommig beleid inzake het heropenen is duidelijk te royaal geweest,
17:27
but I think everybody
maar ik denk dat iedereen
17:31
could engage in that.
zich daar in kan vinden.
We hebben leiderschap nodig
17:36
We need leadership
17:37
in terms of admitting that we've still got a huge problem here
in de zin van toegeven dat we nog steeds een enorm probleem hebben
17:43
and not turning that into almost a political thing
en om daar niet iets politieks van te maken,
zo van: "Hebben we dat niet geweldig gedaan?"
17:47
of, "Oh, isn't it brilliant what we did?"
17:51
No, it's not brilliant,
Nee, niet geweldig,
17:53
but there's many people, including the experts --
maar er zijn veel mensen, inclusief de deskundigen --
17:58
there's a lot they didn't understand,
er is veel dat ze niet begrepen
18:00
and everybody wishes a week earlier whatever action they took,
en iedereen wenst dat welke daad ze ook stellen,
dat ze dat de vorige week al hadden gedaan.
18:05
they'd taken that a week earlier.
De innovatieinstrumenten,
18:08
The innovation tools,
18:09
that's where the foundation's work
daar heeft het werk van de stichting
inzake antistoffen, vaccins,
18:15
on antibodies, vaccines,
daar zijn we zeer deskundig
18:19
we have deep expertise,
18:20
and it's outside of the private sector,
en het is buiten de privé-sector,
18:23
and so we have kind of a neutral ability to work with all the governments
dus we kunnen vanuit een neutrale positie
met allerlei overheden en bedrijven samenwerken.
18:28
and the companies to pick.
18:30
Particularly when you're doing break-even products,
Met name als je kostendekkende producten doet:
18:32
which one should get the resources?
welke krijgt voorrang?
18:34
There's no market signal for that.
De markt bepaalt het niet voor je.
18:38
Experts have to say, "OK, this antibody deserves the manufacturing.
Deskundigen moeten zeggen: 'OK, deze antistof verdient productie',
18:42
This vaccine deserves the manufacturing,"
'Dit vaccin verdient het geproduceerd te worden',
18:45
because we have very limited manufacturing for both of those things,
omdat we voor beide maar zeer beperkte productiecapaciteit hebben.
18:50
and it'll be cross-company, which never happens in the normal case,
En het speelt over bedrijven heen, wat normaal nooit gebeurt,
18:53
where one company invents it
waar één bedrijf het uitvindt
18:55
and then you're using the manufacturing plants of many companies
en de capaciteit gaat inkopen bij vele productiebedrijven
18:59
to get maximum scale of the best choice.
om het zo economisch mogelijk te produceren.
19:03
So I would be coordinating those things,
Dus ik zou dat soort dingen coördineren,
19:06
but we need a leader who keeps us up to date,
maar we hebben een leider nodig die ons op de hoogte houdt,
19:11
is realistic
realistisch is
19:14
and shows us the right behavior,
en ons het goede voorbeeld geeft
19:16
as well as driving the innovation track.
en ook nog het innovatieverhaal aandrijft.
19:20
CA: I mean, you have to yourself be a master diplomat
CA: Jij moet wel een superdiplomaat zijn
19:22
in how you talk about this stuff.
over dit soort dingen.
Dus ik waardeer je ongemak zeer.
19:24
So I appreciate, almost, the discomfort here.
Maar je spreekt regelmatig met Anthony Fauci,
19:26
But I mean, you talk regularly with Anthony Fauci,
19:29
who is a wise voice on this by most people's opinion.
die volgens de meesten hier een wijze stem in heeft.
19:34
But to what extent is he just hamstrung?
Maar tot op welke hoogte is hij niet verlamd?
19:36
He's not allowed to play the full role
Hij krijgt niet de ruimte de volledige rol te spelen
19:40
that he could play in this circumstance.
die hij op dit moment zou kunnen spelen.
19:43
BG: Dr. Fauci has emerged where he was allowed to have some airtime,
BG: Dr Fauci heeft zich gemanifesteerd toen hem wat uitzendtijd werd gegund
19:48
and even though he was stating things that are realistic,
en ook zei hij dingen die realistisch waren,
19:52
his prestige has stuck.
zijn prestige is ons bijgebleven.
19:54
He can speak out in that way.
Zo kan hij invloed hebben.
19:56
Typically, the CDC would be the primary voice here.
Normaal gesproken zou het CDC de belangrijkste stem hebben.
20:02
It's not absolutely necessary,
Het is niet absoluut nodig,
20:04
but in previous health crises,
maar in voorbije gezondheidscrises
20:07
you let the experts inside the CDC
liet je de deskundigen in het CDC
20:10
be that voice.
het woord doen.
20:11
They're trained to do these things,
Daar zijn ze voor opgeleid
20:13
and so it is a bit unusual here how much we've had to rely on Fauci
en het is dus een beetje ongewoon dat we zo afhankelijk we waren van Fauci
20:19
as opposed to the CDC.
en niet het CDC.
20:21
It should be Fauci, who's a brilliant researcher,
Het moest Fauci zijn, een briljant onderzoeker,
20:25
so experienced, particularly in vaccines.
zo ervaren, met name in vaccins.
20:28
In some ways, he has become, taking the broad advice
Op een bepaalde manier is hij degene geworden
20:33
that's the epidemiology advice
die het brede epidemiologisch advies heeft gegeven
20:36
and explaining it in the right way,
en het op de juiste manier kon uitleggen,
20:39
where he'll admit,
waarbij hij toegeeft:
20:40
"OK, we may have a rebound here,
'OK, hier komt het wellicht weer terug
20:44
and this is why we need to behave that way."
en daarom moeten we ons zo gedragen.'
20:47
But it's fantastic that his voice has been allowed to come through.
Maar het is geweldig dat zijn stem gehoord kon worden.
20:53
CA: Sometimes.
CA: Soms ...
20:55
Let's have the next question.
Laten we de volgende vraag doen.
21:01
Nina Gregory, "How are you and your foundation
Nina Gregory: "Hoe gaan U en uw stichting om
21:03
addressing the ethical questions about which countries get the vaccine first,
met de ethische vragen over welke landen het vaccin eerst krijgen
21:08
assuming you find one?"
wanneer men er een zou vinden?"
21:10
And maybe, Bill, use this as a moment
Misschien kun je aan de hand hiervan
21:12
to just talk about where the quest for the vaccine is
ook iets zeggen over hoe het staat met de zoektocht naar het vaccin
21:16
and what are just some of the key things we should all be thinking about
en wat de belangrijke dingen zijn die we in gedachten moeten houden
21:19
as we track the news on this.
als we het nieuws daarover volgen.
21:22
BG: There's three vaccines that are,
BG: Er zijn drie vaccins
die, als ze werken, het eerst komen:
21:26
if they work, are the earliest:
21:28
the Moderna, which unfortunately, won't scale very easily,
het Moderna, dat zich helaas niet makkelijk in grote hoeveelheden laat produceren,
21:34
so if that works, it'll be mostly a US-targeted thing;
dus als dat werkt, zal het met name voor de VS zijn;
21:38
then you have the AstraZeneca, which comes from Oxford;
dan heb je het AstraZeneca, dat komt van Oxford;
21:41
and the Johnson and Johnson.
en het Johnson and Johnson.
21:42
Those are the three early ones.
Dat zijn de drie vroege.
21:44
And we have animal data
En we hebben diergegevens
21:48
that looks potentially good but not definitive,
die op potentie wijzen maar nog geen zekerheid geven,
21:54
particularly will it work in the elderly,
en met name of het voor ouderen zal werken,
21:56
and we'll have human data over the next several months.
en we zullen mensgegevens hebben binnen een paar maanden.
21:59
Those three will be gated by the safety and efficacy trial.
Bij die drie hangt het af van de proeven naar veiligheid en doeltreffendheid.
22:05
That is, we'll be able to manufacture those,
Tenminste, we zullen ze kunnen maken,
22:07
although not as much as we want.
maar niet zoveel als we zouden willen.
22:10
We'll be able to manufacture those before the end of the year.
We kunnen die maken voor het eind van het jaar.
Of de fase 3 zal slagen
22:13
Whether the Phase 3 will succeed
22:15
and whether it'll complete before the end of the year,
en of die voor het eind van het jaar klaar is,
22:18
I wouldn't be that optimistic about.
daar zou ik niet te optimistisch over zijn.
22:21
Phase 3 is where you need to really look at all the safety profile
Bij fase 3 moet je echt naar het veiligheidsprofiel kijken
en de doeltreffendheid,
22:26
and efficacy,
22:27
but those will get started.
maar die gaan beginnen.
22:29
And then there's four or five vaccines that use different approaches
En dan zijn er vier of vijf vaccins die andere benaderingen hanteren,
22:33
that are maybe three or four months behind that:
die daar drie of vier maanden achteraan komen:
22:36
Novavax, Sanofi, Merck.
Novavax, Sanofi, Merck.
22:40
And so we're funding factory capacity for a lot of these --
Dus wij financieren productiecapaciteit voor een groot deel hiervan --
22:47
some complex negotiations are taking place right now on this --
er zijn hierover nu complexe onderhandelingen gaande --
22:53
to get factories that will be dedicated to the poorer countries,
om fabrieken te vinden die alleen armere landen zullen bedienen,
22:58
what's called low- and middle-income.
wat men noemt laag- en middeninkomen.
23:01
And the very scalable constructs
En de types die zich goed in grote hoeveelheden laten maken,
23:04
that include AstraZeneca and Johnson and Johnson,
zoals AstraZeneca en Johnson and Johnson,
23:08
we'll focus on those,
daar richten we ons op,
23:09
the ones that are inexpensive
de goedkope types
23:11
and you can build a single factory to make 600 million doses.
waarvoor je één fabriek kunt bouwen die dan 600 miljoen doses maakt.
23:15
So a number of the vaccine constructs
Dus een aantal vaccinconstructies
23:19
are potential.
zijn veelbelovend.
23:21
I don't see anything before the end of the year.
Ik zie niets komen voor het eind van het jaar.
23:25
That's really the best case,
Dat is echt best-case
23:27
and it's down to a few constructs now,
en dat gaat nu nog om een paar constructies
23:30
which, typically, you have high failure rates.
waarbij je normaal gesproken een hoog mislukkingspercentage hebt.
23:36
CA: Bill, is it the case
CA: Bill, is het zo
23:37
that if you and your foundation weren't in the picture here
dat als jij en je stichting je hier niet mee zouden bemoeien,
23:40
that market dynamics would likely lead to a situation
dat de dynamiek van de vrije markt ervoor zou zorgen
23:43
where, as soon as a promising vaccine candidate emerged,
dat zodra er een veelbelovend vaccin wordt gevonden,
23:47
the richer countries would basically snap up, gobble up
de rijkere landen direct bezit zouden nemen
23:50
all available initial supply --
van alles wat er beschikbaar kwam --
23:52
it just takes a while to manufacture these,
het kost gewoon tijd om deze te maken
23:55
and there would be nothing for the poorer countries --
en er zou niets overblijven voor armere landen --
23:59
but that what, effectively, you're doing
maar dat wat jij feitelijk doet
24:01
by giving manufacturing guarantees and capability
door productiegaranties en -capaciteit te verlenen
24:04
to some of these candidates,
aan sommige van deze kandidaten,
24:06
you're making it possible that at least some of the early vaccine units
dat je het mogelijk maakt dat tenminste een deel van die eerste vaccins
24:13
will go to poorer countries?
naar armere landen gaat?
24:15
Is that correct?
Klopt dat?
24:17
BG: Well, it's not just us, but yes,
BG: Wij zijn niet de enige, maar ja,
24:18
we're in the central role there,
wij hebben daar een centrale rol in
24:21
along with a group we created called CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness,
samen met een groep genaamd CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness,
24:28
and the European leaders agree with this.
en de Europese leiders staan er achter.
24:32
Now we have the expertise to look at each of the constructs
We hebben de deskundigheid elk van de constructies te bekijken
24:35
and say, "OK, where is there a factory in the world
en te zeggen: 'OK, waar is een fabriek in de wereld
24:37
that has capacity that can build that?
die de capaciteit heeft om dat te maken?
24:39
Which one should we put the early money into?
In welke moeten we eerst geld steken?
24:42
What should the milestones be
Wat moeten de mijlpalen zijn
24:43
where we'll shift the money over to a different one?"
waarbij we geld richting een andere kandidaat schuiven?'
24:47
Because the kind of private sector people
Want het type mensen uit de private sector
24:51
who really understand that stuff,
die dit soort zaken echt begrijpen,
24:53
some of them work for us,
sommigen ervan werken voor ons
24:55
and we're a trusted party on these things,
en we hebben het vertrouwen in dit soort zaken,
24:59
we get to coordinate a lot of it, particularly that manufacturing piece.
wij krijgen vaak de rol om te coördineren, en dan met name voor het fabriceren.
25:05
Usually, you'd expect the US to think of this as a global problem
Meestal zie je dat de VS zoiets als een mondiaal probleem ziet
en zich ermee bemoeit.
25:10
and be involved.
25:11
So far, no activity on that front has taken place.
Voorlopig blijft dat op dit moment achterwege.
25:17
I am talking to people in the Congress and the Administration
Ik praat met mensen in het Congress en in de regering
25:22
about when the next relief bill comes along
over dat wanneer de volgende hulpwet komt,
25:25
that maybe one percent of that could go for the tools
dat misschien 1% daarvan kan gaan richting hulpmiddelen
25:30
to help the entire world.
die de hele wereld kunnen helpen.
25:32
And so it's possible,
Dus het kan wel,
maar het loopt nu niet echt,
25:35
but it's unfortunate,
25:36
and the vacuum here,
en dat leidersvacuüm,
daar is de wereld niet aan gewend
25:40
the world is not that used to,
25:41
and a lot of people are stepping in, including our foundation,
en een hoop mensen raken betrokken, waaronder onze stichting,
25:46
to try and have a strategy,
om te proberen een beleid te formuleren
25:48
including for the poorer countries,
dat ook voor de armere landen werkt,
25:50
who will suffer a high percentage of the deaths and negative effects,
die een hoog percentage doden en negatieve effecten zullen hebben,
25:56
including their health systems being overwhelmed.
inclusief de overbelasting van hun eigen gezondheidssystemen.
26:00
Most of the deaths will be in developing countries,
De meeste doden zullen vallen in ontwikkelingslanden,
26:02
despite the huge deaths we've seen in Europe and the US.
al hebben we al zoveel doden in Europa en de VS gezien.
CA: Ik zou willen dat ik stiekem kon meeluisteren
26:07
CA: I mean, I wish I could be a fly on the wall
26:09
and hearing you and Melinda talk about this,
als jij en Melinda het hier over hadden,
26:11
because of all of the ethical ... "crimes," let's say,
want al die ethische 'misdaden', om het zo te zeggen,
26:17
executed by leaders who should know better,
van leiders die beter zouden moeten weten.
26:21
I mean, it's one thing to not model mask-wearing,
Ik bedoel, het is één ding niet het voorbeeld te geven met een masker,
26:25
but to not play a role in helping the world
maar om geen rol te spelen
in het helpen van de wereld tegen een gezamenlijke vijand,
26:31
when faced with a common enemy,
26:33
respond as one humanity,
om als één mensheid op te treden
26:35
and instead ...
en in plaats daarvan ...
26:38
you know, catalyze a really unseemly scramble between nations
de omstandigheden te scheppen
voor een beschamend gedrang als ze om vaccins vechten, bijvoorbeeld.
26:42
to fight for vaccines, for example.
26:45
That just seems -- surely, history is going to judge that harshly.
Dat lijkt gewoon -- de geschiedenis zal dit toch streng veroordelen.
26:51
That is just sickening.
Het is misselijkmakend.
26:54
Isn't it? Am I missing something?
Of niet? Mis ik iets?
26:56
BG: Well, it's not quite as black-and-white as that.
BG: Nou, zo zwart-wit is het ook niet helemaal.
27:02
The US has put more money out
De VS heeft meer geld gestoken
27:04
to fund the basic research on these vaccines
in fundamenteel onderzoek naar vaccins
27:08
than any country by far,
dan wel land ook, met afstand,
27:10
and that research is not restricted.
en dat onderzoek is niet beperkt.
27:13
There's not, like, some royalty that says, "Hey, if you take our money,
Het is niet zo dat ze zeggen: "Als je ons geld gebruikt,
27:17
you have to pay the US a royalty."
dan moet je de VS royalty's betalen."
27:19
They do, to the degree they fund research,
Dus als het gaat om het financieren van onderzoek
doen ze dat voor iedereen.
27:22
it's for everybody.
27:23
To the degree they fund factories, it's just for the US.
Als het gaat om fabrieken, dat doen ze alleen voor de VS.
27:26
The thing that makes this tough is that in every other global health problem,
Wat dit zo moeilijk maakt, is dat in ieder ander mondiaal probleem,
27:30
the US totally leads smallpox eradication,
de VS leidt in de uitroeiing van pokken,
27:33
the US is totally the leader on polio eradication,
de VS is de leider in de uitroeiing van polio,
27:38
with key partners -- CDC, WHO, Rotary, UNICEF, our foundation.
met sleutelpartners -- CDC, WHO, Rotary, UNICEF, onze stichting.
27:44
So the world -- and on HIV,
Dus de wereld -- en voor hiv
27:48
under President Bush's leadership, but it was very bipartisan,
onder president Bush, maar het was heel partijgebonden,
27:52
this thing called PEPFAR was unbelievable.
dat PEPFAR was ongelooflijk.
27:55
That has saved tens of millions of lives.
Dat heeft tientallen miljoenen levens gered.
27:58
And so it's that the world always expected the US
Dus de wereld verwachtte altijd van de VS
28:02
to at least be at the head of the table,
om op zijn minst aan het hoofd van de tafel te zitten,
28:04
financially, strategy, OK, how do you get these factories for the world,
financieel, strategie, OK, hoe krijg je die fabrieken voor de wereld,
28:10
even if it's just to avoid the infection coming back to the US
al is het maar om te voorkomen dat de infectie naar de VS komt
28:14
or to have the global economy working,
of om de globale economie te beschermen,
28:16
which is good for US jobs
wat goed is voor banen in de VS,
28:18
to have demand outside the US.
omdat dat de export ondersteunt.
28:21
And so the world is kind of --
Dus de wereld is --
28:23
you know, there's all this uncertainty about which thing will work,
er is al die onduidelijkheid over wat kan helpen,
en er is dit: "Wie heeft hier de leiding?"
28:27
and there's this, "OK, who's in charge here?"
28:31
And so the worst thing, the withdrawal from WHO,
Dus het ergste is het terugtrekken uit de WHO,
28:35
that is a difficulty that hopefully will get remedied
dat is een probleem dat hopelijk wordt opgelost
op een bepaald moment,
28:42
at some point,
28:43
because we need that coordination
want we hebben die coördinatie nodig
28:46
through WHO.
door de WHO.
28:49
CA: Let's take another question.
CA: Laten we nog een vraag nemen.
28:55
Ali Kashani, "Are there any particularly successful models
Ali Kashani: "Zijn er misschien zeer succesvolle modellen
28:58
of handling the pandemic that you have seen around the world?"
om met de pandemie om te gaan die U in de wereld heeft gezien?"
29:03
BG: Well, it's fascinating that, besides early action,
BG: Nou, het is fascinerend dat behalve een snelle reactie,
29:08
there are definitely things where you take people who have tested positive
dat er zeker dingen zijn waar je mensen die positief zijn neemt
29:11
and you monitor their pulse ox,
en je meet hun perfusie-index,
29:15
which is the oxygen saturation level in their blood,
het zuurstofgehalte in het bloed,
wat een goedkope detector is,
29:18
which is a very cheap detector,
29:19
and then you know to get them to the hospitals fairly early.
want dan weet je dat je ze eerder in een ziekenhuis krijgt.
29:23
Weirdly, patients don't know things are about to get severe.
Vreemd genoeg weten patiënten niet dat het ernstig gaat worden.
Dat heeft een interessante fysieke reden waar ik niet op in zal gaan.
29:30
It's an interesting physiological reason that I won't get into.
29:34
And so Germany has quite a low case fatality rate
En daarom heeft Duitsland zo'n lage patient/sterfte-ratio,
29:39
that they've done through that type of monitoring.
omdat ze die methode hebben toegepast.
29:42
And then, of course, once you get into facilities,
En dan, natuurlijk, als je het over faciliteiten hebt,
29:45
we've learned that the ventilator, actually, although extremely well-meaning,
hebben we gezien dat beademingsapparatuur, hoe goed die ook bedoeld is,
29:50
was actually overused and used in the wrong mode
feitelijk op de verkeerde manier en te veel is gebruikt
in het begin.
29:55
in those early days.
29:56
So the health -- the doctors are way smarter about treatment today.
Dus de doktoren weten nu veel beter hoe je het moet behandelen.
30:02
Most of that, I would say, is global.
Het meeste daarvan is mondiaal, denk ik.
30:05
Using this pulse ox as an early indicator,
Het gebruik van de perfusie-index
30:07
that'll probably catch on broadly,
zal mondiaal wel worden opgepakt,
30:09
but Germany was a pioneer there.
maar Duitsland was daar een pionier in.
30:11
And now, of course, dexamethasone -- fortunately, it's cheap, it's oral,
En nu dexamethason natuurlijk -- is gelukkig goedkoop, je neemt het oraal,
30:18
we can ramp up manufacture.
we kunnen de productie opvoeren.
30:19
That'll go global as well.
Dat gaat ook de wereld over.
30:25
CA: Bill, I want to ask you something about
CA: Bill, ik wil je ook eens vragen
30:28
what it's been like for you personally through this whole process.
hoe dit hele proces voor jou persoonlijk is geweest.
Want vreemd genoeg,
30:32
Because, weirdly, even though your passion and good intent on this topic
al zijn je passie en oprechte bedoelingen op dit vlak
30:38
seems completely bloody obvious to anyone who has spent a moment with you,
volstrekt duidelijk voor iedereen die het er met jou over heeft,
30:43
there are these crazy conspiracy theories out there about you.
bestaan er toch de meest wilde complottheorieën over jou.
30:47
I just checked in with a company called Zignal
Ik vroeg het net nog aan een bedrijf dat Zignal heet,
30:50
that monitors social media spaces.
wat de sociale media monitort.
30:53
They say that, to date, I think on Facebook alone,
Ze zeggen dat tot op heden, ik geloof op Facebook alleen al,
30:57
more than four million posts have taken place
meer dan vier miljoen berichten zijn geplaatst
31:01
that associate you with some kind of conspiracy theory around the virus.
die jou associëren met één of ander complot omtrent dit virus.
31:07
I read that there was a poll that more than 40 percent of Republicans
Ik las dat er een enquête is geweest waarin meer dan 40% van de Republikeinen
31:13
believe that the vaccine that you would roll out
aangaf te geloven dat een vaccin dat jij zou aanbieden
31:16
would somehow plant a microchip in people to track their location.
een microchip in mensen zou plaatsen om hun locatie te kunnen bijhouden.
31:21
I mean, I can't even believe that poll number.
Ik vind dat percentage echt ongelooflijk.
31:27
And then some people are taking this seriously enough,
En sommige mensen nemen dit serieus genoeg,
31:30
and some of them have even been recirculated on "Fox News" and so forth,
en sommigen ervan komen ook voorbij op Fox News en zo,
31:35
some people are taking this seriously enough
sommigen nemen dit serieus genoeg
31:37
to make really quite horrible threats and so forth.
om echt gruwelijke bedreigingen te uiten en zo.
31:41
You seem to do a good job sort of shrugging this off,
Het lijkt erop dat je je schouders erover ophaalt,
31:45
but really, like, who else has ever been in this position?
maar serieus, wie anders is wel eens in deze positie geweest?
31:48
How are you managing this?
Hoe ga je hiermee om?
31:51
What on earth world are we in
Wat is dit in godsnaam voor wereld
31:54
that this kind of misinformation can be out there?
dat dit soort verhalen de ronde doen?
31:56
What can we do to help correct it?
Wat kunnen we ertegen doen?
31:59
BG: I'm not sure.
BG: Ik weet het niet.
32:04
And it's a new thing
En het is iets nieuws
32:08
that there's conspiracy theories.
dat het complottheorieën zijn.
32:11
I mean, Microsoft had its share of controversy,
Ik bedoel, Microsoft had zijn controverses,
32:13
but at least that related to the real world, you know?
maar dat ging tenminste over echte dingen, weet je?
32:16
Did Windows crash more than it should?
Crashte Windows vaker dan nodig was?
32:20
We definitely had antitrust problems.
We hadden zeker antitrustproblemen.
32:22
But at least I knew what that was.
Maar ik wist tenminste wat dat was.
32:25
When this emerged, I have to say,
Toen dit begon, moet ik eerlijk zeggen,
32:27
my instinct was to joke about it.
was mijn instinct om er grappen over te maken.
32:31
People have said that's really inappropriate,
Mensen vertelden me dat dat niet op zijn plaats is,
32:33
because this is a very serious thing.
want het is iets heel serieus.
32:37
It is going to make people less willing to take a vaccine.
Het gaat ervoor zorgen dat mensen niet gevaccineerd willen worden.
32:42
And, of course, once we have that vaccine,
En zodra we dat vaccin hebben,
32:45
it'll be like masks,
is het net als met maskers,
32:46
where getting lots of people,
dat als een hoop mensen het doen,
32:49
particularly when it's a transmission-blocking vaccine,
met name als het vaccin de verspreiding stopt,
32:52
there's this huge community benefit
het een enorm voordeel heeft voor de gemeenschap
32:55
to widespread adoption of that vaccine.
als veel mensen het vaccin gebruiken.
33:00
So I am caught a little bit,
Dus ik twijfel een beetje,
33:04
unsure of what to say or do,
niet wetend wat ik moet zeggen of doen,
33:06
because the conspiracy piece is a new thing for me,
want zo'n complottheorie is iets nieuws voor me,
en wat moet je zeggen
33:11
and what do you say
33:14
that doesn't give credence to the thing?
om die speculaties niet verder te voeden.
33:19
The fact that a "Fox News" commentator, Laura Ingraham,
Het feit dat een verslaggever van Fox News, Laura Ingraham,
33:24
was saying this stuff about me microchipping people,
zei dat ik microchips in mensen ging plaatsen,
33:26
that survey isn't that surprising because that's what they heard
maakt die enquête minder verrassend,
want dat hadden de mensen op tv gehoord.
33:30
on the TV.
33:33
It's wild.
Het is wild.
33:35
And people are clearly seeking simpler explanations
En mensen zoeken naar eenvoudiger verklaringen
33:38
than going and studying virology.
dan zelf virologie te gaan studeren.
33:43
CA: I mean,
CA: Wat zal ik zeggen,
33:45
TED is nonpolitical,
TED is apolitiek,
33:46
but we believe in the truth.
maar we geloven in de waarheid.
33:49
I would say this:
Ik zou zeggen:
33:52
Laura Ingraham, you owe Bill Gates an apology and a retraction.
Laura Ingraham, je ben Bill Gates excuses en een rectificatie schuldig.
33:56
You do.
Dat is zo.
33:57
And anyone who's watching this
En tegen iedereen die dit ziet
33:58
who thinks for a minute that this man is involved in some kind of conspiracy,
en die maar een minuut denkt dat deze man in een of ander complot is verwikkeld,
34:03
you want your head examined.
je moet je na laten kijken.
34:05
You are crazy.
Je bent gek.
34:06
Enough of us know Bill over many years
Genoeg van ons kennen Bill al vele jaren
34:09
and have seen the passion and engagement in this to know
en hebben de passie en betrokkenheid gezien
om te weten dat je gek bent.
34:12
that you are crazy.
34:14
So get over it,
Dus komaan
34:15
and let's look at the actual problem of solving this pandemic.
en laten we kijken naar hoe we deze pandemie op kunnen lossen.
34:19
Honestly.
Echt.
34:20
If anyone in the chat here has a suggestion,
Als iemand in de chat een suggestie heeft,
34:22
a positive suggestion for how you can,
een constructieve suggestie,
over hoe je complottheorieën ontzenuwt,
34:25
how do you get rid of conspiracies,
34:27
because they feed on each other.
want van de een komt de ander.
34:29
Now, "Oh, well I would say that, because I'm part of the conspiracy,"
Dat ik dit zeg, is alweer aanleiding te denken dat ik ook in het complot zit.
34:33
or whatever.
34:34
Like, how do we get back to a world
Hoe komen we terug naar een wereld
waarin informatie betrouwbaar is?
34:39
where information can be trusted?
34:40
We have to do better on it.
Hier moeten we echt iets aan doen.
34:42
Are there any other questions out there from the community?
Zijn er nog vragen uit de gemeenschap?
34:50
Aria Bendix from New York City:
Aria Bendix uit New York:
34:52
"What are your personal recommendations for those who want to reduce
"Wat zijn uw persoonlijke suggesties om je eigen risico te verminderen
34:55
their risk of infection amid an uptick in cases?"
als het aantal gevallen groeit?"
35:00
BG: Well, it's great if you have a job
BG: Nou, het helpt als je werk hebt
35:03
that you can stay at your house and do it through digital meetings,
dat je van huis uit kunt doen met behulp van digitale bijeenkomsten
35:10
and even some of your social activities,
en zelfs wat sociale activiteiten;
35:14
you know, I do video calls with lots of friends.
ik doe bijvoorbeeld zelf veel videogesprekken met vrienden.
35:18
I have friends in Europe that, who knows when I'll see them,
Ik heb vrienden in Europa -- wanneer kan ik die weer opzoeken? --
35:21
but we schedule regular calls to talk.
die ik regelmatig digitaal spreek.
35:26
If you stay fairly isolated,
Als je relatief geïsoleerd blijft,
35:31
you don't run much risk,
loop je weinig risico.
35:35
and it's when you're getting together with lots of other people,
Het is wanneer je met veel mensen samenkomt,
35:40
either through work or socialization,
hetzij voor je werk of privé,
35:42
that drives that risk,
dat het risico groter wordt
35:45
and particularly in these communities where you have increased cases,
en dan met name in gemeenschappen met relatief veel gevallen,
35:51
even though it's not going to be mandated,
en ook al wordt het niet verplicht gesteld,
35:54
hopefully, the mobility numbers will show people responding
hopen we in de mobiliteitscijfers te zien dat mensen hun gedrag aanpassen
35:58
and minimizing those kind of out-of-the-house contacts.
en dat soort buitenhuiscontacten zullen minimaliseren.
36:05
CA: Bill, I wonder if I could just ask you
CA: Bill, ik wil je iets vragen over filantropie.
36:07
just a little bit about philanthropy.
36:08
Obviously, your foundation has played a huge role in this,
Jouw stichting heeft hier duidelijk een enorme rol in gespeeld,
36:12
but philanthropy more generally.
maar filantropie meer in het algemeen.
36:15
You know, you've started this Giving Pledge movement,
Jij bent begonnen met die Giving Pledge-beweging,
36:19
recruited all these billionaires
je hebt al die miljardairs verzameld
36:21
who have pledged to give away half their net worth
die hebben toegezegd hun halve vermogen weg te geven
36:27
before or after their death.
voor of na hun dood.
36:29
But it's really hard to do.
Maar dat is heel moeilijk.
36:30
It's really hard to give away that much money.
Het is moeilijk om zoveel geld weg te geven.
Ik denk dat jijzelf
36:33
You yourself, I think,
36:34
since The Giving Pledge was started --
sinds die Giving Pledge is begonnen --
36:36
what? 10 years ago or something, I'm not sure when --
wanneer? 10 jaar geleden? Ik weet het niet meer --
36:39
but your own net worth, I think, has doubled since that period
ik denk dat jouw vermogen sinds die tijd is verdubbeld,
36:43
despite being the world's leading philanthropist.
ondanks het feit dat je 's wereld grootste filantroop bent.
36:46
Is it just fundamentally hard to give away money effectively
Is het gewoon moeilijk om geld effectief weg te geven
36:52
to make the world better?
om de wereld te verbeteren?
36:54
Or should the world's donors,
Of zouden de donateurs van deze wereld,
36:59
and especially the world's really rich donors,
en met name de hele rijke donateurs,
37:01
start to almost commit to a schedule,
zich eigenlijk aan een schema moeten verbinden,
37:03
like, "Here's a percentage of my net worth each year
zo van: 'Hier is een percentage van mijn nettovermogen ieder jaar,
37:07
that, as I get older,
en als ik ouder wordt,
37:08
maybe that goes up.
wordt dat misschien meer.
37:10
If I'm to take this seriously,
Als ik dit echt serieus neem,
37:12
I have to give away -- somehow, I've got to find a way
dan moet ik een manier vinden
37:15
of doing that effectively."
om dat effectief te doen.'
37:16
Is that an unfair and crazy question?
Is dat een onredelijke en gekke vraag?
37:19
BG: Well, it'd be great to up the rate,
BG: Nou, het zou mooi zijn om het percentage te verhogen
37:22
and our goal, both as the Gates Foundation or through The Giving Pledge,
en ons doel, zowel met de stichting als voor de Giving Pledge,
37:28
is to help people find causes they connect to.
is mensen helpen een goed doel te vinden waar ze enthousiast voor zijn.
37:31
People give through passion.
Mensen geven uit passie.
37:34
Yes, numbers are important,
Ja, de bedragen zijn belangrijk,
37:36
but there's so many causes out there.
maar er zijn zoveel goede doelen.
37:39
The way you're going to pick is you see somebody who's sick,
Wat bepaalt waar je voor kiest, is dat je iemand ziet die ziek is,
37:42
you see somebody who's not getting social services.
of dat je iemand ziet zonder sociale voorzieningen.
37:45
You see something that helps reduce racism.
Je ziet iets dat racisme helpt te verminderen.
37:48
And you're very passionate, and so you give to that.
En dat passioneert je en dus geef je daaraan.
37:51
And, of course,
En natuurlijk,
37:52
some philanthropic gifts won't work out.
sommige filantropische giften helpen niet.
37:54
We do need to up the ambition level of philanthropists.
We moeten het ambitieniveau van filantropen omhoog krijgen.
38:00
Now, collaborative philanthropy
Gezamenlijk filantropie
38:02
that you're helping to facilitate through Audacious,
die jij helpt faciliteren via Audacious
38:06
there's four or five other groups that are getting philanthropists together,
en er zijn nog vier of vijf groepen die filantropen samenbrengen,
38:09
that is fantastic,
dat is fantastisch,
want dan leren ze van elkaar,
38:11
because then they learn from each other,
38:14
they get confidence from each other,
ze krijgen zelfvertrouwen van elkaar,
38:16
they feel like, "Hey, I put in x, and the four other people put money in,
dat gevoel van: 'Hé, ik steek er zoveel in en die vier anderen doneren ook,
38:20
so I'm getting more impact,"
dus ik krijg meer impact',
38:24
and hopefully, it can be made fun for them even when they find out,
en als het goed gaat, is het ook leuk voor ze,
zelfs als ze erachter komen dat een bepaalde gift niet goed werkte,
38:28
OK, that particular gift didn't work out that well,
38:31
but let's keep going.
maar toch gewoon doorgaan.
38:34
So philanthropy, yes,
Dus filantropie, ja,
38:36
I would like to see the rate go up,
ik zou graag het percentage omhoog zien gaan
38:38
and people who do get going,
en mensen die het gaan doen,
38:42
it is fun,
het is leuk,
38:43
it's fulfilling,
het geeft voldoening,
38:45
you pick which of the family members are partnered in doing it.
je doet het samen met mensen uit je familie.
38:49
In my case, Melinda and I love doing this stuff together,
In mijn geval vinden Melinda en ik het heerlijk dit samen te doen,
38:52
learning together.
samen te leren.
38:54
Some families, it will even involve the kids in the activities.
In sommige families betrekken ze zelfs de kinderen erbij.
38:58
Sometimes the kids are pushing.
Soms zijn de kinderen aanjagers.
39:00
When you have lots of money,
Als je heel veel geld hebt,
39:03
you still think of a million dollars as a lot of money,
zie je een miljoen dollar nog steeds als veel geld,
39:06
but if you have billions,
maar als je miljarden hebt,
39:08
you should be giving hundreds of millions.
zou je honderden miljoenen moeten geven.
39:10
So it's kind of charming that, in terms of your personal expenditure,
Het is wel charmant om te zien
dat je persoonlijke uitgaven eigenlijk niet veel omhoog gaan.
39:15
you stay at the level you were at before.
Die passen gewoon bij je maatschappelijke status.
39:17
That's societally quite appropriate.
39:19
But on your giving, you need to scale up
Maar je giften, die moeten groter worden,
39:23
or else it will be your will,
want anders moet het via de erfenis
39:28
and you won't get to shape it and enjoy it quite that same way.
en dat krijg je niet zo goed geregeld en daar heb je minder plezier aan.
39:33
And so without --
Dus zonder --
39:34
we don't want to mandate it,
we willen het niet verplichten,
39:36
but yes, both you and I want to inspire philanthropists
maar jij en ik willen inderdaad filantropen inspireren
39:40
to see that passion, to see those opportunities
om die passie te vinden, die goede doelen te vinden,
39:44
significantly faster than in the past,
maar dan sneller dan in het verleden,
39:47
because whether it's race or disease, or all the other social ills,
want of het nu ras is of ziekte of andere sociale misstanden,
39:52
the innovation of what philanthropy can go to and do quickly
filantropie kan innovatief zijn in het snel oppakken en doen van dingen
die, als ze werken, door overheden kunnen worden overgenomen en uitgebreid.
39:57
that, if it works, government can come in behind it and scale it up,
40:00
God knows we need solutions,
God weet dat we oplossingen nodig hebben;
40:02
we need that kind of hope and progress
we hebben dat soort hoop en vooruitgang nodig
40:06
that expectations are high
waarvan we goede hoop hebben
40:10
that will solve very tough problems.
dat ze hele lastige problemen kunnen oplossen.
40:13
CA: I mean, most philanthropists, even the best of them,
CA: De meeste filantropen, zelfs de beste onder hen,
40:17
find it hard to give away more than about a percent of their net worth every year,
vinden het moeilijk om zelfs maar 1% van hun vermogen weg te geven elk jaar,
40:21
and yet the world's richest often have access
terwijl 's wereld rijksten toch vaak toegang hebben
40:25
to great investment opportunities.
tot geweldige investeringsmogelijkheden.
40:27
Many of them are gaining wealth at seven to 10 percent plus per year.
Velen van hen worden 7 tot 10% of meer rijker per jaar.
40:31
Isn't it the case that to have a real chance
Is het niet zo dat om echt een kans te hebben
40:33
of giving away half your fortune,
je halve vermogen weg te geven,
40:35
at some point you have to plan to give away five, six, seven, eight,
je op een bepaald moment zult moeten plannen
5 tot 10% van je vermogen jaarlijks weg te geven?
40:39
10 percent of your net worth annually?
40:42
And that is, isn't that the logic of what should be happening?
Is het niet logisch dat dat moet gebeuren?
40:46
BG: Yeah, there are people like Chuck Feeney,
BG: Ja, er zijn mensen als Chuck Feeney,
40:49
who set a good example and gave away all of his money.
die het goede voorbeeld gaf en al zijn geld weggaf.
40:56
Even Melinda and I are talking about, should we up the rate that we give at?
Zelfs Melinda en ik bespreken of we meer moeten gaan geven.
41:01
As you say, we've been very lucky on the investment side
Zoals je aangaf, hebben wij geluk gehad met onze investeringen
41:05
through a variety of things.
door een aantal oorzaken.
41:07
Tech fortunes in general have done well,
Technologiefortuinen hebben het in zijn algemeen goed gedaan,
41:11
even this year,
zelfs dit jaar,
41:13
which is one of those great contrasts
wat een van de grote contrasten is
41:18
in what's going on in the world.
als je kijkt wat er in de wereld gebeurt.
41:21
And I do think there's an expectation that we should speed up,
En ik denk dat de verwachting is dat we meer moeten geven
41:26
and there's a reason to speed up,
en er is een reden om dat te doen,
41:29
and government is going to miss a lot of needs.
want overheden gaat niet alle noden kunnen lenigen.
41:32
Yes, there's tons of government money out there,
Ja, er wordt een heleboel overheidsgeld uitgekeerd,
41:35
but helping it be spent well,
maar helpen dat goed te besteden,
41:37
helping find places it's not stepping up,
helpen uit te vinden waar dat geld niet terecht komt,
41:40
and if people are willing to give to the developing world,
en als mensen willen geven aan de ontwikkelingslanden,
41:45
they don't have governments
ze hebben daar geen overheden
41:47
that can print checks for 15 percent of GDP,
die cheques kunnen uitschrijven voor 15% van het BNP,
41:51
and so the suffering there broadly, just the economic stuff alone,
dus de ellende daar globaal gezien,
en dan nog alleen het economische aspect, nog afgezien van de pandemie,
41:55
put aside the pandemic,
41:58
is tragic.
is echt tragisch.
41:59
It's about a five-year setback
Ze worden zo ongeveer vijf jaar teruggeworpen,
42:02
in terms of these countries moving forward,
als je kijkt naar hun ontwikkeling,
42:05
and in a few cases, it's tough enough that the very stability of the country
en in een paar gevallen is het zo erg
dat de stabiliteit van het land echt in gevaar komt.
42:09
is in question.
42:12
CA: Well, Bill,
CA: Bill,
42:13
I'm in awe of what you and Melinda have done.
ik heb groot ontzag voor wat jij en Melinda hebben gedaan.
42:18
You walk this narrow path
Je loopt over deze dunne lijn
42:22
of trying to juggle so many different things,
van het proberen zoveel belangen te behartigen,
42:26
and the amount of time that you dedicate to the betterment of the world at large,
en de hoeveelheid tijd die je besteed om de wereld te verbeteren,
42:32
and definitely the amount of money
en absoluut de hoeveelheid geld
42:34
and the amount of passion you put into it --
en de hoeveelheid passie die je erin steekt --
42:36
I mean, it's pretty awesome,
het is indrukwekkend
42:37
and I'm really grateful to you for spending this time with us now.
en ik ben je erg dankbaar voor de tijd die je nu voor ons uittrekt.
42:42
Thank you so much,
Dankjewel,
en echt, voor de rest van dit jaar
42:44
and honestly, the rest of this year,
42:45
your skills and resources are going to be needed more than ever,
zullen we je vaardigheden en reserves meer dan ooit nodig hebben,
42:48
so good luck.
dus ik wens je veel geluk.
42:50
BG: Well, thanks.
BG: Dankjewel.
42:51
It's fun work and I'm optimistic, so thanks, Chris.
Ik doe het met plezier en optimisme, dus dankjewel, Chris.
About this site

This site was created for the purpose of learning English through video.

Each video can be played with simultaneous captions in English and your native language.

Double-click on the English captions will play the video from there.

If you have any comments or suggestions, please contact us using this contact form.