Civilization on the Moon -- and what it means for life on Earth | Jessy Kate Schingler

51,588 views

2020-10-27・ 1876    172


Visit http://TED.com to get our entire library of TED Talks, transcripts, translations, personalized talk recommendations and more. We could realistically see people starting to live and work on the Moon in the next decade -- and how we do it matters, says space policy researcher Jessy Kate Schingler. In this fascinating talk, she discusses the critical issues that arise when we consider civilization in outer space -- such as governance, property rights and resource management -- and shows how the Moon can be a template for solving our biggest challenges here on Earth. The TED Talks channel features the best talks and performances from the TED Conference, where the world's leading thinkers and doers give the talk of their lives in 18 minutes (or less). Look for talks on Technology, Entertainment and Design -- plus science, business, global issues, the arts and more. You're welcome to link to or embed these videos, forward them to others and share these ideas with people you know. Follow TED on Twitter: http://twitter.com/TEDTalks Like TED on Facebook: http://facebook.com/TED Subscribe to our channel: http://youtube.com/TED TED's videos may be used for non-commercial purposes under a Creative Commons License, Attribution–Non Commercial–No Derivatives (or the CC BY – NC – ND 4.0 International) and in accordance with our TED Talks Usage Policy (https://www.ted.com/about/our-organization/our-policies-terms/ted-talks-usage-policy). For more information on using TED for commercial purposes (e.g. employee learning, in a film or online course), please submit a Media Request at https://media-requests.ted.com

Instruction

Double-click on the English captions to play the video from there.

Vertaald door: Simone Otter Nagekeken door: Peter Van de Ven
00:13
Right now, there's a lot happening with the Moon.
Er is op het moment veel gaande wat de maan betreft.
00:17
China has announced plans for an inhabited South Pole station
China heeft plannen bekendgemaakt voor een bewoond station op de zuidpool
00:21
by the 2030s,
tegen de jaren 30 van deze eeuw.
00:23
and the United States has an official road map
De Verenigde Staten heeft een officieel draaiboek
00:25
seeking an increasing number of people living and working in space.
met een groeiend aantal mensen dat woont en werkt in de ruimte als doel.
00:30
This will start with NASA's Artemis program,
Dit zal beginnen met het Artemis programma van NASA,
00:32
an international program to send the first woman and the next man
een internationaal programma om de eerste vrouw en de volgende man
00:36
to the Moon this decade.
dit decennium nog naar de maan te sturen.
00:38
Billionaires and the private sector are getting involved
Biljonaires en de privé-sector spelen op ongekende manieren mee.
00:41
in unprecedented ways.
00:43
There are over a hundred launch companies around the world
Wereldwijd zijn er meer dan 100 lanceringsbedrijven
00:47
and roughly a dozen private lunar transportation companies
en pakweg een dozijn particuliere ruimtevervoersbedrijven
00:50
readying robotic missions to the lunar surface.
die zich voorbereiden op robotmissies naar de maan.
00:54
We have reusable rockets for the first time in human history.
Voor het eerst in de geschiedenis hebben we herbruikbare raketten.
Dit zal het mogelijk maken om een infrastructuur te ontwikkelen
00:59
This will enable the development of infrastructure
01:01
and utilization of resources.
en grondstoffen te gebruiken.
01:04
While estimates vary, scientists think
De schattingen variëren, maar wetenschappers denken
01:06
there could be up to a billion metric tons of water ice on the Moon.
dat er tot wel een biljoen ton aan waterijs op de maan aanwezig is.
01:10
That's greater than the size of Lake Erie,
Dat is meer dan het water in het Eriemeer
01:13
and enough water to support perhaps hundreds of thousands of people
en genoeg om misschien wel honderdduizenden mensen te onderhouden
01:17
living and working on the Moon.
tijdens hun leven en werk op de maan.
01:20
So although official plans are always evolving,
Hoewel officiële plannen in constante ontwikkeling zijn,
01:23
there's real reason to think that we could see people
hebben we reden om te geloven dat er mensen zullen wonen en werken op de maan
01:25
starting to live and work on the Moon
01:27
in the next decade.
binnen de komende 10 jaar.
01:29
However, the Moon is roughly the size of the continent of Africa,
De maan is echter ongeveer zo groot als het Afrikaanse continent
01:34
and we're starting to see that the key resources
en het begint duidelijk te worden dat de belangrijkste grondstoffen
01:36
may be concentrated in small areas
zich mogelijk in kleine gebieden bij de polen bevinden.
01:39
near the poles.
01:41
This raises important questions about coordinating access to scarce resources.
Dit roept vragen op over hoe we de toegang tot schaarse bronnen moeten coördineren.
01:46
And there are also legitimate questions about going to the Moon:
Er zijn ook terechte vragen over reizen naar de maan:
01:50
colonialism, cultural heritage
kolonialisme, cultureel erfgoed
01:52
and reproducing the systemic inequalities of today's capitalism.
en het kopiëren van de systematische ongelijkheden van het huidige kapitalisme.
01:57
And more to the point:
En bovendien:
01:59
Don't we have enough big challenges here on Earth?
hebben we niet al genoeg grote uitdagingen hier op aarde?
02:02
Internet governance, pandemics, terrorism and, perhaps most importantly,
Internetbeheer, pandemiën, terrorisme en misschien wel het belangrijkste:
02:06
climate crisis and biodiversity loss.
de klimaatcrisis en het verlies van biodiversiteit.
02:10
In some senses,
In zekere zin staat het idee van de maan als slechts een bestemming
02:11
the idea of the Moon as just a destination
02:15
embodies these problematic qualities.
symbool voor die probleemstukken.
02:18
It conjures a frontier attitude
Het lijkt op een wedloop naar verovering,
02:20
of conquest,
02:21
big rockets and expensive projects,
met grote raketten en dure projecten,
02:23
competition and winning.
competitie en overwinning.
02:26
But what's most interesting about the Moon
Maar het meeste interessante aan de maan
02:29
isn't the billionaires with their rockets
zijn niet de biljonaires met hun raketten
02:31
or the same old power struggle between states.
of de oude bekende machtsstrijd tussen staten.
02:35
In fact, it's not the hardware at all.
Het gaat helemaal niet om de hardware.
02:38
It's the software.
Het gaat om de software.
02:40
It's the norms, customs and laws.
De normen, gebruiken en wetten.
02:43
It's our social technologies.
Onze sociale technologiën.
02:45
And it's the opportunity to update our democratic institutions
Het gaat om de kans om onze democratische instituten te vernieuwen
02:49
and the rule of law
en zo ook onze wetgeving,
02:51
to respond to a new era of planetary-scale challenges.
in reactie op een nieuw tijdperk van uitdagingen op planetaire schaal.
02:56
I'm going to tell you about how the Moon can be a canvas
Ik zal jullie vertellen hoe de maan een voorbeeld kan zijn
02:59
for solving some of our biggest challenges here on Earth.
voor hoe we sommige van de grootste uitdagingen hier op aarde kunnen oplossen.
03:03
I've been kind of obsessed with this topic since I was a teenager.
Ik ben wat geobsedeerd door dit onderwerp sinds mijn tienerjaren.
03:08
I've spent the last two decades working on international space policy,
De afgelopen 20 jaar heb ik aan internationaal ruimtebeleid gewerkt,
03:13
but also on small community projects with bottom-up governance design.
maar ook aan kleine lokale projecten met een bottom-up beleidsontwerp.
03:18
When I was 17,
Toen ik 17 was,
03:19
I went to a UN conference on the peaceful uses of outer space
ging ik naar een VN congres in Wenen over vreedzaam gebruik van de ruimte.
03:23
in Vienna.
03:25
Over two weeks, 160 young people from over 60 countries
Gedurende twee weken zaten 160 jonge mensen uit meer dan 60 landen
03:29
were crammed into a big hotel next to the UN building.
op elkaar gepropt in een groot hotel naast het VN gebouw.
03:33
We were invited to make recommendations
We waren uitgenodigd om advies te geven aan lidstaten
03:35
to Member States
03:36
about the role of space in humanity's future.
over de rol van de ruimte in de toekomst van de mensheid.
03:40
After the conference,
Na het congres
03:41
some of us were so inspired
waren sommigen van ons zo geïnspireerd
03:43
that we actually decided to keep living together.
dat we besloten om samen te blijven wonen.
03:46
Now, living with 20 people might sound kind of crazy,
Samenwonen met 20 mensen klinkt misschien wat gek,
03:51
but over the years, it enabled us to create a high-trust group
maar door de jaren heen konden we een vertrouwensgroep opzetten
03:56
that allowed us to experiment with these social technologies.
die het mogelijk maakte om die sociale technologiën te testen.
04:01
We designed governance systems ranging from assigning a CEO
We ontwierpen diverse beleidssystemen, van het benoemen van een CEO
04:05
to using a jury process.
tot het gebruiken van een juryprocedure.
04:07
And as we grew into our careers,
Terwijl we doorgroeiden in onze carrières
04:10
and we moved from DC think tanks to working for NASA
en we van denktanks in Washington DC overgingen op werken voor NASA
04:13
to starting our own companies,
of onze eigen bedrijven oprichtten,
04:16
these experiments enabled us to see
lieten die experimenten ons zien
04:18
how even small groups could be a petri dish
dat zelfs kleine groepen een testschaaltje konden zijn
04:22
for important societal questions such as representation,
voor belangrijke maatschappelijke vragen
zoals representatie, duurzaamheid en kansen.
04:25
sustainability or opportunity.
04:28
People often talk about the Moon as a petri dish
Men spreekt vaak over de maan als een testschaaltje,
04:32
or even a blank slate.
of zelfs een schone lei.
04:35
But because of the legal agreements that govern the Moon,
Maar dankzij de wettelijke overeenkomsten waarmee de maan beheerd wordt,
04:39
it actually has something very important in common
komt het op een belangrijk punt overeen
04:43
with our global challenges here on Earth.
met de wereldwijde uitdagingen op aarde.
04:46
They both involve issues that require us to think beyond territory and borders,
Beide omvatten vraagstukken
die eisen dat we verder kijken dan gebieden en grenzen.
04:52
meaning the Moon is actually more of a template
Dit betekent dat de maan eigenlijk eerder een model is
04:55
than a blank slate.
dan een schone lei.
04:57
Signed in 1967, the Outer Space Treaty is the defining treaty
Het Ruimteverdrag, getekend in 1967, is het bepalende verdrag
05:03
governing activities in outer space,
dat de activiteiten in de ruimte beheert, waaronder die op de maan.
05:05
including the Moon.
05:07
And it has two key ingredients
Het heeft twee hoofdpunten
05:09
that radically alter the basis on which laws can be constructed.
die de basis waarop wetten opgezet worden radicaal veranderen.
05:14
The first is a requirement for free access to all areas of a celestial body.
Het eerste punt is de voorwaarde
dat hemellichamen volledig toegankelijk zijn.
05:21
And the second is that the Moon and other celestial bodies
Het tweede is dat de maan en andere hemellichamen
05:25
are not subject to national appropriation.
niet onderworpen zijn aan nationale toe-eigening.
05:29
Now, this is crazy,
Dit is waanzinnig
05:32
because the entire earthly international system --
want het gehele aardse, internationale systeem --
05:36
the United Nations,
de Verenigde Naties,
05:37
the system of treaties and international agreements --
het systeem van verdragen en internationale overeenkomsten --
05:40
is built on the idea of state sovereignty,
gaat uit van het idee van staatssoevereiniteit,
05:43
on the appropriation of land and resources within borders
van de toe-eigening van grond en grondstoffen binnen grenzen
05:46
and the autonomy to control free access within those borders.
en het zelfstandig beheren van de toegang binnen die grenzen.
05:51
By doing away with both of these,
Door deze beide weg te laten,
05:53
we create the conditions for what are called the "commons."
ontwikkelen we omstandigheden voor wat we "gemeengoed" noemen.
05:57
Based on the work of Nobel Prize-winning economist Elinor Ostrom,
Gebaseerd op het werk
van Nobelprijs-winnaar en econome Elinor Ostrom,
06:01
global commons are those resources that we all share
verwijst wereldwijd gemeengoed naar de grondstoffen die we allemaal delen.
06:05
that require us to work together to manage and protect
Deze vereisen dat we samenwerken
om belangrijke aspecten inzake ons welzijn en voortbestaan
06:08
important aspects of our survival and well-being,
te beheren en beschermen.
06:12
like climate or the oceans.
Bijvoorbeeld het klimaat en de oceanen.
06:15
Commons-based approaches offer a greenfield for institution design
Toepassingen gebaseerd op gemeengoed bieden nieuwe institutionele ontwerpen,
06:19
that's only beginning to be explored
die we nu pas voor het eerst verkennen op wereldwijde en interplanetaire schaal.
06:21
at the global and interplanetary level.
06:24
What do property rights look like?
Hoe zien eigendomsrechten eruit?
06:26
And how do we manage resources
Hoe beheren we grondstoffen
06:28
when the traditional tools of external authority and private property
als de traditionele instrumenten zoals externe autoriteiten of privé-eigendom
06:32
don't apply?
niet van toepassing zijn?
06:34
Though we don't have all the answers,
Ook al hebben we niet alle antwoorden,
06:36
climate, internet governance, authoritarianism --
het klimaat, internetbestuur en autoritarisme --
06:39
these are all deeply existential threats
dat zijn stuk voor stuk zware existentiële dreigingen
06:42
that we have failed to address with our current ways of thinking.
die we met ons huidige denkwijzes niet het hoofd kunnen bieden.
06:46
Successful paths forward will require us to develop new tools.
We moeten nieuwe middelen ontwikkelen om succesvolle vooruitgang te boeken.
06:51
So how do we incorporate commons-based logic
Hoe verwerken we op gemeengoed gebaseerde logica
06:55
into our global and space institutions?
in onze mondiale en ruimte-instituten?
06:59
Well, here's one attempt that came from an unlikely source.
Er is een poging gedaan door een onverwachte speler.
07:03
As a young activist in World War II,
Als jonge activist tijdens de Tweede Wereldoorlog
07:06
Arvid Pardo was arrested for anti-fascist organizing
werd Arvid Pardo gearresteerd wegens anti-fascistische activiteiten
07:10
and held under death sentence by the Gestapo.
en hij werd in afwachting op de doodstraf vastgehouden door de Gestapo.
07:13
After the war,
Na de oorlog
07:15
he worked his way into the diplomatic corps,
werkte hij zichzelf een weg naar de diplomatieke dienst
07:18
eventually becoming the first permanent representative of Malta
en werd uiteindelijk de eerste permanente vertegenwoordiger van Malta
07:21
to the United Nations.
in de Verenige Naties.
07:23
Pardo saw that international law did not have the tools
Pardo zag dat het internationale recht niet de middelen had
07:27
to address management of shared global resources,
om het beheer van wereldwijde gedeelde grondstoffen aan te pakken,
07:30
such as the high seas.
zoals de open oceanen.
07:32
He also saw an opportunity to advocate for equitable sharing between nations.
Hij zag teven de kans om te pleiten voor eerlijke deling tussen naties.
07:38
In 1967, Pardo gave a famous speech to the United Nations,
In 1967 hield Pardo een beroemde toespraak voor de Verenigde Naties
07:43
introducing the idea
waarin hij het idee introduceerde
07:44
that the oceans and their resources were the "common heritage of mankind."
dat de oceanen en hun grondstoffen "gedeeld erfgoed van de mensheid" waren.
07:50
The phrase was eventually adopted as part of the Law of the Sea Treaty,
Deze uitdrukking werd uiteindelijk onderdeel van het Zeerechtverdrag,
07:55
probably the most sophisticated commons-management regime
het meest geavanceerde stelsel voor gemeengoedbeheer op onze planeet.
07:58
on the planet today.
08:00
It was seen as a watershed moment,
Het werd gezien als een keerpunt,
08:02
a constitution for the seas.
een grondwet voor de zeeën.
08:05
But the language proved so controversial
Maar het taalgebruik bleek zo controversieel te zijn
08:08
that it took over 12 years to gain enough signatures
dat het meer dan 12 jaar duurde om genoeg handtekeningen te verzamelen
08:11
for the treaty to enter into force,
en het verdrag aan te nemen.
08:13
and some states still refuse to sign it.
Sommige staten weigeren nog steeds om te tekenen.
08:18
The objection was not so much about sharing per se,
Er was niet zo zeer bezwaar tegen delen op zich,
08:22
but the obligation to share.
maar tegen de verplichting om te delen.
08:25
States felt that the principle of equality undermined their autonomy
Staten zagen het principe van gelijkheid als een dreiging
voor hun onafhankelijkheid en staatssoevereiniteit,
08:30
and state sovereignty,
08:32
the same autonomy and state sovereignty that underpins international law.
dezelfde onafhankelijkheid die de basis vormt van het internationaal recht.
08:38
So in many ways,
Op vele manieren is het principe van gemeenschappelijk erfgoed
08:41
the story of the common heritage principle
08:43
is a tragedy.
een tragisch verhaal.
08:45
But it's powerful because it makes plain
Maar het heeft kracht, omdat het duidelijk maakt
08:48
the ways in which the current world order will put up antibodies and defenses
hoe de huidige wereldorde tegen zal stribbelen
08:54
and resist attempts at structural reform.
en zich zal verzetten tegen pogingen tot structurele hervorming.
08:58
But here's the thing:
Maar het punt is:
09:01
the Outer Space Treaty has already made these structural reforms.
het Ruimteverdag heeft deze structurele hervormingen al gemaakt.
09:05
At the height of the Cold War,
Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog,
09:07
terrified that each would get to the Moon first,
doodsbang dat de ander de maan als eerste zou bereiken,
09:10
the United States and the USSR
sloten de Verenigde Staten en de USSR
09:12
made the Westphalian equivalent of a deal with the devil.
een Westfaals pact met de duivel.
09:16
By requiring free access and preventing territorial appropriation,
Door volledige toegankelijkheid te eisen en nationale toe-eigening te voorkomen,
09:21
we are required to redesign our most basic institutions,
moeten we onze fundamentele instituten opnieuw opstellen,
09:25
and perhaps in doing so,
waarbij we misschien wel iets nieuws leren
09:27
learn something new we can apply here on Earth.
dat we hier op aarde toe kunnen passen.
09:30
So although the Moon might seem a little far away sometimes,
Ook al lijkt de maan soms best ver weg,
09:34
how we answer basic questions now
hoe we deze fundamentele vragen nu beantwoorden
09:37
will set precedent for who has a seat at the table
zal bepalen wie later iets in te brengen heeft
09:40
and what consent looks like.
en hoe instemming eruit zal zien.
09:42
And these are questions of social technology,
Dit zijn vraagstukken over sociale technologie,
09:45
not rockets and hardware.
niet over raketten en hardware.
09:48
In fact, these conversations are starting to happen right now.
Sterker nog, deze discussies gaan op dit moment van start.
09:53
The space community is discussing basic shared agreements,
De ruimtegemeenschap praat over gedeelde basisovereenkomsten,
09:56
such as how do we designate lunar areas as heritage sites,
zoals hoe we maangebieden aan kunnen wijzen als erfgoedgebied
10:01
and how do we get permission for where to land
en hoe we toestemming kunnen krijgen om ergens te landen
10:04
when traditional external authority
als de traditionele externe autoriteiten niet van toepassing zijn.
10:06
doesn't apply?
10:08
How do we enforce requirements for coordination
Hoe leggen we de voorwaarden voor coördinatie op
10:11
when it's against the rules to tell people where to go?
als het niet is toegestaan om mensen te zeggen waar ze heen moeten?
10:14
And how do we manage access to scarce resources
Hoe beheren we de toegang tot schaarse grondstoffen
10:18
such as water, minerals
zoals water, mineralen
10:20
or even the peaks of eternal light --
of zelfs de hoogtepunten van oneindig licht --
10:24
craters that sit at just the right latitude
kraters die op precies de juiste breedtegraad liggen
10:26
to receive near-constant exposure to sunlight --
en zo vrijwel altijd blootgesteld zijn aan zonlicht --
10:29
and therefore, power?
met andere woorden, macht?
10:31
Now, some people think that the lack of rules on the Moon
Sommige mensen denken dat het gebrek aan regels op de maan
10:35
is terrifying.
angstaanjagend is.
10:36
And there are legitimately some terrifying elements of it.
Het heeft ook daadwerkelijk beangstigende aspecten.
10:41
If there are no rules on the Moon,
Als er geen regels op de maan zijn,
10:43
then won't we end up in a first-come, first-served situation?
wordt het dan niet gewoon 'wie het eerst komt, het eerst maalt'?
10:48
And we might,
Dat zou kunnen,
10:50
if we dismiss this moment.
als we dit moment niet serieus nemen.
10:53
But not if we're willing to be bold and to engage the challenge.
Tenzij we bereid zijn om onverschrokken deze uitdaging aan te gaan.
10:58
As we learned in our communities of self-governance,
Zoals wij geleerd hebben in onze zelfbesturende gemeenschappen:
11:01
it's easier to create something new than trying to dismantle the old.
het is makkelijker om iets nieuws te maken dan om te proberen het oude af te breken.
11:06
And where else but the Moon
Waar anders dan op de maan
11:08
can we prototype new institutions at global scale
kunnen we nieuwe instituten op wereldwijde schaal uitproberen,
11:12
in a self-contained environment with the exact design constraints needed
in een autonome omgeving met precies de juiste restricties
11:16
for our biggest challenges here on Earth?
die nodig zijn voor de grootste uitdagingen hier op aarde?
11:21
Back in 1999,
In 1999 leerde de Verenigde Naties een groep jonge ruimte-fanaten
11:23
the United Nations taught a group of young space geeks
11:26
that we could think bigger,
dat we ruimer konden denken,
11:28
that we could impact nations if we chose to.
dat we naties konden beïnvloeden als we daarvoor kozen.
11:32
Today, the stage is set for the next step:
De weg is vrijgemaakt voor de volgende stap:
11:36
to envision what comes after territory and borders.
nadenken over wat er komt na grondgebieden en grenzen.
11:41
Thank you.
Dankjewel.
About this site

This site was created for the purpose of learning English through video.

Each video can be played with simultaneous captions in English and your native language.

Double-click on the English captions will play the video from there.

If you have any comments or suggestions, please contact us using this contact form.