How your unique story can get you hired | The Way We Work, a TED series

101,505 views

2020-11-02・ 2850    133


When searching for a job, you may feel like you're not good enough or qualified enough to get it. But you are. Here's how to take your doubts and struggles and turn them into strengths, according to Aimée Eubanks Davis, founder and CEO of Braven. The Way We Work is a TED original video series where leaders and thinkers offer practical wisdom and insight into how we can adapt and thrive amid changing workplace conventions. (Made possible with the support of Dropbox) Visit https://go.ted.com/thewaywework for more!

Instruction

Double-click on the English captions to play the video from there.

00:00
Transcriber: Erin Gregory Reviewer: Ivana Korom
00:00
You're sitting at your computer, about to apply for your dream job,
Translator: Roberto Rivas Couce Reviewer: Xosé María Moreno
Diante do ordenador, a piques de solicitares o traballo soñado,
00:03
but then thoughts start to go through your head
pero entón empezas a cismar
00:05
that this is a waste of your time.
que isto é unha perda de tempo.
00:07
Maybe you're thinking,
Quizais penses:
00:08
"My parents didn't go to college,"
"Os meus pais non foron á universidade",
00:10
or "I have a learning disability."
ou "teño problemas de aprendizaxe".
00:12
"When I went on their website
"Cando vin a súa web
00:13
and I looked at the folks in the most senior level roles,
e busquei a xente nos postos máis altos,
00:16
I didn't see anyone who represented my race or my gender."
non vin a ninguén que represente a miña raza ou xénero".
00:19
"There's just no way I'm going to get this job."
"Na vida vou conseguir este traballo".
00:22
So you don't even submit the application.
Así que nin tan sequera fas a solicitude.
00:25
But I'm here to tell you that your self-doubt
Mais estou aquí para dicirche que esas inseguridades
00:28
about your experiences can be the key
sobre as túas experiencias poden ser a chave
00:32
to driving your career success.
que te conduza ao exito profesional.
00:34
[The Way We Work]
[Como traballamos]
00:37
[Made possible with the support of Dropbox]
[posíbel grazas ó apoio de Dropbox]
00:39
Most of us experience self-doubt at high-stakes moments,
A maioría de nós sentimos inseguridade cando máis hai en xogo,
00:43
especially if they're people of color,
especialmente se es unha persoa de cor,
00:45
first generation college student,
o primeiro con estudos na túa familia,
00:46
or they don't have a traditional background,
ou se non provés dun "ambiente tradicional",
00:49
so they don't fit "the mold."
así que non te axustas ao "molde".
00:50
If that's you, you're a part of my community.
Se ese es ti, pertencemos ao mesmo grupo.
00:53
What I've realized is that these experiences
Deime conta de que estas experiencias
00:56
that seem like a liability
que poden semellar unha carga
00:58
are actually your differentiating strength.
son as que en realidade marcan a diferenza.
01:01
The secret is to transform how you perceive your own story.
O segredo é transformar o como percibes a túa propia historia.
01:05
Even if you've been on an untraditional path,
Incluso se te atopas nun camiño menos tradicional,
01:08
you've accrued some skills over time
xa terás acumuladas destrezas
que serán realmente valiosas para o resto de traballadores.
01:11
that are really valuable in the workforce.
01:13
Your task is to identify those experiences and trumpet them,
A túa tarefa consiste en identificar esas experiencas e enarboralas,
01:18
because it's likely that story,
xa que esa historia
será moi probablemente o teu billete cara un traballo ideal.
01:21
that is your ticket to a great job.
01:23
I know this, because I had my own self-doubts
E seino porque eu tamén tiven inseguridades
01:26
that I had to overcome.
que tiven que superar.
01:27
I didn't have top-notch internships in college.
Eu non tiven bolsas de excelencia na universidade.
01:30
I also wasn't an extraordinary student.
Tampouco fun unha estudante extraordinaria.
01:32
By the time graduation came around,
Para cando cheguei a graduarme,
01:34
I was definitely the thank you, laude, versus the cum laude.
non me deron ningunha matrícula de honra, máis ben un "grazas por participar"
01:38
What I didn't realize was that I was really good
Non me dera conta de que era realmente boa
01:40
at connecting with people,
conectando coas demais persoas,
01:42
and now as a talent nerd and a CEO,
e hoxe, como unha talentosa friqui e CEO,
01:44
I've watched thousands of graduates,
vin como milleiros de graduados
01:47
who actually had a lot of self-doubts, overcome those
que tiñan verdadeiras inseguridades, superáronnas
01:49
and accomplish goals they never thought were imaginable,
e cumpriron metas que xamais se imaxinaron sequera posíbeis
01:52
and here's how.
e velaquí o como.
01:54
Ask yourself two questions.
Pregúntate dúas preguntas.
01:56
The first is, why do you want to do this work?
A primeira: "por que queres facer este traballo?"
01:59
Maybe you already know the kind of job or work environment
Quizais xa sabes o tipo de traballo ou ambiente
02:02
that makes you happy,
que te fai feliz,
02:03
or maybe you haven't quite figured that out yet.
ou quizais aínda non o sabes con seguridade.
02:06
Usually, your personal experiences can help give you clues.
Adoito as túas experiencias persoais danche algunha pista.
02:09
For example, did your grandmother do manual labor,
Por exemplo, tivo a túa avoa un traballo manual,
02:13
and it made you really worry that she didn't get access
e iso fixo que te preocupase que non acadase o acceso
02:15
to high quality healthcare?
a asistencia médica de calidade?
02:17
Did your brother have to overcome his dyslexia,
Tivo o teu irmán que superar a súa dislexia
02:20
and you helped him with his reading?
e ti axudáchelo lendo canda el?
02:22
And so, you became really attuned to education policy.
E, así, convetícheste nunha persoa preocupada polas leis de educación.
02:25
When you're in an interview,
Cando esteas nunha entrevista,
02:27
go ahead and talk about them,
adiante!, fala deles,
02:29
because it will show your passion
porque iso amosará a túa paixón
02:31
and your dedication to the work.
e a túa dedicación ao traballo.
02:34
One young person I know, Dylan,
Un mozo que coñezo, Dylan,
02:35
was not sharing his personal story
non compartía a súa historia persoal
sobre como tivo que encher os papeis de inmigración dos seus pais
02:38
about filling out immigration papers for his parents
02:40
when he was younger.
cando era un rapaz.
02:42
Often when he told it,
A míudo, cando o contaba,
02:43
people would think that his parents weren't sophisticated.
a xente pensaba que os seus pais non eran sofisticados.
02:46
Dylan realized that he needed to harness the power
Dylan deuse conta de que precisaba tomar as rendas
02:48
of that incredible story,
e usar o poder desa historia,
02:50
along with his academic talents.
xunto coas súas aptitudes académicas.
02:52
He told it in a way, when he was applying to law school,
Na solicitude para a facultade de dereito, contouno dunha forma
02:55
that made it clear why he wanted to go into advocacy law.
que deixou moi claro por que quería facerse avogado defensor.
02:59
He is now in his third year at Georgetown Law.
Agora está a cursar o seu terceiro ano na escola de dereito de Georgetown.
03:02
The second question you have to ask yourself is,
A segunda pregunta que te tes que preguntar é:
03:05
how can I share my story
"como podo compartir a miña historia
03:07
to showcase the unique strengths I will bring to the work?
para salientar as fortalezas únicas que aportarei ao meu traballo?"
03:10
For example, did you have to work multiple jobs
Por exemplo: algunha vez, mentres estabas na universidade,
03:13
while you were in college that did not at all align
tiveches que coller varios traballos que non acababan de encaixar
03:16
with your major?
cos teus estudos?
03:17
That shows an employer that you have time management skills
Iso mostra que sabes administrar o teu tempo
e tes unha forte ética de traballo.
03:20
and a strong work ethic.
03:21
Did you need to drop out of college
Tiveches que deixar a universidade
03:23
because one of your parents was sick?
porque algún dos teus pais estaba enfermo?
03:25
Fill in the gap,
Apoveitao!
03:26
talk about how you administered their treatment plan.
Fala de como fixeches para manexar o plan do seu tratamento.
03:29
Talk about how you had to work around their complex schedules.
Fala de como tiveches que xestionar os seus horarios difíciles.
03:33
That shows that you're thoughtful,
Iso mostra que es considerado,
03:35
that you're compassionate, and you know what,
que es compasíbel e, sabes que,
03:37
that is what makes a great teammate.
Iso é o que fai de ti un gran compañeiro de traballo.
03:39
Reframing the hardship in your story
Coller e utilizar as adversidades da túa historia
03:42
can remake your confidence over and over again,
pode facerte volver a gañar a confianza en ti mesmo, unha e outra vez,
03:46
but it takes time.
pero iso leva tempo.
03:47
It's like running a marathon.
É coma correr unha maratón.
03:49
You have to train and practice.
Tes que adestrar e practicar.
03:51
Go back and reflect on those tough questions
Volve atrás e reflexiona sobre esas preguntas
03:54
that you need to answer.
que precisas responder.
03:55
The answers are what makes you you,
As respostas son o que fan de ti o que es,
03:59
and I have to tell you,
e, teño que dicirche,
04:00
when you learn to practice that story,
cando aprendas a contar esa historia,
04:03
tell it with conviction.
faino con convencemento.
04:04
I am sure that the hiring manager
Estou segura de que o xerente
04:07
is going to hear the strength in it too.
tamén se vai decatar da forza da túa historia.
About this site

This site was created for the purpose of learning English through video.

Each video can be played with simultaneous captions in English and your native language.

Double-click on the English captions will play the video from there.

If you have any comments or suggestions, please contact us using this contact form.