Debunking the myth of the Lost Cause: A lie embedded in American history - Karen L. Cox

2,221,169 views ・ 2021-02-25

TED-Ed


Ве молиме кликнете двапати на англискиот титл подолу за да го репродуцирате видеото.

Translator: Stephen Macky Reviewer: Aleksandar Mitevski
00:07
Between 1860 and 1861, 11 southern states withdrew from the United States
0
7454
5500
Помеѓу 1860 и 1861, 11 јужни држави заминаа од САД
00:12
and formed the Confederate States of America.
1
12954
3167
и ја формираа Конфедеративните Американски Држави.
00:16
They left, or seceded, in response to the growing movement
2
16121
3583
Тие заминаа, или се отцепија, како одговор кон растечкото движење
00:19
for the nationwide abolition of slavery.
3
19704
2584
за укинувањето на ропството на национално ниво.
00:22
Mississippi said,
4
22288
1375
Мисисипи рече,
00:23
“our position is thoroughly identified with the institution of slavery.”
5
23663
3833
“нашата позиција е темелно идентификувана со институцијата ропство.“
00:27
South Carolina cited “hostility on the part of the non-slaveholding states
6
27496
4250
Јужна Каролина го наведе “непријателството од страна на државите кои немаат робови
00:31
to the institution of slavery.”
7
31746
1916
кон институцијата ропство.“
00:33
In March 1861, the Vice President of the Confederacy, Alexander Stevens,
8
33662
5417
Во март 1861 година, потпретседателот на Конфедерацијата, Александар Стивенс,
00:39
proclaimed that the cornerstone of the new Confederate government
9
39079
3000
прогласи дека камен-темелникот на новата Конфедеративна влада
00:42
was white supremacy, or as he put it,
10
42079
2333
беше белата надмоќност, или како што наведе,
00:44
“slavery” and “subordination” to white people
11
44412
3125
“ропство” и “потчинетост” кон белите луѓе
00:47
was the “natural and normal condition” of Black people in America
12
47537
3250
беше “природна и нормална состојба“ на Црните луѓе во Америка
00:50
and the “immediate cause of the late rupture and present revolution.”
13
50787
4250
и “непосредната причина за доцниот прекин и сегашната револуција.“
00:55
Three weeks after the now-infamous Cornerstone Speech,
14
55037
2792
Три недели по сега озлогласениот Говор на Камен-Темелникот,
00:57
the American Civil War began.
15
57829
2042
американската граѓанска војна започна.
00:59
The conflict lasted four years, had a death toll of about 750,000,
16
59871
4792
Конфликтот траеше четири години, имаше бројка на загинати од околу 750,000,
01:04
and ended with the Confederacy’s defeat.
17
64663
2375
и заврши со пораз за Конфедерација.
01:07
By 1866, barely a year after the war ended,
18
67954
3542
До 1866 година, едвај една година по завршувањето на војната,
01:11
southern sources began claiming the conflict wasn’t actually about slavery.
19
71496
4250
јужните извори почнаа да тврдат дека конфликтот всушност не беше за ропството.
01:15
Meanwhile, Frederick Douglass,
20
75746
2125
Во меѓувреме, Фредерик Даглас,
01:17
a prominent abolitionist and formerly enslaved person, cautioned,
21
77871
3708
истакнат аболиционист и бившо поробено лице, предупреди,
01:21
“the spirit of secession is stronger today than ever.”
22
81579
3459
“духот на отцепување е посилен денес од кога било.”
01:25
From the words of Confederate leaders,
23
85746
1917
Од зборовите на лидерите на Конфедерацијата,
01:27
the reason for the war could not have been clearer— it was slavery.
24
87663
3625
причината за војната не можеше да биде појасна— таа беше ропството.
01:31
So how did this revisionist history come about?
25
91288
2791
Па, како настана оваа ревизионистичка историја?
01:34
The answer lies in the Lost Cause— a cultural myth about the Confederacy.
26
94079
5000
Одговорот лежи во Изгубената Кауза - културен мит за Конфедерацијата.
01:39
The term was coined by Edward Pollard, a pro-Confederate journalist.
27
99079
3834
Терминот беше измислен од Едвард Полард, про-конфедеративен новинар.
01:42
In 1866, he published “The Lost Cause:
28
102913
3583
Во 1866 година, тој ја објави “Изгубената Кауза:
01:46
A New Southern History of the War of the Confederates.”
29
106496
2958
Нова Јужна Историја на Војната на Конфедерациите.”
01:49
Pollard pointed out that the U.S. Constitution gave states
30
109454
3084
Полард посочи дека Уставот на САД им го даде на државите
01:52
the right to govern themselves independently in all areas
31
112538
3500
правото да се управуваат самите себе самостојно во сите области
01:56
except those explicitly designated to the national government.
32
116038
3458
освен оние кои се експлицитно назначени за националната влада.
01:59
According to him, the Confederacy wasn’t defending slavery,
33
119496
3417
Според него, Конфедерацијата не го бранеше ропството,
02:02
it was defending each state’s right to choose whether or not to allow slavery.
34
122913
4208
го бранеше правото на секоја држава да избере дали ќе дозволи ропство или не.
Ова објаснување ефективно ја претвори документираната одбрана на белите јужњаци
02:07
This explanation effectively turned white southerners’ documented defense
35
127121
3292
02:10
of slavery and white supremacy into a patriotic defense of the Constitution.
36
130413
5333
на ропството и белата надмоќност во патриотска одбрана на Уставот.
02:15
The Civil War had devastated the country,
37
135746
2125
Граѓанската војна ја опустоши државата,
02:17
leaving those who had supported the Confederacy
38
137871
2167
оставајќи ги оние кои ја поддржаа Конфедерација.
02:20
grasping to justify their actions.
39
140038
2500
да фаќаат да ги оправдаат своите постапки.
02:22
Many pro-Confederate writers, political leaders, and others
40
142538
3291
Многу про-конфедеративни писатели, политички лидери и други
02:25
were quick to adopt and spread the narrative of the Lost Cause.
41
145829
3584
беа брзи да го усвојаат и шираат наративот за Изгубената Кауза.
02:29
One organization, the United Daughters of the Confederacy,
42
149913
3416
Една организација, Обединетите Ќерки на Конфедерацијата
02:33
played a key role in transmitting the ideas of the Lost Cause
43
153329
3125
одигра клучна улога во пренесување на идеите на Изгубената Кауза
02:36
to future generations.
44
156454
1959
до идните генерации.
02:38
Founded in Nashville, Tennessee, in 1894,
45
158413
3125
Основана во Нешвил, Тенеси, во 1894 г.,
02:41
the UDC united thousands of middle and upper class white southern women.
46
161538
4791
ОЌК обедини илјадници бели јужни жени од средна и висока класа.
02:46
The UDC raised thousands of dollars to build monuments to Confederate soldiers.
47
166329
4792
ОЌК собра илјадници долари за да изгради споменици за војниците на Конфедерацијата.
02:51
These were often unveiled with large public ceremonies,
48
171121
2708
Овие често беа откривани со големи јавни церемонии,
02:53
and given prominent placements, especially on courthouse lawns.
49
173829
3875
и дадени истакнати места, особено на тревниците на судовите.
02:57
The Daughters also placed Confederate portraits in public schools.
50
177704
3334
Ќерките исто така поставија Конфедерални портрети во јавните училишта.
03:01
They monitored textbooks to minimize the horrors of slavery,
51
181038
2875
Ги следеа учебниците за да ги намалаат ужасите на ропството,
03:03
and its significance in the Civil War,
52
183913
2125
и неговото значење во Граѓанската војна,
03:06
passing revisionist history and racist ideology down through generations.
53
186038
4916
ширејќи ревизионистичката историја и расистичката идеологија низ генерации.
03:11
By 1918, the UDC claimed over 100,000 members.
54
191788
3958
До 1918 година, ОЌК стекна над 100,000 членови.
03:15
As their numbers grew, they increased their influence outside the South.
55
195746
4458
Кога растеа нивните бројки, го зголемија нивното влијание надвор од Југот.
03:20
Presidents William Howard Taft and Woodrow Wilson
56
200204
2917
Претседателите Вилијам Хауард Тафт и Вудро Вилсон
двајцата се сретнаа со членовите на ОЌК и им овозможија да ја меморијализираат
03:23
both met with UDC members and enabled them to memorialize
57
203121
3375
03:26
the Confederacy in Arlington National Cemetery.
58
206496
3083
Конфедерацијата на националните гробишта Арлингтон.
03:29
The UDC still exists and defends Confederate symbols
59
209579
2792
ОЌК сѐ уште постои и брани Конфедерални симболи
03:32
as part of a noble heritage of sacrifice by their ancestors.
60
212371
3375
како дел од благородното наследство на жртвување од нивните предци.
Покрај богатството на примарни извори
03:36
Despite the wealth of primary sources
61
216246
1667
03:37
showing that slavery was the root cause of the Civil War,
62
217913
2916
кои покажаа дека ропството беше главната причина за Граѓанската војна,
03:40
the myth about states’ rights persists today.
63
220829
2500
митот за државнички права продолжува денес.
03:43
In the aftermath of the war,
64
223913
1750
По војната,
03:45
Frederick Douglass and his abolitionist contemporaries
65
225663
3208
Фредерик Даглас и неговите аболиционистички современици
03:48
feared this erasure of slavery from the history of the Civil War
66
228871
3375
стравуваа дека оваа бришење на ропството од историјата на Граѓанската војна
03:52
could contribute to the government’s failure
67
232246
1792
би може да придонесе за неуспехот на владата
03:54
to protect the rights of Black Americans—
68
234038
2291
да ги заштити правата на Црните Американци—
03:56
a fear that has repeatedly been proven valid.
69
236329
2459
страв кој постојано е докажан валиден.
03:59
In an 1871 address at Arlington Cemetery, Douglass said:
70
239204
4250
Во едно обраќање од 1871 година на гробиштата Арлингтон, Даглас рече:
04:03
“We are sometimes asked in the name of patriotism
71
243996
2583
“Понекогаш нè прашуваат во име на патриотизам
04:06
to forget the merits of this fearful struggle,
72
246579
2584
да ги заборавиме заслугите на оваа страшна борба,
04:09
and to remember with equal admiration those who struck at the nation’s life,
73
249163
4333
и да ги паметиме со подеднаков восхит оние кои удрија по животот на нацијата,
04:13
and those who struck to save it—
74
253496
2000
и тие што удрија за да го спасат—
04:15
those who fought for slavery and those who fought for liberty and justice. [...]
75
255496
4292
оние кои се бореа за ропство и оние кои се бореа за слобода и правда. [...]
04:19
if this war is to be forgotten, I ask in the name of all things sacred,
76
259788
4333
ако оваа војна треба да се заборави, Прашувам во името на сите нешта свети,
04:24
what shall men remember?”
77
264121
1542
што треба да паметат мажите?”
About this website

Оваа страница ќе ве запознае со видеата на YouTube кои се корисни за учење англиски јазик. Ќе гледате часови по англиски јазик кои ги учат врвни наставници од целиот свет. Кликнете двапати на англиските преводи прикажани на секоја видео страница за да го репродуцирате видеото од таму. Преводите се движат синхронизирано со репродукцијата на видеото. Ако имате какви било коментари или барања, ве молиме контактирајте не користејќи ја оваа контакт форма.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7