What makes Thomas Jefferson so controversial? - Frank Cogliano

258,413 views ・ 2023-01-10

TED-Ed


A videó lejátszásához kattintson duplán az alábbi angol feliratokra.

Fordító: Zsófia Herczeg Lektor: Zsuzsa Viola
00:08
He was part of America's fight for freedom and equality.
0
8755
3169
Részt vett a küzdelemben, melyet országa a szabadságért
00:11
But were his enlightened principles outweighed
1
11924
2545
és egyenlőségért folytatott.
De beárnyékolja-e felvilágosult eszméit a tény,
00:14
by participation in a greater injustice?
2
14469
2794
hogy ő maga is súlyos igazságtalanságokat követett el?
00:17
Find out on History versus Thomas Jefferson.
3
17346
3337
Minden kiderül a tárgyaláson: Történelem kontra Thomas Jefferson.
00:22
Order! Order! Hey, that’s one of the guys from Mt. Rushmore.
4
22518
2878
Bíró: Csendet! Hé, ez az egyik fickó a Rushmore-emlékműről!
00:26
Ahem. This is Thomas Jefferson,
5
26064
2252
Védő: Nos, az úr Thomas Jefferson,
00:28
founding father of the United States of America
6
28316
2836
az Amerikai Egyesült Államok egyik alapító atyja
00:31
and primary author of the Declaration of Independence.
7
31152
3295
és a Függetlenségi nyilatkozat fő megfogalmazója.
00:34
The document that established the US as a democratic republic
8
34447
3629
Ebben a dokumentumban fektették le,
hogy az Egyesült Államok olyan demokratikus köztársaság,
00:38
on the principle that everyone is created equal.
9
38076
3044
amelynek alapköve, hogy “minden ember egyenlőként teremtetett”.
00:41
If by “everyone” you mean property-owning white men.
10
41913
2794
Ügyész: Már amennyiben a “mindenki” fehér földbirtokost jelent.
00:44
At the time Jefferson was writing,
11
44707
1752
Mikor Jefferson a nyilatkozatot megírta,
00:46
one fifth of the colonies’ population was enslaved.
12
46459
3045
az amerikai gyarmatok lakosságának ötöde rabszolga volt.
00:50
Surely he couldn’t be expected to single-handedly overturn
13
50129
3545
Védő: De csak nem várhatjuk el,
hogy ő egymaga számolja fel a rabszolgaság intézményét?
00:53
the institution of slavery?
14
53674
2044
00:56
Couldn’t he have just written that into the Declaration?
15
56052
2961
Bíró: Nem írhatta volna ezt is bele a nyilatkozatba?
00:59
It wasn’t that simple, Your Honor.
16
59180
1793
Védő: Nos, bíró úr, ez nem volt ilyen egyszerű.
01:00
Jefferson was one of five authors,
17
60973
1794
Jefferson csak egy volt az öt szerző közül,
01:02
and the document had to be ratified by the Continental Congress.
18
62767
3462
és a dokumentumot a Kontinentális Kongresszusnak is jóvá kellett hagynia.
01:06
He included a clause opposing the slave trade,
19
66354
2753
Bár egy csatolt záradékban ellenezte a rabszolga-kereskedelmet,
01:09
but state delegates removed it.
20
69107
1793
az államok képviselői ezt töröltették.
01:10
Nevertheless, Jefferson recognized slavery as an immoral institution
21
70983
4130
Jefferson mindenesetre erkölcstelennek tartotta a rabszolgaság intézményét,
01:15
and condemned it throughout his life.
22
75113
1960
és egész életében elítélte.
01:17
But Jefferson’s words never came close to matching his actions!
23
77573
3712
Ügyész: De amit mondott, köszönő viszonyban sem volt a tetteivel!
01:21
As Virginia’s governor, he did nothing to change the state slave laws.
24
81285
3796
Virginia kormányzójaként nem tett semmit,
hogy változtasson a rabszolgaságra vonatkozó törvényeken.
01:25
And in his personal life, he held over 600 people in slavery.
25
85081
6048
Magánemberként pedig 600 rabszolgát tartott.
01:31
Furthermore, he believed Black people were intellectual inferiors who,
26
91546
4045
Egyetértett továbbá azzal is,
hogy a feketék intellektuálisan alacsonyabb rendűek,
01:35
if emancipated, should return to their countries of origin.
27
95591
3420
és felszabadításuk esetén vissza kell térniük eredeti hazájukba.
01:39
Frankly, there’s no argument that Jefferson did anything significant
28
99095
3795
Egész őszintén, semmi nem mutat arra, hogy bármi jelentőset tett volna
01:42
to combat slavery.
29
102890
1418
a rabszolgaság felszámolásáért.
01:44
It’s true, Your Honor.
30
104851
1084
Védő: Ez igaz, bíró úr,
01:45
But Jefferson did make important contributions
31
105935
2419
de Jefferson sokat tett a vallási, anyagi és nemek közötti egyenlőségért.
01:48
to religious, financial, and gender equality.
32
108354
2795
01:51
He led the charge for separating church and state,
33
111315
2628
Az egyház és az állam szétválasztásának is élharcosa volt.
01:53
removing government funding for Virginia’s Anglican Church,
34
113943
3253
Megvonta a kormányzati támogatást a Virginia állambeli anglikán egyháztól,
01:57
and paving the way for our modern understanding of religious freedom.
35
117196
3337
és ezzel kikövezte a modern értelemben vett vallásszabadság útját.
02:01
Jefferson also drafted laws that weakened the power of inherited wealth
36
121033
4046
Olyan törvényeket is megfogalmazott,
melyek gyöngítették az öröklött vagyonnal rendelkezők hatalmát,
02:05
and pushed for the state-funded education of boys and girls.
37
125079
4463
és támogatta a fiú- és lánygyermekek államilag támogatott iskoláztatását.
02:09
All valuable reforms, but you’re avoiding the fundamental issue here.
38
129917
4588
Ügyész: Bár ezek tényleg jelentős reformok voltak,
ön nem vesz figyelembe egy fontos tényt:
02:14
None of this benefited enslaved people or Indigenous Americans,
39
134505
4505
ezen intézkedések egyike sem terjedt ki
sem a rabszolgákra, sem az amerikai őslakosokra.
02:19
and it’s ridiculous to argue that Jefferson was pursuing equality
40
139010
3962
Nevetséges azzal érvelni, hogy Jefferson az egyenjogúságért küzdött,
02:22
when his policies frequently harmed non-white groups.
41
142972
3712
figyelembe véve, hogy politikájával mennyi kárt okozott a nem fehér közösségeknek.
02:26
Policies such as authorizing the military
42
146684
2544
A függetlenségi háborúban például jóváhagyta,
02:29
to exterminate Indigenous communities during the Revolutionary War.
43
149228
4046
hogy a katonaság teljes indián közösségeket irtson ki.
02:33
Objection! Those Northwestern tribes were allied with the British.
44
153691
3587
Védő: Tiltakozom! A kérdéses északnyugati törzsek a britek szövetségesei voltak.
02:37
In peacetime, Jefferson did his best to avoid conflict with Native Americans
45
157278
4504
Békeidőben Jefferson mindent megtett,
hogy kerülje a konfliktust az indiánokkal,
02:41
and believed they could be equal to whites.
46
161782
2420
sőt, úgy vélte, a fehérekkel egyenlő jogokat kell élvezniük.
02:44
“Could be equal”? Listen to yourself!
47
164410
2461
Ügyész: Egyenlő jogokat? Ezt nem mondja komolyan!
02:46
Are you defending his attempts to forcibly assimilate Indigenous communities?
48
166871
4421
Hacsak nem azt a tervét próbálja igazolni,
melynek során erőszakkal akarta beolvasztani az indiánokat.
02:51
Jefferson’s recommendations even formed the basis
49
171292
2753
Évekkel később pedig pont az ő javaslataira épült
02:54
for the Indian Removal Act years later.
50
174045
2544
az indiánok kitelepítéséről szóló törvény.
02:56
Recommendations? Why not laws?
51
176839
2211
Bíró: Javaslat? Végül is törvény lett belőle!
02:59
Thomas Jefferson served as a diplomat and Secretary of State
52
179217
2961
Védő: Thomas Jefferson volt diplomata, külügyminiszter,
03:02
before being elected as Vice President under John Adams in 1796.
53
182178
4171
majd 1796-ban John Adams alelnökeként lépett hivatalba.
03:06
A role in which he undermined the President’s authority.
54
186557
3003
Ügyész: Ebben a minőségében pedig aláásta az elnök tekintélyét.
03:09
Jefferson argued that states should have the power
55
189644
2419
Az volt az álláspontja, hogy az államoknak biztosítani kell a jogot,
03:12
to overrule federal laws they deemed unconstitutional—
56
192063
3587
hogy felülbírálhassák a szövetségi törvényeket,
ha azok szerintük alkotmányellenesek.
03:15
an argument some Southern states would cite while seceding
57
195650
2752
Erre hivatkoztak 70 évvel később azok a déli államok,
03:18
from the Union 70 years later.
58
198402
1877
amelyek ki akartak válni az unióból.
03:20
I think it’s a little unreasonable to lay the entire Civil War at Jefferson’s feet.
59
200529
5297
Védő: Kissé túlzásnak tartom, hogy az egész polgárháborút is
Jefferson nyakába varrjuk.
03:25
Besides, his defense of states’ rights was motivated
60
205826
2670
Meg kell jegyeznünk továbbá, hogy azért védte az államok jogait,
03:28
by the president’s overreaching central government.
61
208496
2461
mert a központi kormány túllépett a hatáskörén.
03:30
As part of Adams’ preparations for war with France,
62
210957
2877
Miközben Adams háborúra készült a franciákkal,
03:33
he signed legislation that tightened restrictions on immigrants
63
213834
3337
Jefferson olyan törvényeket írt alá, melyek szigorították a bevándorlást,
03:37
and limited criticism of the government.
64
217171
2044
és akadályozták a kormányzati intézkedések bírálatát.
03:39
Jefferson was just trying to protect the public.
65
219215
2377
Csak az embereket akarta védeni,
03:41
And ultimately, his efforts were so popular that he was elected
66
221676
3169
és erőfeszítései végeredményben olyan sikeresek voltak,
03:44
as the next president.
67
224845
1502
hogy ő lett a következő elnök.
03:46
A dubious victory.
68
226555
1293
Ügyész: Kétes győzelem.
03:47
He only won because states were allowed to count enslaved people
69
227932
3170
Csak azért nyert,
mert az államok a rabszolgákat is beleszámolhatták a népességbe,
03:51
towards their population without giving them voting rights.
70
231102
2919
szavazati jogot viszont nem adtak nekik.
03:54
This system gave states that held people in slavery additional voting power
71
234063
4421
Ezzel a rabszolgatartó államok
plusz szavazatokhoz jutottak az elektori kollégiumban egészen a polgárháborúig.
03:58
in the Electoral College until the Civil War.
72
238484
2503
04:01
Be that as it may, Jefferson was a popular president.
73
241320
3087
Védő: Akárhogy nézzük is, Jefferson népszerű elnök volt.
04:04
He worked to prevent the country from taking on too much debt,
74
244407
2961
Megvédte az országot az eladósodástól,
04:07
and successfully led the US through the Napoleonic and the Barbary Wars.
75
247368
4046
és sikeresen vezette ki a nemzetet a napóleoni és a berber háborúból.
04:11
Plus, he dramatically expanded the country’s territory
76
251539
2836
Ráadásul elnöksége idején az ún. Louisiana-szerződéssel
04:14
through the Louisiana Purchase.
77
254375
1627
ugrásszerűen megnövelte az ország területét.
04:16
Where he once again failed to stop slavery from taking hold.
78
256168
3379
Ügyész: De itt sem akadályozta a rabszolgatartást.
04:19
I’ll remind you that President Jefferson signed a law
79
259714
3044
Védő: Emlékeztetném önt arra,
hogy 1807-ben Jefferson aláírt egy törvényt,
04:22
forbidding the importation of enslaved people in 1807.
80
262758
4004
mely megtiltotta a rabszolgák behozatalát az országba.
04:26
And yet he continued to enslave those already on American soil—
81
266887
4130
Ügyész: Viszont továbbra is rabszolgasorban maradtak azok,
akik már az országban voltak –
04:31
including his own flesh and blood.
82
271017
2085
köztük saját vérei is.
04:33
Pardon?
83
273311
1001
Bíró: Hogy mondta?
04:34
Following his wife's death,
84
274395
1376
Ügyész: Felesége halálát követően
04:35
Jefferson began a relationship with her half-sister and maid, Sally Hemings.
85
275771
4838
Jefferson viszonyba bonyolódott Sally Hemingsszel,
aki a féltestvére és egyben szobalánya is volt.
04:40
Jefferson fathered six children with Hemings
86
280776
2211
Hat gyermekük született.
04:42
and kept the entire relationship secret,
87
282987
2169
A kapcsolatot titokban tartotta,
04:45
while continuing to publicly denounce the personhood of Black Americans.
88
285156
4462
és nyilvánosan továbbra is elutasította a fekete amerikaiak egyenlő jogait.
04:50
Jefferson freed several members of the Hemings family,
89
290119
2794
Védő: Jefferson a Hemings család számos tagját felszabadította,
04:52
including his children with Sally—
90
292913
1836
köztük Sallyvel közös gyermekeit is.
04:55
While refusing to free anyone else.
91
295124
2419
Ügyész: Viszont rajtuk kívül nem szabadított fel senki mást.
04:57
Despite enslaving over 600 people, Jefferson only freed 10.
92
297543
5380
600 embert tartott rabszolgasorban, és mindössze tízet szabadított fel.
05:03
Five during his life and five in his will—
93
303215
2628
Ötöt még életében, ötöt pedig a végrendeletében -
05:05
all members of the Hemings family.
94
305843
1960
kizárólag a Hemings család tagjait.
05:08
Even I have to admit, this seems indefensible.
95
308054
2210
Bíró: Ez még az én véleményem szerint is nehezen védhető.
05:10
It’s true, Your Honor.
96
310556
1418
Védő: Így van, bíró úr!
05:11
Despite pursuing what he believed to be equality,
97
311974
2586
Annak ellenére, hogy törekedett egyfajta egyenjogúságra,
05:14
Jefferson failed to uphold his own ideals.
98
314560
2544
ennek nem mindig tudott megfelelni.
05:17
Ultimately, he was a man of his time—
99
317104
1961
Összességében a kor embere volt - egy olyan koré, melyben a gazdaság
05:19
living in an economy that relied on exploitation and enslaved labor.
100
319065
4087
kizsákmányolásra és rabszolgatartásra épült.
05:23
That’s hardly a defense when many of Jefferson’s contemporaries
101
323319
3378
Ügyész: Ez azonban nem mentség, hiszen Jefferson számos kortársa
05:26
opposed slavery and took action to abolish it.
102
326697
3045
kiállt a rabszolgaság ellen, és mindent megtettek annak eltörléséért.
05:29
Even if some people considered him a great man in his time,
103
329909
2919
Bár néhányan a kor egyik nagy szellemének tartották,
05:32
he doesn’t have to be an icon in ours.
104
332828
2503
ma nem kell feltétlenül példaképként tekintenünk rá.
05:35
Well, I hear Mount Rushmore has a problematic past, too.
105
335539
3337
Bíró: Nos, úgy hallom, a Rushmore-emlékmű története is problémás.
05:39
Can we judge historical figures by modern standards?
106
339251
3337
Narrátor: Megítélhetjük-e modern mércével történelmi személyiségek tetteit?
05:42
And what responsibilities do powerful people have to the future?
107
342588
3962
Milyen felelősséggel tartoznak a befolyásos emberek a jövőt illetően?
05:46
Answering these questions is all part of putting history on trial.
108
346759
4171
Ahhoz, hogy ezeket a kérdéseket megválaszolhassuk,
a történelmet kell vallatóra fognunk.
About this site

Ez az oldal olyan YouTube-videókat mutat be, amelyek hasznosak az angol nyelvtanuláshoz. A világ minden tájáról származó, kiváló tanárok által tartott angol leckéket láthatsz. Az egyes videók oldalán megjelenő angol feliratokra duplán kattintva onnan játszhatja le a videót. A feliratok a videó lejátszásával szinkronban gördülnek. Ha bármilyen észrevétele vagy kérése van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk ezen a kapcsolatfelvételi űrlapon.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7