Advanced Vocabulary - British English Phrases

44,978 views ・ 2023-03-05

English Like A Native


Pro přehrání videa dvakrát klikněte na anglické titulky níže.

00:00
Ready to learn some advanced British English expressions?
0
0
3810
Pokročilá slovní zásoba – fráze v britské angličtině
Jste připraveni naučit se některé pokročilé výrazy v britské angličtině?
00:03
Great.
1
3810
1000
Skvělý.
00:04
Grab a cuppa, a pen and paper.
2
4810
3270
Vezměte šálek, tužku a papír.
00:08
And let's do this.
3
8080
2200
A pojďme na to.
00:10
Number one.
4
10280
1770
Číslo jedna.
00:12
Bob's your uncle, Bob's your uncle.
5
12050
3530
Bob je tvůj strýc, Bob je tvůj strýc.
00:15
This expression is used to mean that something is easily done or achieved.
6
15580
5480
Tento výraz se používá k označení toho, že něco lze snadno udělat nebo dosáhnout.
00:21
Think of it as saying, there you go, or that's it.
7
21060
6270
Přemýšlejte o tom, jako byste řekli, tady to je, nebo je to.
00:27
It's not that complicated.
8
27330
1120
Není to tak složité.
00:28
Really.
9
28450
1000
Opravdu.
00:29
Once you plug the machine in and add your ingredients, you just need to press this button
10
29450
6300
Jakmile stroj zapojíte a přidáte ingredience, stačí stisknout toto tlačítko
00:35
and Bob's your uncle, it will start baking the perfect loaf of bread.
11
35750
5730
a Bob je váš strýc, začne péct dokonalý bochník chleba.
00:41
Now, when saying this phrase, we always use the weak version of the word ‘your’ which
12
41480
7950
Nyní, když říkáme tuto frázi, vždy používáme slabou verzi slova 'vaše'
00:49
is, /jə/.
13
49430
2050
, což je /jə/.
00:51
Bob's your uncle.
14
51480
2830
Bob je tvůj strýc.
00:54
Bob's your uncle.
15
54310
1710
Bob je tvůj strýc.
00:56
You'll notice that the ‘s’ at the end of ‘Bob's’ is pronounced as a ‘z’
16
56020
6699
Všimnete si, že 's' na konci 'Bob's' se vyslovuje jako 'z' '
01:02
‘z-z-z-z’ , which blends nicely into /jə/.
17
62719
4231
zzz-z' , což pěkně zapadá do /jə/.
01:06
/zjə/, /zjə/
18
66950
2470
/zjə/, /zjə/
01:09
Say it with me, /bɒbzjə/, /bɒbzjə/.
19
69420
3610
Řekni to se mnou, /bɒbzjə/, /bɒbzjə/.
01:13
/bɒbzjər ˈʌŋkl/
20
73030
2190
/bɒbzjər ˈʌŋkl/
01:15
/bɒbzjər ˈʌŋkl/ If you were to use the strong version of ‘your
21
75220
4640
/bɒbzjər ˈʌŋkl/ Pokud byste použili silnou verzi 'vaše
01:19
/jɔːr/’, then the meaning would change and this phrase would become much more literal.
22
79860
5660
/jɔːr/', pak by se význam změnil a tato fráze by se stala mnohem doslovnější.
01:25
Bob's your uncle.
23
85520
1239
Bob je tvůj strýc.
01:26
Is he?
24
86759
1180
je on?
01:27
I had no idea.
25
87939
1301
Neměl jsem tušení.
01:29
Now while we're on the subject of Bob.
26
89240
2780
Když už jsme u toho Boba.
01:32
The next expression is bits and bobs, bits and bobs.
27
92020
7180
Dalším výrazem jsou bity a boby, kousky a boby.
01:39
This expression is used to refer to a collection of small items, often unimportant objects.
28
99200
8430
Tento výraz se používá k označení sbírky malých předmětů, často nedůležitých předmětů.
01:47
I am sure you have a certain drawer or box somewhere that's just full of random bits
29
107630
7029
Jsem si jistý, že máte někde určitou zásuvku nebo krabici, která je plná náhodných kousků
01:54
and bobs, right?
30
114659
1361
, že?
01:56
I went to boots this morning and bought a few bits and bobs for my holidays.
31
116020
4290
Dnes ráno jsem šel do bot a koupil si pár kousků a bobů na prázdniny.
02:00
Wipes, suncream, some hairpins, etc.
32
120310
4930
Ubrousky, opalovací krém, nějaké sponky do vlasů atd
02:05
When saying this phrase, we use the weak version of ‘and’ and we drop the ‘d’, leaving
33
125240
6050
. Při vyslovení této fráze použijeme slabou verzi „and“ a vypustíme „d“, takže nám zůstanou
02:11
us with /ən/, /ən/ bits and /ən/, bits /ən/.
34
131290
5490
/ən/, /ən/ bity a /ən/, bity /ən /.
02:16
You see we blend the ‘n’ with ‘bits’ to make /bɪtsən/, /bɪtsən/.
35
136780
6380
Vidíte, že kombinujeme 'n' s 'bity', abychom vytvořili /bɪtsən/, /bɪtsən/.
02:23
Say it with me.
36
143160
1520
Řekni to se mnou.
02:24
Bits and bobs /bɪtsən bɒbz/, bits and bobs /bɪtsən bɒbz/.
37
144680
4510
Bits and bobs /bɪtsən bɒbz/, bits and bobs /bɪtsən bɒbz/.
02:29
Number three is keep a stiff upper lip.
38
149190
4659
Číslo tři je udržet tuhý horní ret.
02:33
This expression is used to mean showing courage and poise in a difficult situation.
39
153849
7951
Tento výraz se používá k vyjádření odvahy a rovnováhy v obtížné situaci.
02:41
Almost like you're holding back your feelings and not allowing them to overwhelm you.
40
161800
8390
Skoro jako byste zadržovali své pocity a nedovolili jim, aby vás přemohly.
02:50
He kept a stiff upper lip throughout the funeral and stayed strong until he was finally alone
41
170190
5600
Během pohřbu držel ztuhlý horní ret a zůstal silný, dokud nebyl konečně sám
02:55
and could let it all out.
42
175790
2040
a mohl to všechno vypustit.
02:57
The ‘a’ here is weak /ə/.
43
177830
5629
'a' je zde slabé /ə/.
03:03
So ‘keep a’ sounds like ‘keeper’, ‘keeper’.
44
183459
5151
Takže 'keep a' zní jako 'keeper', 'keeper'.
03:08
Then join ‘upper’ on too ‘stif’ to make /stɪfˈʌpə/, /stɪfˈʌpə/ and you
45
188610
7670
Pak připojte 'upper' k příliš 'stif', abyste vytvořili /stɪfˈʌpə/, /stɪfˈʌpə/ a máte
03:16
have /kiːpəstɪfˈpə/, /kiːpəstɪfˈpə/.
46
196280
2820
/kiːpəstɪfˈpə/, /kiːpəstɪfˈpə/.
03:19
Keep a stiff upper lip /kiːpəstɪfˈʌpə lɪp/.
47
199100
3520
Udržujte pevný horní ret /kiːpəstɪfˈʌpə lɪp/.
03:22
Keep a stiff upper lip /kiːpəstɪfˈʌpə lɪp/.
48
202620
2220
Udržujte pevný horní ret /kiːpəstɪfˈʌpə lɪp/.
03:24
Number four.
49
204840
1119
Číslo čtyři.
03:25
Number four is catch 22.
50
205959
3530
Číslo čtyři je úlovek 22.
03:29
Now this expression is used to describe a dilemma.
51
209489
4500
Tento výraz se nyní používá k popisu dilematu.
03:33
A difficult situation from which there is no escape, because no option is a good option.
52
213989
9201
Těžká situace, ze které není úniku, protože žádná možnost není dobrá volba.
03:43
They won't employ me because I haven't got any experience.
53
223190
4499
Nezaměstnávají mě, protože nemám žádné zkušenosti.
03:47
But I can't get experience if they don't employ me.
54
227689
3351
Ale nemůžu získat zkušenosti, když mě nezaměstnávají.
03:51
It's a catch 22 situation.
55
231040
2870
Je to situace úlovku 22.
03:53
Now in the word ‘catch’, ignore the ‘t’ but make sure that you don't soften the ‘ch’
56
233910
7230
Nyní ve slově 'catch' ignorujte 't', ale ujistěte se, že nezměkčíte 'ch',
04:01
it's pronounced /tʃ/, /tʃ/.
57
241140
3290
které se vyslovuje /tʃ/, /tʃ/.
04:04
Not /ʃ/.
58
244430
1600
Ne /ʃ/.
04:06
So we have catch /kætʃ/, catch /kætʃ/, catch 22.
59
246030
6400
Takže máme catch /kætʃ/, catch /kætʃ/, catch 22.
04:12
Now sometimes you'll hear native speakers drop the second ‘t’ in 20.
60
252430
6230
Nyní někdy uslyšíte, jak rodilí mluvčí upustí druhé 't' za 20.
04:18
They say /ˈtweni/, /ˈtweni/.
61
258660
4229
Říkají /ˈtweni/, /ˈtweni/.
04:22
Twenty-two /ˈtwenti-tuː/ or twenty-two /ˈtweni-tuː/.
62
262889
2901
Dvacet dva /ˈtwenti-tuː/ nebo dvacet dva /ˈtweni-tuː/.
04:25
But I would encourage you to keep the ‘t’ in ‘twenty-two’.
63
265790
5280
Ale doporučil bych vám, abyste ponechali 't' v 'dvaadvaceti'.
04:31
Keep both ‘ts’ in 22.
64
271070
2470
Nechte obě 'ts' ve 22.
04:33
Twenty-two /ˈtwenti-tuː/.
65
273540
1000
Dvacet dva /ˈtwenti-tuː/.
04:34
Catch 22.
66
274540
1380
Úlovek 22.
04:35
Number five, a blessing in disguise.
67
275920
4280
Číslo pět, požehnání v přestrojení.
04:40
I really like this expression because it speaks to the optimist in me.
68
280200
5950
Tento výraz se mi moc líbí, protože promlouvá k optimistovi ve mně.
04:46
It's used to describe a positive result from a difficult or unfortunate situation.
69
286150
5900
Používá se k popisu pozitivního výsledku z obtížné nebo nešťastné situace.
04:52
For example, breaking your back would be considered a terrible thing but if the next day all able
70
292050
11200
Například zlomit si záda by bylo považováno za hroznou věc, ale pokud jsou další den všichni tělesně zdatní
05:03
bodied individuals are drafted into the army to go and fight in a dangerous conflict, and
71
303250
6740
jedinci povoláni do armády, aby šli bojovat v nebezpečném konfliktu, a
05:09
you cannot go because of your broken back, then you may consider that a blessing in disguise.
72
309990
8220
vy nemůžete jít kvůli svým zlomeným zádům, můžete zvážit, že štěstí v neštěstí.
05:18
Losing my job was a blessing in disguise, it gave me the opportunity to pursue my dream
73
318210
6570
Přijít o práci bylo požehnáním v přestrojení, dalo mi to možnost věnovat se své vysněné
05:24
career.
74
324780
1000
kariéře.
05:25
Now let's look at the two ‘ins’ together.
75
325780
3639
Nyní se podívejme na oba „in“ společně.
05:29
The first is ‘ING’.
76
329419
1701
První je „ING“.
05:31
So this should be made with a back of the tongue high /ŋ/, /ŋ/ followed by ‘in’
77
331120
8010
Takže by to mělo být provedeno s hřbetem jazyka vysoko /ŋ/, /ŋ/ následovaným „in“ (
05:39
(in) which is made with the tip of the tongue on the roof of the mouth ‘in’ ‘blessing
78
339130
7600
in), což se dělá špičkou jazyka na střeše úst „in“ 'požehnáním
05:46
in’ /ˈblɛsɪŋ ɪn/, ‘blessing in disguise’ /ˈblɛsɪŋ ɪn dɪsˈɡaɪz/.
79
346730
5890
in' /ˈblɛsɪŋ ɪn/, 'požehnání v přestrojení' /ˈblɛsɪŋ ɪn dɪsˈɡaɪz/.
05:52
The final -s in ‘disguise’ is voiced, so it sounds like a ‘z’ /zzzzz/.
80
352620
8250
Koncové -s v 'převleku' je znělé, takže zní jako 'z' /zzzzz/.
06:00
So, we have ‘dis-guise’ /dɪs-ɡaɪz/, ‘dis-guise’ /dɪs-ɡaɪz/, ‘dis-guise’
81
360870
6040
Máme tedy 'dis-guise' /dɪs-ɡaɪz/, 'dis-guise' /dɪs-ɡaɪz/, 'dis-guise' /dɪs-ɡaɪz/
06:06
/dɪs-ɡaɪz/.
82
366910
1000
.
06:07
A blessing in disguise.
83
367910
2780
Štěstí v neštěstí.
06:10
/əˈblɛsɪŋ ɪn dɪsˈɡaɪz/.
84
370690
2890
/əˈblɛsɪŋ ɪn dɪsˈɡaɪz/.
06:13
Number six is lost the plot.
85
373580
4250
Číslo šest je ztraceno.
06:17
This expression is used to describe someone who's become confused or irrational, often
86
377830
7709
Tento výraz se používá k popisu někoho, kdo se stal zmateným nebo iracionálním, často
06:25
due to a stressful situation.
87
385539
3410
kvůli stresové situaci.
06:28
This is a person who's lost the ability to understand or cope with what's happening.
88
388949
6190
Je to člověk, který ztratil schopnost porozumět tomu, co se děje, nebo se s tím vyrovnat.
06:35
Today, during our daily team meeting, my boss completely lost the plot and started shouting
89
395139
8930
Dnes, během naší každodenní týmové porady, můj šéf úplně ztratil zápletku a začal křičet
06:44
at the top of his voice.
90
404069
2901
na plné hrdlo.
06:46
Now, depending on the level of emphasis, you may or may not decide to drop the ‘t’
91
406970
8009
Nyní, v závislosti na úrovni důrazu, se můžete nebo nemusíte rozhodnout vypustit 't'
06:54
in both ‘lost’ and ‘plot’.
92
414979
3310
jak v 'ztraceno', tak v 'spiknutí'.
06:58
So you could say ‘lost the plot’ /lɒs ðə plɒ/,
93
418289
2961
Dalo by se tedy říci 'ztratil spiknutí' /lɒs ðə plɒ/,
07:01
‘lost the plot’ /lɒs ðə plɒ/
94
421250
1550
'ztratil spiknutí' /lɒs ðə plɒ/
07:02
That would usually happen if you're saying it fast.
95
422800
2410
To by se obvykle stalo, pokud to říkáte rychle.
07:05
He's lost the plot.
96
425210
1000
Ztratil spiknutí.
07:06
/hiːz lɒs ðə plɒ/
97
426210
1519
/hiːz lɒs ðə plɒ/
07:07
Or you could say he's lost the plot.
98
427729
4301
Nebo by se dalo říct, že ztratil spiknutí.
07:12
He's lost the plot.
99
432030
2530
Ztratil spiknutí.
07:14
There I'm being more emphatic.
100
434560
2520
Tam jsem důraznější.
07:17
He has lost the plot.
101
437080
3010
Ztratil spiknutí.
07:20
I have to admit that sometimes when my kids have been stuck in the house all day, they
102
440090
4980
Musím přiznat, že někdy, když moje děti trčí celý den v domě, přijdou o
07:25
lose the plot, and so do I.
103
445070
3569
pozemek a já také.
07:28
Next number seven on tenterhooks, on tenterhooks.
104
448639
5460
Další číslo sedm na napínacích hácích, na napínacích hácích.
07:34
Now don't make the mistake of saying ‘tenderhooks’.
105
454099
3211
Nyní neudělejte tu chybu, že řeknete 'tenderhooks'.
07:37
Those hooks are not tender.
106
457310
5090
Ty háčky nejsou jemné.
07:42
It's ‘tenterhooks’.
107
462400
2489
Jsou to 'napínací háky'.
07:44
This expression is used to describe a feeling of anxious anticipation, like when you're
108
464889
7530
Tento výraz se používá k popisu pocitu úzkostného očekávání, jako když
07:52
waiting nervously for news or for something to potentially happen.
109
472419
5941
nervózně čekáte na zprávy nebo na něco, co se potenciálně stane.
07:58
Like if your football team is in the World Cup final and it's down to a penalty shootout.
110
478360
7450
Jako když je váš fotbalový tým ve finále mistrovství světa a jde o penaltový rozstřel.
08:05
You will be watching on tenterhooks.
111
485810
2889
Budete se dívat na tenterhooks.
08:08
“Yes!!!”.
112
488699
1060
"Ano!!!".
08:09
We are all on tenterhooks, waiting for the exam results to come out.
113
489759
7910
Všichni jsme na háku a čekáme na výsledky zkoušek.
08:17
The only pronunciation pointer I would give here is not to lengthen the double ‘o’.
114
497669
7240
Jediným ukazatelem výslovnosti, který bych zde uvedl, je neprodlužovat dvojité „o“.
08:24
Hooks /hooks/ is not hooks /hu:ks/, but hook /hook/, hook /hook/, hooks /hooks/, hooks
115
504909
8921
Hooks /hooks/ nejsou háčky /hu:ks/, ale hák /hook/, háček /hák/, háčky /háky/, háčky
08:33
on tenterhooks.
116
513830
1780
na napínacích háčcích.
08:35
Next, we have number eight toe the line, toe the line.
117
515610
7950
Dále máme číslo osm špička linie, špička linie.
08:43
This expression is used to mean obey the rules or conform to expectations.
118
523560
7300
Tento výraz se používá ve významu dodržovat pravidla nebo dodržovat očekávání.
08:50
Do what is expected of you and don't cause trouble or pushback in any way.
119
530860
6130
Dělejte to, co se od vás očekává, a v žádném případě nezpůsobujte potíže ani odrazování.
08:56
Toe the line.
120
536990
1010
Špička linie.
08:58
Julia has always been a bit of a rebel, but when she joined the police force, she was
121
538000
5209
Julia byla vždy trochu rebelka, ale když vstoupila do policie, byla
09:03
forced to toe the line and follow the company's policies.
122
543209
3961
nucena držet krok a dodržovat politiku společnosti.
09:07
Regarding pronunciation.
123
547170
2220
Ohledně výslovnosti.
09:09
Here the ‘th’ must be pronounced fully
124
549390
2780
Zde musí být 'th' vyslovováno plně
09:12
with the tongue between the teeth – ‘the’ /ðə/
125
552170
4260
jazykem mezi zuby – 'the' /ðə/
09:16
and let's have a nice sweeping ‘əʊ’ in ‘toe’,
126
556430
5320
a pojďme si pěkně zamést 'əʊ' v 'toe',
09:21
not two /tuː/ or /tɔ:/,
127
561750
1220
ne dvě /tuː/ nebo /tɔ:/,
09:22
but toe /təʊ/, toe the /təʊ ðə/,
128
562970
2190
ale toe / təʊ/, toe the /təʊ ðə/,
09:25
toe the /təʊ ðə/
129
565160
2600
toe the /təʊ ðə/
09:27
toe the line /təʊ ðə laɪn/,
130
567760
1300
toe the line /təʊ ðə laɪn/,
09:29
toe the line /təʊ ðə laɪn/.
131
569060
1870
toe the line /təʊ ðə laɪn/.
09:30
Number nine, the last straw.
132
570930
3730
Číslo devět, poslední kapka.
09:34
This expression is used to describe the final thing or issue, problem or insult, which is
133
574660
6960
Tento výraz se používá k popisu poslední věci nebo problému, problému nebo urážky, která je
09:41
just too much to bear and it causes an unwanted change.
134
581620
5420
prostě příliš nesnesitelná a způsobuje nechtěnou změnu.
09:47
Like imagine carrying a huge box and only just able to cope then someone places a magazine
135
587040
8750
Jako si představte, že nesete obrovskou krabici a dokážete se s ní vyrovnat, pak
09:55
on top.
136
595790
3400
na ni někdo umístí časopis.
09:59
That's tiny addition of weight is enough to make you collapse on the floor.
137
599190
8490
To nepatrné přídavky váhy stačí k tomu, abyste se zhroutili na podlahu.
10:07
That magazine was the final straw.
138
607680
3800
Ten časopis byl poslední kapkou.
10:11
The news of the pay cut was the last straw, he decided to quit his job.
139
611480
5650
Zpráva o snížení platu byla poslední kapkou, rozhodl se v práci skončit.
10:17
In this phrase, let's open the mouth wide for long /ɑː/ in last /lɑːst/
140
617130
7670
V této frázi otevřeme ústa dokořán na dlouho /ɑː/ in last /lɑːst/
10:24
last /lɑːst/
141
624800
1870
last /lɑːst/
10:26
if that fast the ‘t’ in last maybe dropped
142
626670
3840
pokud tak rychle 't' in last možná spadne
10:30
last straw /lɑːs strɔː/
143
630510
1870
poslední kapka /lɑːs strɔː/
10:32
last straw /lɑːs strɔː/
144
632380
1760
poslední kapka /lɑːs strɔː/
10:34
And the final vowel requires a big space inside the mouth or /ɔː/, or /ɔː/
145
634140
7499
A poslední samohláska vyžaduje velký prostor v ústech nebo /ɔː/, nebo /ɔː/
10:41
straw /strɔː/
146
641639
1311
brčko /strɔː/
10:42
the last straw /ðə lɑːst strɔː/ the last straw /ðə lɑːst strɔː/
147
642950
3239
poslední kapka /ðə lɑːst strɔː/ poslední kapka /ðə lɑːst strɔː/
10:46
Now I do hope we're on the same page, which is my 10th phrase on the same page.
148
646189
8020
Teď doufám, že jsme na stejné stránce, což je moje 10. fráze na stejné stránce.
10:54
This expression is used to describe when two or more people have the same understanding
149
654209
6060
Tento výraz se používá k popisu situace, kdy dva nebo více lidí chápou stejný
11:00
of a particular issue.
150
660269
1771
problém.
11:02
For example, I am committed to doing intermittent fasting and my partner is on the same page.
151
662040
8250
Já se například zavazuji k přerušovanému půstu a můj partner je na tom stejně.
11:10
We've both read the same information about it and we understand its benefits.
152
670290
5340
Oba jsme o něm četli stejné informace a rozumíme jeho výhodám.
11:15
So we are on the same page.
153
675630
2829
Takže jsme na stejné vlně.
11:18
My aunt, however, has not read the information and she is skeptical about it.
154
678459
6781
Moje teta však informace nečetla a je k nim skeptická.
11:25
She is not on the same page as us.
155
685240
2410
Není na stejné vlně jako my.
11:27
We need to make sure we're all on the same page before we commit to buying a house.
156
687650
6080
Než se zavážeme ke koupi domu, musíme se ujistit, že jsme všichni na stejné vlně.
11:33
And talking about pages.
157
693730
1910
A mluvit o stránkách.
11:35
I have created a lovely PDF worksheet for this lesson, which you can download for free
158
695640
6150
Pro tuto lekci jsem vytvořil krásný pracovní list PDF, který si můžete zdarma stáhnout,
11:41
by joining my free ESL mailing list.
159
701790
2410
když se připojíte k mému bezplatnému ESL mailing listu.
11:44
I'll leave a link in the description below.
160
704200
3170
Nechám odkaz v popisu níže.
11:47
Number 11.
161
707370
1000
Číslo 11.
11:48
A fly in the ointment.
162
708370
2430
Moucha v masti.
11:50
This expression is used to describe something which spoils a situation just as a fly would
163
710800
6729
Tento výraz se používá k popisu něčeho, co zkazí situaci stejně jako moucha,
11:57
if it blew into a freshly painted wall and stuck.
164
717529
4071
když foukne do čerstvě natřené zdi a uvízne.
12:01
Oh a fly.
165
721600
1760
Ach, moucha.
12:03
I've just painted that wall.
166
723360
2620
Právě jsem namaloval tu zeď.
12:05
Daniels severe intoxication on his wedding day was the fly in the ointment the whole
167
725980
6349
Danielova těžká intoxikace v den jeho svatby byla tou mouchou, kdy
12:12
day was ruined.
168
732329
1801
byl celý den zničen.
12:14
‘The’ here is pronounced /ðiː/ because the following sound is a vowel sound /ˈɔɪ/
169
734130
6649
'The' se zde vyslovuje /ðiː/, protože následující zvuk je samohláska /ˈɔɪ/
12:20
ointment.
170
740779
1000
mast.
12:21
So, the ointment /ði ˈɔɪntmənt/, /ði ˈɔɪntmənt/.
171
741779
5401
Tedy mast /ði ˈɔɪntmənt/, /ði ˈɔɪntmənt/.
12:27
And the first ‘t’ in oint-meant is often dropped.
172
747180
4690
A první 't' v masti se často vynechává.
12:31
A fly in the ointment /ə flaɪ ɪn ði ˈɔɪnmənt/,
173
751870
2990
Moucha v masti /ə flaɪ ɪn ði ˈɔɪnmənt/,
12:34
A fly in the ointment /ə flaɪ ɪn ði ˈɔɪnmənt/
174
754860
3750
Moucha v masti /ə flaɪ ɪn ði ˈɔɪnmənt/
12:38
Number twelve.
175
758610
1000
Číslo dvanáct.
12:39
To turn the tables.
176
759610
3360
Chcete-li obrátit tabulky.
12:42
This expression is used to describe a situation where the balance of power has changed, or
177
762970
7150
Tento výraz se používá k popisu situace, kdy se poměr sil změnil nebo
12:50
where there's a reversal of one's position relative to someone else.
178
770120
6250
kdy došlo k obrácení pozice vůči někomu jinému.
12:56
So for example, if I am super rich, and I'm offering you a job because you're struggling
179
776370
6750
Takže například, když jsem super bohatý a nabízím vám práci, protože máte
13:03
financially, but then next week, you suddenly become super rich and I lose everything.
180
783120
7230
finanční potíže, ale příští týden se náhle stanete superbohatým a já o všechno přijdu.
13:10
And I asked you for a job, you could say the tables have turned.
181
790350
5560
A požádal jsem vás o práci, dalo by se říci, že se karta obrátila.
13:15
At the start of the debate he was making me look really bad running rings around me with
182
795910
5670
Na začátku debaty mě svými fantazijními slovy přiměl vypadat opravdu špatně
13:21
his fancy words.
183
801580
2480
.
13:24
However, once I calmed down and started making my points, I was able to turn the tables on
184
804060
6219
Jakmile jsem se však uklidnil a začal dělat své body, dokázal jsem s
13:30
him and win the overall argument.
185
810279
3261
ním otočit karty a vyhrát celkový spor.
13:33
Now the ‘ur’ /ɜː/ vowel is tricky for many students
186
813540
4430
Nyní je samohláska 'ur' /ɜː/ pro mnoho studentů složitá
13:37
‘ur’ /ɜː/ We ignore the letter ‘r’ so we don't say
187
817970
5960
'ur' /ɜː/ Ignorujeme písmeno 'r', takže neříkáme
13:43
‘turn’ /tɜːrn/, we say ‘turn’ /tɜːn/
188
823930
2560
'turn' /tɜːrn/, říkáme 'turn' /tɜːn/
13:46
/tɜːn/ and we make the long /ɜː/ sound
189
826490
5070
/tɜːn / a uděláme dlouhý /ɜː/ zvuk
13:51
no ‘r’ turn /tɜːn/,
190
831560
2529
no 'r' turn /tɜːn/,
13:54
turn /tɜːn/.
191
834089
1571
turn /tɜːn/.
13:55
The other thing to note here is the end of ‘table’, ‘table’, ‘tables’.
192
835660
8250
Další věc, kterou je třeba si povšimnout, je konec výrazů 'table', 'table', 'tables'.
14:03
The ‘L’ here is a dark ‘L’.
193
843910
1739
„L“ je zde tmavé „L“.
14:05
Uhl-- Uhl-- Table /ˈteɪbəl/.
194
845649
3161
Uhl-- Uhl-- Tabulka /ˈteɪbəl/.
14:08
Table /ˈteɪbəl/.
195
848810
1579
Tabulka /ˈteɪbəl/.
14:10
So you want to make the sound resonate further back in your mouth so that it creates a darker
196
850389
5931
Takže chcete, aby zvuk rezonoval dále v ústech, aby vytvořil temnější
14:16
sound.
197
856320
1000
zvuk.
14:17
Uhl -- Table /ˈteɪbəl/.
198
857320
1519
Uhl -- Table /ˈteɪbəl/.
14:18
To turn the tables.
199
858839
2761
Chcete-li obrátit tabulky.
14:21
Next, we have 13 - out of the blue.
200
861600
5850
Dále máme 13 – z ničeho nic.
14:27
This expression is used to describe something which happens unexpectedly.
201
867450
5990
Tento výraz se používá k popisu něčeho, co se stane neočekávaně.
14:33
So when you do not expect it.
202
873440
2880
Takže když to nečekáte.
14:36
For example, it could be a nice surprise to get a phone call from an old friend out of
203
876320
5590
Příjemným překvapením může být například telefonát od starého přítele z
14:41
the blue.
204
881910
1000
ničeho nic.
14:42
Oh, sorry, hang on.
205
882910
1470
Oh, promiň, vydrž.
14:44
My phone is.. is ringing.
206
884380
2509
Můj telefon... zvoní.
14:46
Oh, its’ Sadie.
207
886889
2921
Oh, to je Sadie.
14:49
Hi, Sadie, how are you?
208
889810
4370
Ahoj, Sadie, jak se máš?
14:54
This is a nice surprise.
209
894180
1050
To je milé překvapení.
14:55
I haven't heard from you for ages.
210
895230
2730
Neslyšel jsem o tobě celé věky.
14:57
You're calling me out of the blue what's going on?
211
897960
3000
Voláte mi z ničeho nic, co se děje?
15:00
Now with this phrase, you have a few options, we can say, out of the blue, with a week of
212
900960
7650
Nyní s touto frází máte několik možností, můžeme říci, z ničeho nic, s týdnem
15:08
/əv/, /əv/, /əv/.
213
908610
2260
/əv/, /əv/, /əv/.
15:10
Out of the blue /aʊt əv ðə bluː/
214
910870
2760
Out of the blue /aʊt əv ðə bluː/
15:13
or outta the blue /ˈaʊtə ðə bluː/
215
913630
1640
nebo outta the blue /ˈaʊtə ðə bluː/
15:15
outta the blue /ˈaʊtə ðə bluː/
216
915270
2970
outta the blue /ˈaʊtə ðə bluː/
15:18
taking away the /v/ outta
217
918240
1380
odebrání /v/ outta
15:19
not out of, outta, outta the blue /ˈaʊtə ðə bluː/.
218
919620
4519
ne z, outta, outta the blue /ˈaətː.
15:24
Or we can go one step further and do a glottal ‘T’.
219
924139
4370
Nebo můžeme jít o krok dále a udělat glotální „T“.
15:28
Out of /ˈaʊʔə/
220
928509
1301
Z /ˈaʊʔə/
15:29
out of the blue /ˈaʊʔə ðə bluː/, out of the blue /ˈaʊʔə ðə bluː/.
221
929810
3269
z ničeho /ˈaʊʔə ðə bluː/, z ničeho /ˈaʊʔə ðə bluː/.
15:33
Though, I would always encourage you to work a bit harder, and keep this ‘T’ in place
222
933079
6370
Vždy bych vás ale povzbudil, abyste pracovali trochu tvrději a drželi toto 'T' na místě
15:39
out of the blue /ˈaʊtə ðə bluː/, out of the blue /ˈaʊtə ðə bluː/.
223
939449
3851
z ničeho nic /ˈaʊtə ðə bluː/, z ničeho nic /ˈaʊtə ðə bluː/.
15:43
Number 14.
224
943300
1380
Číslo 14.
15:44
To hold your own.
225
944680
2870
Držet se.
15:47
This expression is used to describe when you're able to defend yourself or maintain your position.
226
947550
7450
Tento výraz se používá k popisu, kdy jste schopni se bránit nebo udržet svou pozici.
15:55
So, if someone is bullying you or putting pressure on you to do something that you don't
227
955000
6310
Takže, pokud vás někdo šikanuje nebo na vás vyvíjí nátlak, abyste udělali něco, co dělat nechcete
16:01
want to do, then you will need to hold your own especially if there's no one else there
228
961310
7550
, pak se budete muset držet svého, zvláště pokud tam není nikdo jiný, kdo by
16:08
to back you up or support you.
229
968860
2190
vás podpořil nebo podpořil.
16:11
She was the underdog but she managed to hold her own against some of the toughest opponents
230
971050
5930
Byla smolař, ale dokázala obstát proti některým z nejtěžších soupeřů
16:16
in the competition.
231
976980
1390
v soutěži.
16:18
Again, the ‘your’ /jɔː/ here can be weak /jə/.
232
978370
4250
Opět platí, že „vaše“ /jɔː/ zde může být slabé /jə/.
16:22
‘your’ /jə/.
233
982620
1670
'vaše' /jə/.
16:24
Hold your own /həʊld jər əʊn/
234
984290
1729
Hold your own /həʊld jər əʊn/
16:26
hold your own /həʊld jər əʊn/.
235
986019
1421
hold your own /həʊld jər əʊn/.
16:27
Then it starts to sound like hold your /həʊldjə/, hold your /həʊldjə/
236
987440
5490
Pak to začne znít jako hold your /həʊldjə/, hold your /həʊldjə/
16:32
Then we have an intruding /r/ popping in here between
237
992930
3860
Pak tu mezi
16:36
/jə/ and /əʊn/
238
996790
1620
/jə/ a /əʊn /
16:38
to make /rəʊn/, /rəʊn/.
239
998410
2960
vnikne /rəʊn/, /rəʊn/.
16:41
So we have /həʊl djə rəʊn/,
240
1001370
2440
Takže máme /həʊl djə rəʊn/,
16:43
/həʊl djə rəʊn/,
241
1003810
2009
/həʊl djə rəʊn/,
16:45
hold your own /həʊl djə rəʊn/,
242
1005819
3481
drž se /həʊl djə rəʊn/,
16:49
hold your own /həʊl djə rəʊn/.
243
1009300
2610
drž se /həʊl djə rəʊn/.
16:51
Number 15.
244
1011910
1060
Číslo 15.
16:52
To cut to the chase.
245
1012970
3270
Abychom šli do toho.
16:56
This expression is used to mean getting to the point quickly.
246
1016240
5610
Tento výraz se používá k tomu, aby se rychle dostal k věci.
17:01
We use it when we need to be direct and say what's important.
247
1021850
3800
Používáme ho, když potřebujeme být přímí a říct, co je důležité.
17:05
In the UK we aren't typically direct unless the situation really requires it.
248
1025650
7620
Ve Spojeném království nejsme obvykle přímí, pokud to situace skutečně nevyžaduje.
17:13
Often being too direct can be considered impolite.
249
1033270
3549
Být příliš přímý lze často považovat za nezdvořilé.
17:16
But there are times when you need to be direct.
250
1036819
4071
Ale jsou chvíle, kdy potřebujete být přímý.
17:20
If you are in charge, and have to be decisive.
251
1040890
4640
Pokud jste ve vedení a musíte být rozhodní.
17:25
If a situation is dangerous, and you have to be clear and to the point, or simply if
252
1045530
6240
Pokud je situace nebezpečná a vy musíte být jasní a k věci, nebo prostě pokud
17:31
time is tight, and a deadline is looming.
253
1051770
3789
je málo času a blíží se termín.
17:35
Look, let's cut to the chase, I need you to finish the project by Friday or you're out.
254
1055559
5851
Podívej, pojďme na to, potřebuji, abys dokončil projekt do pátku, nebo budeš pryč.
17:41
In this phrase, we merge the two /t/ ‘Ts’ in ‘cut’ and ‘to.
255
1061410
7570
V této frázi sloučíme dvě /t/ 'T' v 'cut' a 'to.
17:48
So we hear, cut to /kʌtə/,
256
1068980
3130
Takže slyšíme, střih na /kʌtə/,
17:52
cut to /kʌtə/
257
1072110
1240
střih na /kʌtə/
17:53
You might be able to hear the hold or a glottal stop in cut /kʌʔ/,
258
1073350
7490
Možná uslyšíte držení nebo ráz v střihu /kʌʔ/,
18:00
cut /kʌʔ/, cut to /kʌʔ tə/,
259
1080840
1440
střih /kʌʔ/, střih na /kʌʔ tə/,
18:02
cut to /kʌʔ tə/,
260
1082280
1000
střih na /kʌʔ tə /,
18:03
And again with the ‘CH’ never pronounce this as a soft /ʃ/.
261
1083280
5670
A znovu s 'CH' to nikdy nevyslovujte jako měkké /ʃ/.
18:08
It should be /ʧ/, /ʧ/.
262
1088950
3200
Mělo by to být /ʧ/, /ʧ/.
18:12
Chase /tʃeɪs/,
263
1092150
1759
Pronásledovat /tʃeɪs/,
18:13
chase /tʃeɪs/, cut to the chase /kʌt tə ðə ʧeɪs/,
264
1093909
3311
pronásledovat /tʃeɪs/, pronásledovat /kʌt tə ðə ʧeɪs/,
18:17
cut to the chase /kʌt tə ðə ʧeɪs/.
265
1097220
1680
pronásledovat /kʌt tə ðə ʧeɪs/.
18:18
Ah, you might also notice that the ‘to’ the vowel is weak - /tə/, /tə/.
266
1098900
5880
Aha, také si můžete všimnout, že samohláska 'to' je slabá - /tə/, /tə/.
18:24
Cut to /tə/ the chase.
267
1104780
3370
Střih na /tə/.
18:28
Cut to the chase /kʌt tə ðə ʧeɪs/.
268
1108150
1820
Střih /kʌt tə ðə ʧeɪs/.
18:29
Cut to the chase /kʌt tə ðə ʧeɪs/.
269
1109970
2000
Střih /kʌt tə ðə ʧeɪs/.
18:31
Now, I am going to cut to the chase and ask you to support my work by clicking the like
270
1111970
6230
Nyní přejdu do toho a požádám vás, abyste podpořili moji práci kliknutím na
18:38
button and subscribing.
271
1118200
2890
tlačítko To se mi líbí a přihlášením k odběru.
18:41
If you want to hang out again.
272
1121090
3190
Pokud se chcete znovu setkat.
18:44
Take a moment to write down in the comments any of the phrases that were completely new
273
1124280
5520
Udělejte si chvilku a napište do komentářů kteroukoli z frází, která
18:49
to you.
274
1129800
1250
pro vás byla zcela nová.
18:51
Try putting it into an example sentence as this will help you to start remembering it
275
1131050
5830
Zkuste to vložit do příkladu věty, protože vám to pomůže začít si to pamatovat
18:56
for the future.
276
1136880
1230
do budoucna.
18:58
Thank you for watching.
277
1138110
1630
Děkuji za sledování.
18:59
Until next time, take care and goodbye!
278
1139740
2170
Do příště se opatrujte a sbohem!
O tomto webu

Tato stránka vám představí videa na YouTube, která jsou užitečná pro výuku angličtiny. Uvidíte lekce angličtiny vedené špičkovými učiteli z celého světa. Dvojklikem na anglické titulky zobrazené na každé stránce s videem si video přehrajete přímo odtud. Titulky se posouvají synchronizovaně s přehráváním videa. Pokud máte nějaké připomínky nebo požadavky, kontaktujte nás prosím pomocí tohoto kontaktního formuláře.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7