How we could make carbon-negative concrete | Tom Schuler

53,188 views

2021-01-04・ 3229    51


Take action on climate change at http://countdown.ted.com. Concrete is all around us: we use it to build our roads, buildings, bridges and much more. Yet over the last 2,000 years, the art of mixing cement and using it to bind concrete hasn't changed very much -- and it remains one of the world's biggest emitters of carbon. Entrepreneur Tom Schuler previews an innovative way to create concrete, potentially turning it into a carbon sink that traps CO2 from the atmosphere -- while producing a viable building material. This talk was part of the Countdown Global Launch on 10.10.2020. (Watch the full event here: https://youtu.be/5dVcn8NjbwY.) Countdown is TED's global initiative to accelerate solutions to the climate crisis. The goal: to build a better future by cutting greenhouse gas emissions in half by 2030, in the race to a zero-carbon world. Get involved at https://countdown.ted.com/sign-up Follow Countdown on Twitter: http://twitter.com/tedcountdown Follow Countdown on Instagram: http://instagram.com/tedcountdown Subscribe to our channel: http://youtube.com/TED TED's videos may be used for non-commercial purposes under a Creative Commons License, Attribution–Non Commercial–No Derivatives (or the CC BY – NC – ND 4.0 International) and in accordance with our TED Talks Usage Policy (https://www.ted.com/about/our-organization/our-policies-terms/ted-talks-usage-policy). For more information on using TED for commercial purposes (e.g. employee learning, in a film or online course), please submit a Media Request at https://media-requests.ted.com

Instruction

Double-click on the English captions to play the video from there.

00:00
Transcriber: TED Translators Admin Reviewer: Rhonda Jacobs
Çeviri: Nihal Aksakal Gözden geçirme: Cihan Ekmekçi
00:13
Concrete is all around us,
Beton her yerde, ancak çoğumuz
00:14
but most of us don't even notice that it's there.
orada olduğunu fark etmiyoruz bile.
00:17
We use concrete to build our roads, buildings, bridges, airports;
Yol, bina, köprü, hava alanı inşa etmek için kullanıyoruz,
00:21
it's everywhere.
her yerde.
00:23
The only resource we use more than concrete is water.
Betondan çok kullandığımız tek kaynak su.
00:26
And with population growth and urbanization,
Nüfus artışı ve kentleşme ile birlikte betona
00:28
we're going to need concrete more than ever.
her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olacak.
00:30
But there's a problem.
Ama bir problem var.
00:32
Cement's the glue that holds concrete together.
Çimento, betonu bir arada tutan yapıştırıcı.
00:35
And to make cement,
O çimentoyu yapmak için kireç taşı
00:37
you burn limestone with other ingredients in a kiln at very high temperatures.
diğer malzemelerle birlikte fırında, yüksek sıcaklıkta yakılır.
00:42
One of the byproducts of that process is carbon dioxide, or CO2.
Bu işlemin yan ürünlerinden biri karbondioksit - yani CO2.
00:46
For every ton of cement that's manufactured,
Üretilen her ton çimento için
00:49
almost a ton of CO2 is emitted into the atmosphere.
atmosfere neredeyse bir ton CO2 salınır.
00:53
As a result,
Sonuç olarak,
00:55
the cement industry is the second-largest industrial emitter of CO2,
çimento endüstrisi, toplam küresel emisyonların neredeyse
00:59
responsible for almost eight percent of total global emissions.
yüzde sekizinden sorumlu ikinci en büyük endüstriyel CO2 yayıcısı olur.
01:03
If we're going to solve global warming,
Küresel ısınmayı çözeceksek
01:06
innovation in both cement production and carbon utilization
hem çimento üretiminde hem de karbon kullanımında
01:10
is absolutely necessary.
yenilik kesinlikle gerekli.
01:13
Now, to make concrete, you mix cement with stone, sand, and other ingredients,
Şimdi beton yapmak için, çimentoyu taş, kum ve diğer malzemelerle karıştırın,
01:19
throw in a bunch of water, and then wait for it to harden or cure.
bir miktar su koyup sertleşmesini veya kürleşmesini bekleyin.
01:23
With precast products like pavers and blocks,
Kaldırım taşları ve bloklar gibi önyapım ürünlerde,
01:26
you might shoot steam into the curing chamber
kürleme sürecini hızlandırmak için
01:28
to try to accelerate the curing process.
kürleme odasına buhar püskürtebilirsiniz.
01:30
For buildings, roads, and bridges,
Binalar, yollar ve köprüler için
01:33
we pour what's called ready-mix concrete into a mold on the job site
şantiyedeki bir kalıba hazır beton denen şey dökülüp
01:37
and wait for it to cure over time.
zamanla kürlenmesi beklenir.
01:39
Now, for over 50 years, scientists believed
50 yıldan fazla bir süredir bilim insanları,
01:43
that if they cured concrete with CO2 instead of water,
betonu su yerine CO2 ile kürlerlerse
daha dayanıklı olacağına inanıyorlardı,
01:47
it would be more durable,
ancak Portland çimentosunun kimyası tarafından engelleniyorlardı.
01:49
but they were hamstrung by Portland cement's chemistry.
01:51
You see, it likes to react with both water and CO2,
Hem su hem de CO2 ile reaksiyona girmeyi seviyor
01:55
and those conflicting chemistries just don't make for very good concrete.
ve bu çelişkili kimyalar çok iyi beton yapmıyor.
01:59
So we came up with a new cement chemistry.
Bu yüzden yeni bir çimento yapısı bulduk.
02:01
We use the same equipment and raw materials,
Aynı ekipmanı ve hammaddeleri kullanıyoruz,
02:04
but we use less limestone,
ancak daha az kireç taşı kullanıyoruz
02:06
and we fire the kiln at a lower temperature,
ve fırını daha düşük bir sıcaklıkta ateşleyerek
02:08
resulting in up to a 30 percent reduction in CO2 emissions.
CO2 emisyonlarında yüzde 30'a varan azalma sağlıyoruz.
02:12
Our cement doesn't react with water.
Çimentomuz su ile reaksiyona girmez.
02:14
We cure our concrete with CO2,
Betonumuzu CO2 ile kürleriz
02:17
and we get that CO2 by capturing waste gas
ve bu CO2'yi, aksi takdirde
02:20
from industrial facilities like ammonia plants or ethanol plants
atmosfere salınacak olan amonyak tesisleri veya etanol tesisleri gibi
02:25
that otherwise would've been released into the atmosphere.
endüstriyel tesislerden gelen atık gazı tutarak elde ederiz.
02:28
During curing, the chemical reaction with our cement breaks apart the CO2,
Kürleme sırasında, çimento ile kimyasal reaksiyon CO2'yi parçalar,
02:33
capturing the carbon to make limestone,
karbonu kireç taşı yapmak için tutar
02:36
and that limestone's used to bind the concrete together.
ve bu kireç taşı betonu kaynaştırmak için kullanılır.
02:40
Now, if a bridge made out of our concrete were ever demolished,
Betonumuzdan yapılmış bir köprü yıkıldıysa
02:43
there's no fear of the CO2 being emitted because it doesn't exist any longer.
CO2 salınımı korkusu yok çünkü CO2 salınımı artık yok.
02:49
When you combine the emissions reduction during cement production
Çimento üretimi sırasında emisyon azaltımını
02:52
with the CO2 consumption during concrete curing,
beton kürleme sırasındaki CO2 tüketimiyle karşılaştırdığınızda
02:56
we reduce cement's carbon footprint by up to 70 percent.
çimentonun karbon ayak izini yüzde 70'e kadar azaltıyoruz.
03:00
And because we don't consume water, we also save trillions of liters of water.
Su tüketmediğimiz için trilyonlarca litre su tasarrufu da yapıyoruz.
03:05
Now, convincing a 2,000-year-old industry
Son 200 yılda pek gelişmemiş
03:08
that hasn't evolved much over the last 200 years,
2.000 yıllık bir endüstriyi ikna etmek
03:11
is not easy;
kolay değil,
03:12
but there are lots of new and existing industry players
ancak bu zorluğa hamle yapan birçok yeni
03:16
that are attacking that challenge.
ve mevcut sektör oyuncusu var.
03:18
Our strategy is to ease adoption
Stratejimiz, sürdürülebilirliğin ötesine geçen
03:20
by seeking solutions that go beyond just sustainability.
çözümler arayarak benimsemeyi kolaylaştırmak.
03:24
We use the same processes, raw material, and equipment
Klasik beton yapımında yapılan işlemlerin, kullanılan ham maddelerin
03:27
that's used to make traditional concrete,
ve ekipmanların aynısını kullanıyoruz,
03:29
but our new cement makes concrete cured with CO2
ancak yeni çimentomuz daha güçlü, daha dayanıklı,
03:33
that is stronger, more durable, lighter in color,
rengi daha açık, CO2 ile beton kürlenmesini sağlıyor
03:37
and it cures in 24 hours instead of 28 days.
ve 28 gün yerine 24 saat içinde kürleniyor.
03:41
Our new technology for ready-mix
Hazır karışım için yeni teknolojimiz
03:43
is in testing and infrastructure applications,
test ve altyapı uygulamalarında
03:46
and we've pushed our research even further
ve araştırmamızı karbon kuyusu
03:48
to develop a concrete that may become a carbon sink.
haline gelebilecek bir beton geliştirmek için daha da ileriye taşıdık.
03:51
That means that we will consume more CO2 than is emitted during cement production.
Bu, çimento üretimi sırasında salınandan fazla CO2 tüketeceğimiz anlamına gelir.
03:57
Since we can't use CO2 gas at a construction site,
Bir şantiyede CO2 gazı kullanamadığımız için
04:00
we knew we had to deliver it to our concrete
onu betonumuza katı veya sıvı halde
04:02
in either a solid or liquid form.
vermemiz gerektiğini biliyorduk.
04:04
So we've been partnering with companies that are taking waste CO2
Bu nedenle atık CO2 alan ve onu portakal suyunda kullandığınızla
04:09
and transforming it into a useful family of chemicals
aynı olan oksalik asit veya sitrik asit gibi
04:12
like oxalic acid or citric acid,
yararlı bir kimyasallar ailesine dönüştüren
04:15
the same one you use in orange juice.
şirketlerle ortaklık kuruyoruz.
04:17
When that acid reacts with our cement,
Bu asit çimentomuzla reaksiyona girdiğinde
04:19
we can pack in as much as four times more carbon into the concrete,
betona dört kat daha fazla karbon ekleyerek
onu karbon negatif hale getirebiliriz.
04:23
making it carbon negative.
04:25
That means that for a one-kilometer road section, we would consume more CO2
Bu, bir kilometrelik bir yol kesitinde, bir yılda neredeyse 100.000 ağacın
04:30
than almost a 100,000 trees do during one year.
tükettiğinden daha fazla CO2 tüketeceğimiz anlamına gelir.
04:33
So thanks to chemistry and waste CO2,
Kimya ve atık CO2 sayesinde,
04:37
we're trying to convert the concrete industry,
gezegende en çok kullanılan ikinci malzeme olan,
04:39
the second-most-used material on the planet,
beton endüstrisini gezegen için
04:42
into a carbon sink for the planet.
bir karbon kuyusuna dönüştürmeye çalışıyoruz.
04:46
Thank you.
Teşekkürler.
About this site

This site was created for the purpose of learning English through video.

Each video can be played with simultaneous captions in English and your native language.

Double-click on the English captions will play the video from there.

If you have any comments or suggestions, please contact us using this contact form.