How we could make carbon-negative concrete | Tom Schuler

53,188 views

2021-01-04・ 3229    51


Take action on climate change at http://countdown.ted.com. Concrete is all around us: we use it to build our roads, buildings, bridges and much more. Yet over the last 2,000 years, the art of mixing cement and using it to bind concrete hasn't changed very much -- and it remains one of the world's biggest emitters of carbon. Entrepreneur Tom Schuler previews an innovative way to create concrete, potentially turning it into a carbon sink that traps CO2 from the atmosphere -- while producing a viable building material. This talk was part of the Countdown Global Launch on 10.10.2020. (Watch the full event here: https://youtu.be/5dVcn8NjbwY.) Countdown is TED's global initiative to accelerate solutions to the climate crisis. The goal: to build a better future by cutting greenhouse gas emissions in half by 2030, in the race to a zero-carbon world. Get involved at https://countdown.ted.com/sign-up Follow Countdown on Twitter: http://twitter.com/tedcountdown Follow Countdown on Instagram: http://instagram.com/tedcountdown Subscribe to our channel: http://youtube.com/TED TED's videos may be used for non-commercial purposes under a Creative Commons License, Attribution–Non Commercial–No Derivatives (or the CC BY – NC – ND 4.0 International) and in accordance with our TED Talks Usage Policy (https://www.ted.com/about/our-organization/our-policies-terms/ted-talks-usage-policy). For more information on using TED for commercial purposes (e.g. employee learning, in a film or online course), please submit a Media Request at https://media-requests.ted.com

Instruction

Double-click on the English captions to play the video from there.

00:00
Transcriber: TED Translators Admin Reviewer: Rhonda Jacobs
Traducător: Cristina Danila Corector: Andra Mocanu
00:13
Concrete is all around us,
Betonul este peste tot în jurul nostru,
00:14
but most of us don't even notice that it's there.
dar cei mai mulți dintre noi nici nu realizează că există.
00:17
We use concrete to build our roads, buildings, bridges, airports;
Folosim beton ca să ne construim drumuri, clădiri, poduri, aeroporturi;
00:21
it's everywhere.
este peste tot.
Singura resursă pe care o folosim mai mult decât betonul este apa.
00:23
The only resource we use more than concrete is water.
00:26
And with population growth and urbanization,
Și odată cu creșterea populației și a urbanizării,
00:28
we're going to need concrete more than ever.
vom avea nevoie de beton mai mult ca oricând.
00:30
But there's a problem.
Dar există o problemă.
00:32
Cement's the glue that holds concrete together.
Cimentul e liantul care întărește betonul.
00:35
And to make cement,
Și pentru a face ciment,
00:37
you burn limestone with other ingredients in a kiln at very high temperatures.
arzi calcar cu alte ingrediente într-un cuptor la temperaturi foarte înalte.
00:42
One of the byproducts of that process is carbon dioxide, or CO2.
Unul dintre produsele secundare ale procesului e dioxidul de carbon, sau CO2.
00:46
For every ton of cement that's manufactured,
Pentru fiecare tonă de ciment produsă,
00:49
almost a ton of CO2 is emitted into the atmosphere.
aproape o tonă de CO2 e emisă în atmosferă.
00:53
As a result,
Ca urmare,
00:55
the cement industry is the second-largest industrial emitter of CO2,
industria cimentului e a doua cea mai mare industrie producătoare de CO2,
00:59
responsible for almost eight percent of total global emissions.
responsabilă pentru aproape opt la sută din emisiile globale.
01:03
If we're going to solve global warming,
Dacă e să soluționăm încălzirea globală,
01:06
innovation in both cement production and carbon utilization
inovația atât în producția cimentului cât și în utilizarea carbonului
01:10
is absolutely necessary.
este absolut necesară.
01:13
Now, to make concrete, you mix cement with stone, sand, and other ingredients,
Pentru a face beton, amesteci ciment cu piatră, nisip și alte ingrediente,
01:19
throw in a bunch of water, and then wait for it to harden or cure.
adaugi o grămadă de apă și apoi aștepți să se întărească sau să se usuce.
01:23
With precast products like pavers and blocks,
La produse prefabricate ca pavele sau cărămizi,
01:26
you might shoot steam into the curing chamber
ai putea să pompezi abur în camera de întărire
01:28
to try to accelerate the curing process.
ca să încerci accelerarea procesului de întărire.
01:30
For buildings, roads, and bridges,
Pentru clădiri, drumuri și poduri,
01:33
we pour what's called ready-mix concrete into a mold on the job site
turnăm așa numitul ciment „gata amestecat” într-o matriță direct pe șantier
01:37
and wait for it to cure over time.
și așteptăm să se întărească.
01:39
Now, for over 50 years, scientists believed
Pentru mai bine de 50 de ani, cercetătorii au crezut
01:43
that if they cured concrete with CO2 instead of water,
că dacă tratau betonul cu CO2 în loc de apă,
01:47
it would be more durable,
va fi mai durabil,
dar au fost împiedicați de proprietățile chimice ale cimentului Portland.
01:49
but they were hamstrung by Portland cement's chemistry.
01:51
You see, it likes to react with both water and CO2,
Îi place să reacționeze atât cu apă cât și cu CO2,
01:55
and those conflicting chemistries just don't make for very good concrete.
și aceste reacții chimice conflictuale nu îl fac un beton foarte bun.
01:59
So we came up with a new cement chemistry.
Așa că am creat o nouă rețetă pentru ciment.
02:01
We use the same equipment and raw materials,
Folosim același echipament și materii prime,
02:04
but we use less limestone,
dar folosim mai puțin calcar
02:06
and we fire the kiln at a lower temperature,
și încingem cuptorul la o temperatură mai joasă,
02:08
resulting in up to a 30 percent reduction in CO2 emissions.
obținând o reducere de până la 30 la sută a emisiilor de CO2.
02:12
Our cement doesn't react with water.
Cimentul nostru nu reacționează cu apa.
02:14
We cure our concrete with CO2,
Tratăm cimentul nostru cu CO2,
02:17
and we get that CO2 by capturing waste gas
și obținem acest CO2 capturând gazul rezidual
02:20
from industrial facilities like ammonia plants or ethanol plants
din instalații industriale precum fabricile de amoniac sau de etanol,
02:25
that otherwise would've been released into the atmosphere.
care, altfel, ar fi fost eliberat în atmosferă.
02:28
During curing, the chemical reaction with our cement breaks apart the CO2,
În timpul tratamentului, reacția chimică cu cimentul nostru descompune CO2,
02:33
capturing the carbon to make limestone,
capturând carbonul pentru a face calcar,
02:36
and that limestone's used to bind the concrete together.
și acel calcar e folosit să lege betonul la un loc.
02:40
Now, if a bridge made out of our concrete were ever demolished,
Dacă un pod făcut cu betonul nostru ar fi demolat vreodată,
02:43
there's no fear of the CO2 being emitted because it doesn't exist any longer.
nu există teama că CO2 va fi eliberat, deoarece acesta nu mai există.
02:49
When you combine the emissions reduction during cement production
Când combini reducerea emisiilor din timpul producerii cimentului
02:52
with the CO2 consumption during concrete curing,
cu consumul de CO2 din timpul tratării betonului,
02:56
we reduce cement's carbon footprint by up to 70 percent.
reduci amprenta de carbon a cimentului cu până la 70 la sută.
03:00
And because we don't consume water, we also save trillions of liters of water.
Și pentru că nu folosim apă, economisim de asemenea trilioane de litri de apă.
03:05
Now, convincing a 2,000-year-old industry
Să convingi o industrie veche de 2.000 de ani,
03:08
that hasn't evolved much over the last 200 years,
care nu a evoluat mult în ultimii 200 de ani,
03:11
is not easy;
nu e ușor;
03:12
but there are lots of new and existing industry players
dar există mulți agenți în industrie, noi și vechi,
03:16
that are attacking that challenge.
care acceptă această provocare.
03:18
Our strategy is to ease adoption
Strategia noastră e să ușurăm implementarea,
03:20
by seeking solutions that go beyond just sustainability.
căutând soluții care merg mai departe de sustenabilitate.
03:24
We use the same processes, raw material, and equipment
Folosim același proces, echipament și aceeași materie primă
03:27
that's used to make traditional concrete,
folosite la fabricarea tradițională a betonului,
03:29
but our new cement makes concrete cured with CO2
dar cimentul nostru nou face beton tratat cu CO2
03:33
that is stronger, more durable, lighter in color,
mai puternic, mai durabil, mai deschis la culoare,
03:37
and it cures in 24 hours instead of 28 days.
și se usucă în 24 de ore în loc de 28 de zile.
03:41
Our new technology for ready-mix
Noua noastră tehnologie pentru cimentul „gata amestecat”
03:43
is in testing and infrastructure applications,
e în testare în aplicații de infrastructură,
03:46
and we've pushed our research even further
și am dus chiar mai departe cercetarea noastră,
03:48
to develop a concrete that may become a carbon sink.
pentru a dezvolta un beton care poate deveni un depozit de carbon.
03:51
That means that we will consume more CO2 than is emitted during cement production.
Asta înseamnă că vom consuma mai mult CO2 decât cel emis în producția cimentului.
03:57
Since we can't use CO2 gas at a construction site,
Deoarece nu putem folosi CO2 pe șantier,
04:00
we knew we had to deliver it to our concrete
am știut că trebuia să îl încorporăm în betonul nostru
04:02
in either a solid or liquid form.
într-o formă solidă sau lichidă.
04:04
So we've been partnering with companies that are taking waste CO2
Așa că ne-am asociat cu companii care preiau deșeuri de CO2
04:09
and transforming it into a useful family of chemicals
și le transformă într-o gamă de produse chimice utile,
04:12
like oxalic acid or citric acid,
precum acidul oxalic sau acidul citric,
același pe care îi folosești în sucul de portocale.
04:15
the same one you use in orange juice.
04:17
When that acid reacts with our cement,
Când acest acid reacționează cu cimentul nostru,
04:19
we can pack in as much as four times more carbon into the concrete,
putem încorpora în beton de patru ori mai mult carbon,
04:23
making it carbon negative.
făcându-l carbon-negativ.
04:25
That means that for a one-kilometer road section, we would consume more CO2
Asta înseamnă că pentru un sector de drum de un kilometru, vom consuma mai mult CO2
04:30
than almost a 100,000 trees do during one year.
decât o fac aproape 100.000 de arbori într-un an.
04:33
So thanks to chemistry and waste CO2,
Așadar, mulțumită chimiei și a deșeurilor de CO2,
04:37
we're trying to convert the concrete industry,
încercăm să transformăm industria betonului,
04:39
the second-most-used material on the planet,
al doilea cel mai folosit material de pe pământ,
04:42
into a carbon sink for the planet.
într-un depozit de carbon al planetei.
04:46
Thank you.
Vă mulțumesc!
About this site

This site was created for the purpose of learning English through video.

Each video can be played with simultaneous captions in English and your native language.

Double-click on the English captions will play the video from there.

If you have any comments or suggestions, please contact us using this contact form.